Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Niefabularne formy filmowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s2KUL1L-NFF-FNM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Niefabularne formy filmowe
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru - specjalizacje - 12 - Kulturoznawstwo s2
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student posiada elementarną wiedzę z zakresu historii, historii sztuki (w tym przede wszystkim filmowej) oraz estetyki. Student potrafi analizować i interpretować teksty kultury filmowej, zna najważniejsze metodologie i szkoły badawcze.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

zajęcia 30 godzin


konsultacje 2 godziny


praca własna studenta 18 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02 zna terminologię z zakresu antropologii kultury, teatrologii, filmoznawstwa, sztuk plastycznych, muzykologii na poziomie rozszerzonym


K_W12 orientuje się w najważniejszych zjawiskach teatru niedramatycznego, niefabularnych form filmowych, w obszarze pogranicznym sztuk, widowisk i mediów


K_W13 ma pogłębioną wiedzę na temat sztuki współczesnej (teatru, filmu, muzyki, sztuk plastycznych itd.) najważniejszych tendencji, przemian, zjawisk i twórców
Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02 posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod konstruowanie metod badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie antropologii kultury, filmoznawstwa, teatrologii

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

_K10 ma świadomość rangi i znaczenia teatru, filmu i innych dzieł sztuki i widowisk w kulturze polskiej i światowej

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium ilustrowane projekcjami filmowymi i prezentacjami.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- projektu
- referatu

Skrócony opis:

Przedmiot ma zapoznać studentów z historią niefabularnych form filmowych, najważniejszymi dziełami i twórcami kina dokumentalnego i awangardowego po XX wojnie światowej oraz ze współczesnych obliczem niefabularnych form filmowych i audiowizualnych kształtowanych zwłaszcza przez estetykę i poetykę nowych mediów.

Zajęcia będą miały także część praktyczną i warsztatową, na która będą się składały:

1. próba stworzenia scenariusza filmu dokumentalnego, 2.realizacja filmu dokumentalnego telefonem komórkowym, 3. promocja niefabularnej kultury filmowej

Pełny opis:

Niefabularne początki kina:

1.Kinetoskopowe obrazy Edisona

2. Świat „utrwalony” przez braci Lumière

Pionierzy kina dokumentalnego:

1.Między etnologią a manipulacją - Robert Flaherty; Martim & Osa Johnsonowie

Film dokumentalny i propaganda

1. Kreacja, inscenizacja, manipulacja - filmowy język propagandy

Awangarda filmowa:

1.Awangarda we Francji – idea „czystego kina”.

2. Awangarda niemiecka.

3. Germaine Dulac - awangardowe życie, awangardowa twórczość

3. Maya Deren - pionierka filmu awangardowego w USA. Ciało i film

Po II wojnie światowej:

Cinema direct i cinema verite

Film dokumentalny w Polsce:

1. Film dokumentalny po II wojnie światowej

2.Polska Kronika Filmowa (Helena Lemańska - "zapomniana" dokumentalistka) i „Czarna seria” polskiego dokumentu

3.Filmy dokumentalne Krzysztofa Kieślowskiego

4.Szkoła Marcela Łozińskiego vs szkoła Andrzeja Fidyka - prawda czy fałsz?

5. Dokument kreacyjny

6. Historia teledysku. Wpływ MTV na kształtowanie kultury audiowizualnej

Film dokumentalny XXI wieku – wybrane zagadnienia.

1.Formy niefabularne wobec nowych mediów.

2.Film reklamowy.

3. Dokument (?) animowany.

4. Dokument śledczy i telewizyjny reportaż śledczy - próba analizy zjawisk.

Literatura:

"Historia kina. Tom I. Kino nieme", red. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, Kraków 2009

Sheila Curran Bernard "Film dokumentalny. Kreatywne opowiadanie", Warszawa 2011

„Z dziejów awangardy filmowej” red. Alicja Helman, Katowice 1976

„Film awangardowy w Polsce i na świecie”, pod red. Ryszarda Kluszczyńskiego, Łódź1989.

Marek Hendrykowski, „Sztuka krótkiego metrażu”, Poznań 1998;

Mirosław Przylipiak „Poetyka kina dokumentalnego”, Gdańsk-Słupsk 2004.

"Polskie kino dokumentalne 1989-2009. Historia Polityczna" red. A. Wiśniewska, Warszawa 2011.

„Polski film dokumentalnyw XXI wieku, red. T. Szczepański, M. Kozubek, Łódź 2016

Adriana Prodeus "Themersonowie. Szkice biograficzne", Warszawa 2009

„Kino po kinie” pod red. Andrzeja Gwoździa, Warszawa2010

Metody i kryteria oceniania:

Studenci, studentki, osoby studiujące oceniane są na podstawie: 1.Aktywności na zajęciach (i obecność); 2. Dwóch ćwiczenia realizowanych w trakcie zajęć ; 3. Końcowej pracy zaliczeniowej, której charakter zostanie ustalony ze studentami w ciągu pierwszych dwóch tygodni zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochowski, Sylwia Kołos
Prowadzący grup: Sylwia Kołos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Sylwia Kołos
Prowadzący grup: Sylwia Kołos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Sylwia Kołos
Prowadzący grup: Sylwia Kołos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)