Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy religioznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s2KUL2Z-PR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0221) Religia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy religioznawstwa
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty kształcenia ogólnego - 21 - Kulturoznawstwo s2
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ciekawość świata i ludzi.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Łączna liczba godzin pracy studenta: 150, w tym:

30 godzin - praca na zajęciach,

10 godzin - konsultacje,

90 godzin - praca własna studenta (przygotowanie do egzaminu).

Efekty uczenia się - wiedza:

[K_W03, K_W06] Student ma poszerzoną wiedzę na temat metodologii badań humanistycznych i kulturowych dotyczącą zagadnień religioznawczych oraz współczesnych nurtów badawczych w zakresie religioznawstwa.

Efekty uczenia się - umiejętności:

[K_U04, K_U06] Student posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin traktujących o szeroko rozumianej problematyce kulturowej oraz umiejętnie stosuje ją w nietypowych sytuacjach zawodowych. Potrafi podjąć merytoryczną dyskusję na tematy religioznawcze dzieląc się własnymi poglądami, jak i przywołując opinie innych autorów oraz formułując poprawne wnioski na temat wskazanego obszaru humanistyki.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

[K_K01, K_K08] Student rozumie potrzebę nieustannego poszerzania wiedzy, potrafi inspirować i organizować proces uczenia innych osób. Rozumie i akceptuje pluralizm kulturowy, różnorodność postaw światopoglądowych, konieczność tworzenia i odbioru dóbr kultury.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznać studentów ze światopoglądem i wybranymi zjawiskami charakterystycznymi dla religijności różnorodnych kultur zarówno historycznych, jak i współczesnych.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Religia i religioznawstwo - zagadnienia ogólne.

2. Homo religiosus - specyfika myślenia mito-magicznego.

3. Początki religii. Animizm i szamanizm.

4. Między religią a szamanizmem: shintoizm.

5. Hinduizm: przypadek Bali.

6. Taoizm i konfucjanizm.

7. Buddyzm.

8. Judaizm.

9. Islam.

10. Dawna religia Słowian.

Literatura:

K. Banek, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, Kraków 2007.

F. Bowie, Antropologia religii. Wprowadzenie, przeł. K. Pawluś, Kraków 2008.

A. Szyjewski, Etnologia religii, Kraków 2001.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia zajęć jest systematyczna obecność na wykładzie oraz zaliczenie egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski, Adrian Mianecki
Prowadzący grup: Adrian Mianecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Adrian Mianecki
Prowadzący grup: Adrian Mianecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Adrian Mianecki
Prowadzący grup: Adrian Mianecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Adrian Mianecki
Prowadzący grup: Adrian Mianecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)