Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia humanistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2591-s1KOMP1L-MH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Metodologia humanistyki
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka uzyskuje za zaliczenie zajęć 3 pkt ECTS, co odpowiada nakładowi ok. 80 godzin pracy, z czego:


1 pkt ECTS student/ka uzyskuje za udział w zajęciach i konsultacje z osoba prowadzącą;


2 pkt ECTS za bieżące przygotowanie się do zajęć, wykonanie prac domowych i przygotowanie się do końcowego zaliczenia przedmiotu.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka:

K_W04 ma wiedzę z zakresu literaturoznawstwa pozwalającą na kontynuowanie kształcenia

K_W05 ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach komparatystyki z pokrewnymi naukami humanistycznymi

K_W09 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu języków specjalistycznych


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka:

K_U16 posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka:

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot ma charakter propedeutyczny, jego celem jest wprowadzenie podstawowych pojęć, podstawowej wiedzy o kierunkach metodologii humanistyki.

Pełny opis:

Przedmiot ma charakter propedeutyczny, jego celem jest wprowadzenie podstawowych pojęć, podstawowej wiedzy o kierunkach metodologii humanistyki. Przedstawiona zostaje problematyka metodologiczna z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, antropologii kulturowej, filozofii; jednym z celów jest wskazywania punktów ich przecięć.

Zagadnienia omawiane w trakcie wykładu, to, między innymi:

- pojęcia podstawowe: 'kultura', 'literatura' etc. (różnice definicji w zależności od teorii)

- metodologia / teoria / metody; poziom praktyczny metod badawczych i teoretyczny aspekt ich opracowywania

- psychoanaliza (Freud, Jung, kontekstowo: Lacan, Żiżek, dzieło sztuki jako symptom)

- hermeneutyka literacka i filozoficzna (koło hermeneutyczne, kategoria rozumienia, H-G. Gadamer, P. Ricoeur); hermeneutyka w badaniach antropologicznych (C. Geertz)

- strukturalizm (F. de Saussure, C. Levi-Strauss, W. Propp)

- postmodernizm

- intertekstualność (M. Bachtin, J.Kristeva)

- semiotyka (R. Barthes)

- gender, feminizm

- postkolonializm

Celem nie jest szczegółowe przedstawienie poszczególnych stanowisk, metodologii, lecz przedstawienie mapy ze wskazaniem najważniejszych punktów oraz ich przecięć.

Literatura:

Z racji propedeutycznego charakteru przedmiotu na literaturę wykładu składają się przede wszystkim podręczniki, kompendia etc.

Najważniejsze pozycje to:

E. Baldwin, B. Longhurts, S. McCracken, M. Ogborn, G. Smith,

Wstęp do kulturoznawstwa, przeł. M. Kaczyński, J. Łoziński, T. Rosiński, Poznań 2007.

A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku: podręcznik, Kraków 2007.

Ewa Nowicka, Świat człowieka - świat kultury, Warszawa 2007.

Jonathan Culler, Teoria literatury, przeł. M. Bassaj, Warszawa 1998.

Oraz wybrane teksty z literatury źródłowej

Metody i kryteria oceniania:

Kurs kończy się egzaminem pisemnym (sprawdzającym efekty kształcenia: K_W04,K_W05, K_W09, K_U16, K_K01) . Ocena z egzaminu jest oceną końcową.

Egzamin będzie miał formę mieszaną: testu wyboru, pytań otwartych etc.

W przypadku nauczania zdalnego: egzamin ustny na platformie MS Teams.

W przypadku nauczania zdalnego wykład będzie odbywał się na platformie Teams, pojedyncze wykłady mogą przybrać formę spotkań asynchronicznych.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Paulina Abriszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Paulina Abriszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W cyklu 2020/21 w razie konieczności prowadzenia wykładu w formie zdalnej, zajęcia będą się odbywały w trybie synchronicznym, asynchronicznym lub łączonym z wykorzystaniem następujących technik: synchroniczne wykłady na platformie Microsoft Teams, materiały przesyłane przez pocztę USOS, przy użyciu odpowiednich metod dydaktycznych (patrz: podstawowe informacje o przedmiocie niezależnie od cyklu: Metody dydaktyczne w kształceniu online).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.