Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s2KUL1Z-SEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty kształcenia ogólnego - 11 - Kulturoznawstwo s2
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

30 g. - praca na seminarium

30 g. - konsultacje

Praca własna studenta: 40 g.

Efekty uczenia się - wiedza:

1. Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie wiedzy o kulturze (teatrologia, filmoznawstwo, antropologia kultury, nauka o sztuce (K_W04).

2. Student zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania różnych wytworów kultury (K_W07).

3. Student ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka i historycznej zmienności jego znaczeń (K_W09).

4. Student ma usystematyzowaną wiedzę związaną z wybraną specjalizacją (m.in. filmoznawczą, teatrologiczną, folklorystyczną); zna miejsce danej dyscypliny wśród innych dziedzin artystycznej działalności człowieka, ma wiedzę dotyczącą relacji danej sztuki z innymi przejawami działalności twórczej. Zna i rozumie terminologię, aktualny stan badań, teorię i metody badawcze właściwe dla specjalizacji (K_W14).


Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Student potrafi wyszukiwać analizować, oceniać i selekcjonować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy (K_U01).

2. Student posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod konstruowanie metod badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie antropologii kultury, filmoznawstwa, teatrologii (K_U02).

3. Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową (K_U03).

4. Student posiada umiejętności integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie kulturoznawstwa oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych (K_U04).

5. Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury właściwych dla kultury audiowizualnej, stosując oryginalne podejścia uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki i badań kulturoznawczych w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego miejsca w procesie historyczno-kulturowym (K_U05).

6. Student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, umie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania (K_U06).

7. Student umie formułować opinie krytyczne o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętności prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i mediach (K_U07).

8. Student posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych oraz wystąpień ustnych (K_U09, K_U10).

9. Student ma umiejętności językowe zgodne z wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (K_U11).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy, potrafi inspirować i organizować proces uczenia innych osób (K_K01).

2. Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_K03).

3. Student aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, Polski, Europy i świata (K_K04).

4. Student rozumie i akceptuje pluralizm kulturowy, różnorodność postaw światopoglądowych (K_K08).

5. Student identyfikuje i rozstrzyga dylematy metodologiczne i etyczne związane z prowadzeniem badań kulturowych (K_K09).

6. Student ma świadomość rangi i znaczenia teatru, filmu i innych dzieł sztuki i widowisk w kulturze polskiej i światowej (K_K10).


Metody dydaktyczne:

Metoda seminaryjna.


W przypadku zajęć w trybie zdalnym stosuje się następujące formy komunikacji:

- U-mail

- platformę Moodle

- platformę MS Teams

- system wideokonferencji Big Blue Button

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie służy pogłębianiu wiedzy w wybranej dziedzinie kulturoznawstwa tudzież zdobywaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do realizacji samodzielnych projektów badawczych oraz przygotowywania prac pisemnych i wystąpień ustnych, w tym pracy magisterskiej.

Pełny opis:

W trakcie zajęć prowadzone są zaawansowane analizy wybranych zjawisk i problemów z zakresu wiedzy o teatrze, filmie, literaturze i innych form sztuki oraz z zakresu antropologii kulturowej. Szczegółowy zakres tematów realizowanych na zajęciach określają osoby prowadzące poszczególne grupy seminaryjne na początku każdego semestru.

Literatura:

Spis literatury omawianej na zajęciach podają osoby prowadzące poszczególne grupy seminaryjne na początku każdego semestru.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólnym kryterium oceniania jest stopień zaawansowania przygotowania pracy magisterskiej oraz jakość i samodzielność podejmowanych w tym zakresie działań. Szczegółowe kryteria oceniania ustalają osoby prowadzące poszczególne grupy seminaryjne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Wróblewska
Prowadzący grup: Dariusz Brzostek, Piotr Grochowski, Piotr Skrzypczak, Violetta Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Wróblewska
Prowadzący grup: Dariusz Brzostek, Artur Duda, Violetta Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochowski, Violetta Wróblewska
Prowadzący grup: Dariusz Brzostek, Artur Duda, Piotr Grochowski, Violetta Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Dariusz Brzostek, Artur Duda, Piotr Grochowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.