Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy folklorystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s2KUL1Z-PF-FO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Podstawy folklorystyki
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru - specjalizacje - 11 - Kulturoznawstwo s2
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

-

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 h

- udział w ćwiczeniach – 30 h

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 30 h

- przygotowanie do zajęć i kolokwium – 20 h

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim – 10 h

Łącznie: 60 godz. (2 punkty ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student / studentka

1. ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji szczegółową wiedzę z zakresu folklorystyki [K_W04].

2. ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach folklorystyki z innymi dziedzinami i dyscyplinami pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych [K_W05].

3. posiada usystematyzowaną wiedzę związaną ze specjalizacją folklorystyczną; zna miejsce danej dyscypliny wśród innych dziedzin artystycznej działalności człowieka, ma wiedzę dotyczącą relacji danej sztuki z innymi przejawami działalności twórczej; zna i rozumie terminologię, aktualny stan badań, teorię i metody badawcze właściwe dla specjalizacji [K_W14].

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student / studentka

1. potrafi wyszukiwać analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy [K_U01].

2. posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań dotyczących folkloru i folklorystyki [K_U06].

3. posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury wykorzystujących folklor tradycyjny na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętności prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i mediach [K_U07].
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student / studentka

1. rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy, potrafi inspirować i organizować proces uczenia innych osób [K_K01].

2. rozumie i akceptuje pluralizm kulturowy, różnorodność postaw światopoglądowych [K_K08].

3. identyfikuje i rozstrzyga dylematy metodologiczne i etyczne związane z prowadzeniem badań kulturowych z zakresu folklorystyki [K_K08].

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie zagadnień dotyczących wiedzy o folklorze i folklorystyce jako nauce oraz jej miejsca we współczesnej humanistyce.

Pełny opis:

W ramach zajęć zostaną omówione zagadnienia dotyczące ogólnej wiedzy o folklorze i folklorystyce jako nauce i jej miejscu w obrębie współczesnej humanistyki. Studenci zapoznają się z zagadnieniami związanymi z specyfiką myślenia typu ludowego, definicją tekstu folkloru, jego podstawowymi wyznacznikami, sposobem funkcjonowania przekazu folklorystycznego, jego odrębnością w stosunku do tekstu literackiego, z genologią, typologią i systematyką twórczości słownej, zjawiskiem folkloryzmu i jego relacji wobec folkloru, dziejami i dorobkiem polskiej folklorystyki, w tym podstawowymi opracowaniami źródłowymi, z głównymi szkołami i metodami badawczymi stosowanymi w folklorystyce, z wybranymi zjawiskami współczesnego folkloru, z problemem osobowości narratora i sposobem kształtowania się jego repertuaru gawędziarskiego.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

BURSZTA Józef, Folklor, Folkloryzm [w:] Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. Z. Staszczak, Warszawa 1987.

DZIEJE folklorystyki polskiej 1864–1918, pod red. H. Kapełuś i J. Krzyżanowskiego, Warszawa 1982.

FOLKLORYSTYKA. Materiały dla studentów filologii polskiej. Cz. 1, wyb, oprac. P. Kowalski, T. Smolińska, Opole 1992.

HAJDUK-NIJAKOWSKA Janina, Folklorystyka [w:] Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. Z. Staszczak, Warszawa 1987.

HAJDUK-NIJAKOWSKA Janina, SMOLIŃSKA Teresa (red. nauk.), Nowe konteksty badań folklorystycznych, Wrocław 2011.

JAKOBSON Roman, BOGATYRIEW Piotr, Folklor jako swoista / specyficzna forma twórczości, [w:] P. Bogatyriew, Semiotyka kultury ludowej. Warszawa 1979, s.305-319.

KRAWCZYK-WASILEWSKA Violetta, Współczesna wiedza o folklorze, Warszawa 1986.

NEDO Paweł, Folklorystyka. Ogólne wprowadzenie, Poznań 1965.

SIMONIDES Dorota (red. nauk.), Folklorystyka. Dylematy i perspektywy, Opole 1995.

SULIMA Roch, Folklorystyka jako antropologia słowa mówionego, „Literatura Ludowa” 2005, nr 4-5.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

COCCHIARA G., Dzieje folklorystyki w Europie, przeł. W. Jekiel, Warszawa 1971 (wstęp i rozdz. o folklorystyce polskiej J. Krzyżanowski).

DZIEJE folklorystyki polskiej 1800–1863. Epoka przedkolbergowska, pod red. H. Kapełuś i J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1970.

CZUBALA D., Współczesne legendy miejskie, Katowice 1993.

HERNAS Cz., W kalinowym lesie. U źródeł folklorystyki polskiej, Warszawa 1965.

KOWALSKI P., Współczesny folklor i folklorystyka, Wrocław 1990.

KRZYŻANOWSKI Julian, Polska bajka ludowa w układzie systematycznym, t. 1-2, Wrocław 1962-1963.

ŁUGOWSKA J., W świecie ludowych opowiadań. Teksty, gatunki, intencje narracyjne, Wrocław 1993.

ONG W., Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, tł. J. Japola, Lublin 1992.

PROPP W., Nie tylko bajka, Warszawa 2000,

PROPP W., Morfologia bajki magicznej, tł. P. Rojek, Kraków 2011.

WRÓBLEWSKA V. (red.), Słownik polskiej bajki ludowej, t. 1-3, Toruń 2018.

Metody i kryteria oceniania:

Zob. informacje o zajęciach w cyklu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochowski, Iwona Rzepnikowska
Prowadzący grup: Iwona Rzepnikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochowski, Adrian Mianecki
Prowadzący grup: Adrian Mianecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Warunkiem zaliczenia jest systematyczna obecność na zajęciach oraz przygotowanie referatu poświęconego jednej z tzw. małych form folklorystycznych (przysłowie, zagadka, zamawianie).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.