Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia komparatystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2591-s1KOMP1Z-HIK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Historia komparatystyki
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

-

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

3 ECTS = ok. 80 godz.

Godziny kontaktowe: obecność na zajęciach 30 godz. + konsultacje: 5 godz.

Praca własna studenta: przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach (lektury obowiązkowe, zdobywanie informacji we własnym zakresie na podstawie lektur dodatkowych i Internetu): 25 godz.

Przygotowanie do zaliczenia końcowego zajęć: 20 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

Po zaliczeniu zajęć student/ka

K_W02: ma zaawansowaną wiedzę o terminologii i metodologii badań w dziedzinie komparatystyki literackiej i kulturowej;

K_W04: ma wiedzę z zakresu literaturoznawstwa pozwalającą na kontynuowanie kształcenia;

K_W05: ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach komparatystyki z pokrewnymi naukami humanistycznymi;

K_W08: ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym;

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U05: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla komparatystyki;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- referatu
- seminaryjna
- stolików eksperckich

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w historię komparatystyki literackiej od początku XIX wieku po drugą połowę wieku XX.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z historią komparatystyki w pierwszych stu pięćdziesięciu latach jej istnienia - od przełomu XVIII i XIX stulecia po drugą połowę wieku XX - a zarazem ukazanie podstawowych modeli uprawiania badań porównawczych, z których wiele trwa do dziś. Historia dyscypliny przybliżana jest poprzez lekturę wybranych tekstów, stanowiących punkty węzłowe w jej rozwoju, przybliżenie sylwetek najwybitniejszych komparatystów i komparatystek oraz przez wykład scalający.

Literatura:

Obowiązuje znajomość wskazanych przez prowadzącego tekstów i opracowań z poniższej listy (w całości lub fragmentach) .

Komparatystyka dla humanistów, red. M. Dąbrowski, Warszawa 2011.

Erich Auerbach, Filologia literatury światowej, przeł. Anna Szewczukowa, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. Henryk Markiewicz, t. 2, Kraków 1976.

Tenże, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, przeł. Zbigniew Żabicki (różne wydania).

E. R. Curtius, Literatura europejska, przeł. J. Błoński, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. Henryk Markiewicz, t. 2, Kraków 1976; inny przekład w: tegoż, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. i oprac. A. Borowski, Kraków 1997 .

René Etiemble, Porównanie to jeszcze nie dowód, przeł. Wanda Błońska, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. Henryk Markiewicz, t. 2, Kraków 1976

J. G. Herder, Myśli o filozofii dziejów, Księga VIII i IX.

Teresa Kostkiewiczowa, Komparatystyka literacka dzisiaj – preliminaria: co, jak i po co porównujemy w: Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym, red. L. Wiśniewska, Bydgoszcz 2011, s. 153-168.

Henryk Markiewicz, Zakres i podział literaturoznawstwa porównawczego, w: tegoż, Przekroje i zbliżenia dawne i nowe, Warszawa 1976.

René Wellek, Kryzys literaturoznawstwa porównawczego, w: Pojęcia i problemy nauki o literaturze, wybrał i przedm. poprzedził Henryk Markiewicz, Warszawa 1979.

Metody i kryteria oceniania:

Przy zajęciach w formie stacjonarnej:

ocenie podlega (osoba prowadząca zajęcia wskazuje na początku semestru szczegółowe elementy podlegające ocenie):

a) bieżąca praca studentów (przygotowanie się do zajęć, aktywność podczas nich, udział w dyskusjach konwersatoryjnych) (KW_02, KW_04, KU_05, KK_01);

b) przygotowanie referatów i prezentacji wskazanych przez prowadzącego zagadnień (KW_02, KW_04, KW_08, K_U05);

c) końcowe kolokwium ustne lub sprawdzian pisemny, lub praca pisemna (K_W02, KW_04, KW_05, K_W08, K_U05).

Przy zajęciach w formie zdalnej:

ocenie podlega (osoba prowadząca zajęcia wskazuje na początku semestru szczegółowe elementy podlegające ocenie):

a) bieżąca praca studentów (przygotowanie się do zajęć, aktywność podczas wideokonferencji i na forach dyskusyjnych grupy) (KW_02, KW_04, KU_05, KK_01);

b) przygotowanie referatów i prezentacji wskazanych przez prowadzącego zagadnień (KW_02, KW_04, KW_08, K_U05);

c) końcowe kolokwium ustne (w trybie wideokonferencji) lub sprawdzian/quiz na platformie Moodle UMK lub praca pisemna (K_W02, KW_04, KW_05, K_W08, K_U05).

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kola, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Adam Kola, Marcin Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wołk
Prowadzący grup: Marcin Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 prowadzone są w formie zdalnej w trybie synchronicznym, asynchronicznym lub łączonym z wykorzystaniem następujących technik: platforma e-learningowa Moodle UMK; 2) system wideokonferencji BigBlueButton; 3) Microsoft Teams, przy użyciu odpowiednich metod dydaktycznych (patrz: podstawowe informacje o przedmiocie niezależnie od cyklu: Metody dydaktyczne w kształceniu online).

Link do zajęć na MS Teams (platforma używana do zajęć synchronicznych): https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6868136ddd7e4da299b8b6a411db4aee%40thread.tacv2/conversations?groupId=7f6dfd71-17c3-4fc6-a482-980dc8a2216f&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Link do zajęć na Moodle UMK (platforma używana do zajęć asynchronicznych): https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1667

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.