Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s2KUL1Z-TM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0211) Techniki audiowizualne i produkcja medialna
Nazwa przedmiotu: Teoria mediów
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

65 godzin

30 godzin konwersatorium.

35 godzin pracy własnej studenta i konsultacji (lektury na zajęcia i przygotowanie do egzaminu).

Efekty uczenia się - wiedza:

Studentka dysponuje wiedzą z zakresu teorii mediów i komunikowania masowego.


Studentka zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych form medialnych, metody analizy komunikowania medialnego oraz zagadnienia z zakresu historii mediów.


Studentka posiada szczegółową wiedzę z zakresu kontekstów, podmiotów i obiektów zaangażowanych w proces komunikowania medialnego oraz metody analizy treści medialnych. Zna sposoby produkcji, cyrkulacji, dystrybucji i adaptacji treści medialnych we współczesnej kulturze.
Efekty uczenia się - umiejętności:

Studentka analizuje treści i konteksty przekazów medialnych.


Studentka rozpoznaje schematy funkcjonowania mediów i jest w stanie dokonać ich analizy.


Studentka odnosi wiedzę zdobytą na zajęciach do współczesnego krajobrazu medialnego.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Studentka dysponuje narzędziami umożliwiającymi krytyczną recepcję treści medialnych i rozpoznanie mechanizmów propagandowych.


Studentka odnosi zdobytą wiedzę do własnego doświadczenia medialnego.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

Teoria mediów zapoznaje studentów z najważniejszymi teoriami z dziedziny medioznawstwa i komunikacji masowej. Skupia się na zagadnieniach produkcji, cyrkulacji, dystrybucji i odbioru treści medialnych oraz analizie treści z uwzględnieniem możliwie wielu czynników, kontekstów i osób zaangażowanych w funkcjonowanie tekstu medialnego. Wprowadzona zostaje periodyzacje, modele komunikacji medialnej, ze szczególnym uwzględnieniem nieliniowych modeli komunikacji masowej i rola odbiorców w kreowaniu procesu medialnego.

Pełny opis:

Zajęcia organizacyjne

• Co media robią z nami i co my robimy z mediami

• Oddziaływanie mediów na codzienne życie i doświadczenie

1. Definicje mediów

• Media: język, znaki językowe lub systemy znaków, kody, nośniki sygnałów, instrumenty pozwalające na powielanie, transmisję lub odbiór, instytucje, które tworzą przekazy;

• Podział Mrozowskiego (środki wyrażania, rejestracji i transmisji)

• Podział Kłoskowskiej (trwałe, nietrwałe, bezpośrednie i pośrednie)

• Internet w kontekście modeli mediów

• Co nie jest medium?

2. Historia mediów

• Definicje i cechy mass mediów

• Periodyzacja: era znaków i sygnałów, era mowy i języka, era pisma, era druku i komunikacji masowej, era telekomunikacji i informatyzacji, era komputera

3. Modele procesów komunikacji medialnej część 1

• Model transmisji

• Model propagandy (wszechmoc medialna, rola mediów w dystopiach, ograniczenie dostępu do informacji, obecność propagandy w mediach)

• Model aktu perswazyjnego (co media robią z ludźmi? Przekaz jednokierunkowy)

• Model przekazu sygnałów (komunikacja zapośredniczona, szum informacyjny, zakłócenie wpisane w model, pojemność i przepustowość kanału komunikacji, ograniczenia komunikacyjne)

• Model topologiczny (bariery komunikacyjne, gatekeepr w komunikacji akademickiej i masowej, co można pokazać w mass mediach

4. Modele procesów komunikacji medialnej część 2

• Model dwustopniowego przepływu informacji i opinii (opiniodawcy w komunikacji medialnej – Greta Thunberg jako case study)

• Model socjologiczny (osobowość społeczna, bańka informacyjna, grupy pierwotne i grupy odniesienia)

• Model selekcji (dwukierunkowy, oddziaływanie odbiorcy na medium poprzez komunikatora, społeczna odpowiedzialność dziennikarzy, konsekwencje uwzględnienia odbiorców w procesie przepływu informacji)

• Model sprzężenia zwrotnego (zmienne role nadawcy i odbiorcy, prosumpcja, każdy jest przekaźnikiem informacji)

• Model (psycho)analityczny (uwzględnienie osobowości nadawcy i odbiorcy, ich wzajemne postrzeganie, mnogość sprzężeń zwrotnych, konsekwencje radykalizacji dyskursu społecznego dla komunikacji)

• Model wspólnoty doświadczeń (media społecznościowe)

• Model systemowy (wolnorynkowe systemu komunikowania masowego)

5. Modele procesów komunikacji medialnej część 3

• Model mozaikowy (wielokulturowość, życie w dwóch kulturach, westernizacja kultury i kontekst polskiego odbiorcy)

• Model społeczno-kulturowy

• Model ekspresyjny lub rytualny

• Model rozgłosu (znaczenie skandalu, doświadczenie apatii w odbiorze tekstów medialnych, „znieczulica medialna”)

• Model percepcji

• Model falowy

6. Modele procesów komunikacji medialnej część 4: model recepcji

7. „Środek jest przekazem”. Marshall McLuhan i teoria determinizmu technologicznego

8. Nowe Media

9. Kultura konwergencji i opowiadanie transmedialne

10. Hipertekst, cybertekst i literatura ergodyczna

11. Władza w społeczeństwie sieci

12. Politologia Internetu

13. Granice dyskursu medialnego

14. Gender w badaniach nad mediami

Literatura:

T. Goban-Klas, Środki i formy komunikowania, [w:] tenże, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2006.

Ustrukturyzowana komunikacja wydarzeń Stuart Hall [w:] Kultura i hegemonia. Antologia teksów Szkoły z Birmingham, red. Michał Wróblewski, s. 79-114.

Kodowanie i dekodowanie Stuart Hall [w:] „Przekazy i Opinie” 1987 nr 1-2, s. 58-71.

Przyjemności twórcze John Fiske [w:] tegoż, Zrozumieć kulturę popularną, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010, s. 51-72.

Zrozumieć media Marshall McLuhan [w:] tegoż, Wybór tekstów, Poznań 2001, s. 209-258.

Lev Manovich, Czym są nowe media?, [w:] tegoż, Język nowych mediów, przeł. Piotr Cypryański, Warszawa 2006, s. 81-135.

Henry Jenkins, „Adoracja przy ołtarzy konwergencji”: nowy paradygmat myślenia o przemianie mediów [w:] tegoż, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 7-28.

Henry Jenkins, W poszukiwaniu papierowego jednorożca: Matrix i opowiadanie transmedialne [w:] tegoż, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 93-129.

Espen Aarseth, Cybertekst. Spojrzenia na literaturę ergodyczną, Ha!art, Bydgoszcz 2014, roz. 1 i 4.

Manuel Castells, Władza komunikacji, PAN, Warszawa 2013, roz. 1 (fragmenty).

Judith Butler, Tortury a estetyka fotografii: refleksje u boku Sontag [w:] tejże, Ramy wojny. Kiedy życie jest godne opłakiwania?, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2011.

S. Baran , D. Davis, Normatywne teorie komunikowania masowego [w:] tychże, Teorie komunikowania masowego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007.

W. Godzic, Wiadomości telewizyjne jako opera mydlana dla mężczyzn [w:] Telewizja jako kultura, Rabid, Kraków 2002.

W. Godzic, Płeć, władza i kłopotliwe przyjemności: przypadek mydlanej opery [w:] Telewizja jako kultura, Rabid, Kraków 2002.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie ustnej składający się z 3 pytań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda
Prowadzący grup: Dariusz Brzostek, Artur Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Violetta Wróblewska
Prowadzący grup: Artur Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Brzostek, Piotr Grochowski, Aldona Kobus
Prowadzący grup: Aldona Kobus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Teoria mediów zapoznaje studentów z najważniejszymi teoriami z dziedziny medioznawstwa i komunikacji masowej. Skupia się na zagadnieniach produkcji, cyrkulacji, dystrybucji i odbioru treści medialnych oraz analizie treści z uwzględnieniem możliwie wielu czynników, kontekstów i osób zaangażowanych w funkcjonowanie tekstu medialnego. Wprowadzona zostaje periodyzacje, modele komunikacji medialnej, ze szczególnym uwzględnieniem nieliniowych modeli komunikacji masowej i rola odbiorców w kreowaniu procesu medialnego.

Pełny opis:

Zajęcia organizacyjne

• Co media robią z nami i co my robimy z mediami

• Oddziaływanie mediów na codzienne życie i doświadczenie

1. Definicje mediów

• Media: język, znaki językowe lub systemy znaków, kody, nośniki sygnałów, instrumenty pozwalające na powielanie, transmisję lub odbiór, instytucje, które tworzą przekazy;

• Podział Mrozowskiego (środki wyrażania, rejestracji i transmisji)

• Podział Kłoskowskiej (trwałe, nietrwałe, bezpośrednie i pośrednie)

• Internet w kontekście modeli mediów

• Co nie jest medium?

2. Historia mediów

• Definicje i cechy mass mediów

• Periodyzacja: era znaków i sygnałów, era mowy i języka, era pisma, era druku i komunikacji masowej, era telekomunikacji i informatyzacji, era komputera

3. Modele procesów komunikacji medialnej część 1

• Model transmisji

• Model propagandy (wszechmoc medialna, rola mediów w dystopiach, ograniczenie dostępu do informacji, obecność propagandy w mediach)

• Model aktu perswazyjnego (co media robią z ludźmi? Przekaz jednokierunkowy)

• Model przekazu sygnałów (komunikacja zapośredniczona, szum informacyjny, zakłócenie wpisane w model, pojemność i przepustowość kanału komunikacji, ograniczenia komunikacyjne)

• Model topologiczny (bariery komunikacyjne, gatekeepr w komunikacji akademickiej i masowej, co można pokazać w mass mediach

4. Modele procesów komunikacji medialnej część 2

• Model dwustopniowego przepływu informacji i opinii (opiniodawcy w komunikacji medialnej – Greta Thunberg jako case study)

• Model socjologiczny (osobowość społeczna, bańka informacyjna, grupy pierwotne i grupy odniesienia)

• Model selekcji (dwukierunkowy, oddziaływanie odbiorcy na medium poprzez komunikatora, społeczna odpowiedzialność dziennikarzy, konsekwencje uwzględnienia odbiorców w procesie przepływu informacji)

• Model sprzężenia zwrotnego (zmienne role nadawcy i odbiorcy, prosumpcja, każdy jest przekaźnikiem informacji)

• Model (psycho)analityczny (uwzględnienie osobowości nadawcy i odbiorcy, ich wzajemne postrzeganie, mnogość sprzężeń zwrotnych, konsekwencje radykalizacji dyskursu społecznego dla komunikacji)

• Model wspólnoty doświadczeń (media społecznościowe)

• Model systemowy (wolnorynkowe systemu komunikowania masowego)

5. Modele procesów komunikacji medialnej część 3

• Model mozaikowy (wielokulturowość, życie w dwóch kulturach, westernizacja kultury i kontekst polskiego odbiorcy)

• Model społeczno-kulturowy

• Model ekspresyjny lub rytualny

• Model rozgłosu (znaczenie skandalu, doświadczenie apatii w odbiorze tekstów medialnych, „znieczulica medialna”)

• Model percepcji

• Model falowy

6. Modele procesów komunikacji medialnej część 4: model recepcji

7. „Środek jest przekazem”. Marshall McLuhan i teoria determinizmu technologicznego

8. Nowe Media

9. Kultura konwergencji i opowiadanie transmedialne

10. Hipertekst, cybertekst i literatura ergodyczna

11. Władza w społeczeństwie sieci

12. Politologia Internetu

13. Granice dyskursu medialnego

14. Gender w badaniach nad mediami

Literatura:

T. Goban-Klas, Środki i formy komunikowania, [w:] tenże, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2006.

Ustrukturyzowana komunikacja wydarzeń Stuart Hall [w:] Kultura i hegemonia. Antologia teksów Szkoły z Birmingham, red. Michał Wróblewski, s. 79-114.

Kodowanie i dekodowanie Stuart Hall [w:] „Przekazy i Opinie” 1987 nr 1-2, s. 58-71.

Przyjemności twórcze John Fiske [w:] tegoż, Zrozumieć kulturę popularną, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010, s. 51-72.

Zrozumieć media Marshall McLuhan [w:] tegoż, Wybór tekstów, Poznań 2001, s. 209-258.

Lev Manovich, Czym są nowe media?, [w:] tegoż, Język nowych mediów, przeł. Piotr Cypryański, Warszawa 2006, s. 81-135.

Henry Jenkins, „Adoracja przy ołtarzy konwergencji”: nowy paradygmat myślenia o przemianie mediów [w:] tegoż, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 7-28.

Henry Jenkins, W poszukiwaniu papierowego jednorożca: Matrix i opowiadanie transmedialne [w:] tegoż, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 93-129.

Espen Aarseth, Cybertekst. Spojrzenia na literaturę ergodyczną, Ha!art, Bydgoszcz 2014, roz. 1 i 4.

Manuel Castells, Władza komunikacji, PAN, Warszawa 2013, roz. 1 (fragmenty).

Judith Butler, Tortury a estetyka fotografii: refleksje u boku Sontag [w:] tejże, Ramy wojny. Kiedy życie jest godne opłakiwania?, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2011.

S. Baran , D. Davis, Normatywne teorie komunikowania masowego [w:] tychże, Teorie komunikowania masowego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007.

W. Godzic, Wiadomości telewizyjne jako opera mydlana dla mężczyzn [w:] Telewizja jako kultura, Rabid, Kraków 2002.

W. Godzic, Płeć, władza i kłopotliwe przyjemności: przypadek mydlanej opery [w:] Telewizja jako kultura, Rabid, Kraków 2002.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.