Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat krytyka kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s2KUL2Z-WKK-AK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Warsztat krytyka kultury
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru - specjalizacje - 21 - Kulturoznawstwo s2
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

50 godzin, w tym 30 godzin kontaktowych, 20 praca własna studenta

Efekty uczenia się - wiedza:

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej (K_W08)

ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury, ich funkcjonowaniu; ma orientację

we współczesnym życiu kulturalnym i artystycznym (K_W10)

posiada wiedzę o wybranych zjawiskach kultury popularnej (K_W14)


Efekty uczenia się - umiejętności:

potrafi wyszukiwać i gromadzić informacje, wykorzystując różne źródła (drukowane i elektroniczne), prowadzić kwerendy, analizować, oceniać i selekcjonować zdobyty materiał (K_U01)

potrafi wyrażać swoje opinie w różnych formach literackich, krytycznych i publicystycznych, z wykorzystaniem różnych źródeł i podstawowych kontekstów teoretycznych (K_U08)

posiada umiejętność posługiwania się i wykorzystywania narzędzi i systemów elektronicznych do poszukiwania informacji, redagowania tekstów i komunikowania się (K_U13)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01)

potrafi pracować i współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role (K_U02)

uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając różnych jego form i różnych mediów (K_K06)

jest świadomym odbiorcą sztuki, który posiada umiejętność krytycznej oceny zjawisk kultury współczesnej; zna wartość historii kultury i sztuki oraz znaczenie kultury popularnej i masowej (K_K10)


Metody dydaktyczne:

1. Praca w grupie.

2. Praca nad tekstem (aspekt edytorski).

3. Dyskusja.

4. Referat (prezentacja projektu).

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- referatu

Skrócony opis:

Zajęcia warsztatowe poświęcone umiejętności tworzenia tekstów dotyczących istotnych zjawisk kultury i ich twórców (recenzja, relacja, wywiad, rozmowa). Głównym celem zajęć będzie tworzenie w zespołach gazety kulturalnej w dwóch postaciach: drukowanej i internetowej (multimedialnej).

Pełny opis:

Program zajęć

Październik

1) Zajęcia organizacyjne (prezentacja programu i warunków zaliczenia zajęć, podział na grupy, informacje wstępne).

2) Kim jest krytyk? Zadania – wyzwania – etyka.

3) Pierwsze spotkanie robocze – prezentacja projektów gazet.

4) Sztuka rozmowy/wywiadu z wybraną osobą (reżyserem, aktorem, piosenkarzem).

Listopad

5) Drugie spotkanie robocze – opracowanie tekstów napisanych do gazety (czyszczenie językowo-stylistyczne, tytuł, lead, objętość, stopka)

6) Prezentacja pierwszych numerów gazet – dyskusja, ocena, proponowane zmiany.

7) Wywiad – opracowanie zapisu audialnego (czyszczenie tekstu, dramaturgia, tytuł, nota o rozmówcy).

8) Trzecie spotkanie robocze – założenia drugiego numeru gazety (zawartość, podział obowiązków).

Grudzień

9) Recenzja/relacja muzyczna – pismo „Teraz Rock”, analiza wybranych tekstów krytycznomuzycznych.

10) „Polityka” – analiza układu (plastycznego i merytorycznego) tygodnika opinii, stałych rubryk i gatunków (felieton, recenzja płyty/filmu/spektaklu/książki, komentarz, reportaż, fotoreportaż).

11) Prezentacja drugich numerów gazet – dyskusja, ocena, proponowane zmiany.

Styczeń

12) Czwarte spotkanie robocze – założenia trzeciego numeru gazety (zawartość, podział obowiązków) – może być: numer zwykły, specjalny (tematyczny), satyryczny lub tabloidowy.

13) Piąte spotkanie robocze – opracowanie materiałów do trzeciego numeru gazety.

14) Prezentacja trzecich numerów gazet.

15) Wystawienie zaliczeń.

Literatura:

1. Z siekierą czy w rękawiczkach? Rozmawiają Krzysztof Globisz, Beata Guczalska, Tadeusz Kornaś, Krystian Lupa, Elżbieta Morawiec, Tadeusz Nyczek, Jacek Wakar, Krzysztof Warlikowski, „Didaskalia” 1998 nr 25/26.

2. Andrzej Godlewski, Téte a téte w studiu, „Zeszyty Telewizyjne” 2004, nr 5, s. 91-101.

3. Dorota Wojdan-Świderska, Autorytet za wszelką cenę, „Zeszyty Telewizyjne” 2004, nr 5, s. 130-134 [o Rozmowach na nowy wiek i Rozmowach na czasie]

4. "Teraz Rock" (wybrane numery)

5. "Polityka" (wybrane numery)

6. Inne periodyki (m.in. "Newsweek", "Dialog", studenckie gazety festiwalowe).

Metody i kryteria oceniania:

1) Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność).

2) Obecność na zajęciach.

3) Trzy numery gazety kulturalnej wydawanej w trakcie semestru w dwóch wersjach - drukowanej i internetowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda
Prowadzący grup: Artur Duda, Bartłomiej Oleszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Klaudia Peplińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Klaudia Peplińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.