Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Współczesna sztuka i estetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s2KUL1L-WSIE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesna sztuka i estetyka
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty kształcenia ogólnego -12 - Kulturoznawstwo s2
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

90 godzin:

- 30 godzin zajęć

- 60 godzin - praca własna studenta/studentki (przygotowanie do zajęć, opracowanie zadanych zagadnień, przygotowanie do egzaminu)

Efekty uczenia się - wiedza:

• znajomość wybranych pojęć i koncepcji z zakresu sztuki i estetyki współczesnej

• wiedza dot. aktualnych rozpoznań statusu współczesnego artysty/artystki, relacji między artystą, instytucją sztuki i odbiorcą, współczesnej pracy artystycznej i pola artystycznej produkcji


Efekty uczenia się - umiejętności:

• umiejętność analizy i interpretacji twórczości wybranych artystów współczesnych

• umiejętność posługiwania się terminologią z zakresu sztuki i estetyki współczesnej

• umiejętność wyjaśnienia wieloaspektowych relacji pomiędzy współczesną sztuką a rzeczywistością

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

• świadomość znaczenia sztuki współczesnej dla rozumienia współczesnej kultury

• posiadanie i rozwijanie narzędzi do krytycznej analizy zjawisk z zakresu współczesnej sztuki i estetyki

• rozumienie mechanizmów działania współczesnego świata sztuki w kontekście procesów globalizacji i zjawisk charakteryzujących ponowoczesność

Metody dydaktyczne:

• praca w grupach

• metody eksponujące (związane z analizą prac audiowizualnych, uczestnictwem w wystawach sztuki współczesnej)

• metody poszukujące (praca warsztatowa, sytuacja twórcza, metoda projektu)

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów i studentek z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi współczesnej estetyki oraz sztuki. Dyskusja na temat współczesnej kultury wizualnej z szczególnym uwzględnieniem sztuk wizualnych oscylować będzie wokół kilku szczegółowych problemów: stosunku artystów do rzeczywistości i historii, usytuowania praktyk artystycznych i namysłu estetycznego w obszarze współczesnych procesów kulturowych związanych z globalizacją i kapitalizmem, relacji między artystami i artystkami, instytucjami sztuki i odbiorcami, statusu współczesnej pracy artystycznej, związków artysty/artystki i pola współczesnej artystycznej produkcji z współczesną estetyzacją życia codziennego.

Pełny opis:

I. Wstęp: omówienie specyfiki przedmiotu, zasad uczestnictwa w zajęciach, formy zaliczenia.

II. Analiza wybranych problemów artystycznych i estetycznych:

- dyskusja wokół zadanych tekstów i wybranych przez prowadzącą zajęcia a także studentki i studentów przykładów sztuki współczesnej

- min. 2 wizyty w galeriach sztuki współczesnej w ramach zajęć

Literatura:

- G. Dziamski, Sztuka w perspektywie kulturoznawczej, w: Kultura jako przedmiot badań. Studia filozoficzno-kulturoznawcze, red. B. Kotowa, J. Sójka, K. Zamiara, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2001, s. 289-301.

- B. Kunst, Artysta w pracy. O pokrewieństwach sztuki i kapitalizmu, Warszawa - Lublin 2016.

- P. Piotrowski, Agorafilia. Sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie, Poznań 2010.

- G. Pollock, Polityka teorii: pokolenia i geografie. Teoria feministyczna i historie historii sztuki, tłum. M. Bryl, w: Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów Artium Quaestiones, red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P. Piotrowski i W. Suchocki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009;

- Ł. Biskupski, Prosto z ulicy. Sztuki wizualne w dobie mediów społecznościowych i kultury uczestnictwa, Warszawa 2017;

- P. Leszkowicz, Nagi mężczyzna : akt męski w sztuce polskiej po 1945 roku, Wydawnictwo UAM, Poznań 2012;

- L. Nead, Akt kobiecy. Sztuka, obscena i seksualność, Rebis, Poznań 1998;

- Display. Strategie wystawienia, red. M. Hussakowska, E. Tatar, Univesristas, Kraków 2012;

- K. Jasiołek, Tkanina. Sztuka i rzemiosło, Wydawnictwo Marginesy, Warszawa 2023;

- M. Abramović, Pokonać mur. Wspomnienia, Rebis, Poznań 2023;

- P. Kowal, Abakanowicz. Trauma i sława, Agora, Warszawa 2023;

- J. Beuys, Teksty, komenatzre, wywiady, oprac. J. Jedliński, CSW Zamek Ujazdowski, Akademia Ruchu, Warszawa 1990

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania do zaliczenia przedmiotu:

- systematyczna obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności),

- przygotowanie do zajęć (opracowanie zadanej literatury, zapoznanie z pracami artystycznymi, przygotowanie recenzji, opracowanie zadań domowych itp.)

- aktywne, poparte przeczytaną literaturą uczestnictwo w zajęciach

Po spełnieniu tych warunków - egzamin.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochowski, Karolina Sikorska
Prowadzący grup: Karolina Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Karolina Sikorska
Prowadzący grup: Karolina Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Karolina Sikorska
Prowadzący grup: Karolina Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)