Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do wiedzy o literaturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2591-s1KOMP1Z-WDWOL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wstęp do wiedzy o literaturze
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

-

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 3 punkty ECTS, odpowiadające nakładowi ok. 75 godzin pracy, z tego 2 pkt. ECTS za udział w konwersatorium i konsultacje z osobą prowadzącą, 1 pkt ECTS za pracę własną (przygotowanie się do zajęć, wykonywanie zadań domowych, przygotowanie się do sprawdzianu).

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student/ka ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej (K_W01).

W2: Student/ka ma podstawową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem komparatystyki literackiej i kulturowej (K_W02).

W3: Student/ka ma podstawową wiedzę o powiązaniach komparatystyki literackiej i kulturowej z pokrewnymi naukami humanistycznymi i społecznymi (K_W03).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student/ka posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i/lub w języku/językach danego obszaru kulturowego

z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (K_U16).

U2: Student/ka posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków (K_U17).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student/ka ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01).

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza podstawowe zagadnienia, pojęcia i terminy z zakresu nauki o literaturze ze szczególnym uwzględnieniem problemów z zakresu poetyki i teorii literatury.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu wyposażenie studentów w podstawową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, dostarczając im pojęciowych i terminologicznych narzędzi niezbędnych do poznawania utworów literackich w postawie naukowo-badawczej, a zatem do analizy, interpretacji i wartościowania dzieła literackiego. Wśród problemów omawianych na zajęciach znajdą się zarówno kwestie dotyczące teorii dzieła literackiego (poetyka), kulturowego usytuowania literatury, procesów funkcjonowania dzieła literackiego (lektura, interpretacja, użycie), jak i przegląd wybranych kierunków metodologicznych współczesnej humanistyki.

Zakres tematów:

1. Literatura i utwór literacki. Dzieło czy tekst?

2. Fikcja literacka i mimesis. Funkcja estetyczna a inne funkcje utworu.

3. Świat przedstawiony. Czas i przestrzeń. Postać literacka. Narrator, narracja i fabuła.

4. Autor - podmiot mówiący - bohater. Kwestia autobiografizmu.

5. Komunikacja literacka.

6. Gatunki literackie i gatunki mowy.

7. Formy obcowania z utworem literackim (lektura, konkretyzacja, wartościowanie, analiza, interpretacja, adaptacja, użycie).

8. Styl i stylistyka. Symbol i metafora.

9. Tradycja i talent indywidualny. Topika.

10. Stylizacja, parodia, intertekstualność.

11. Literatura piękna, literatura faktu, literatura dokumentu osobistego.

12. Literatura i konteksty (kulturowe, społeczne, ideologiczne).

13. Wybrane współczesne orientacje w badaniach literackich, np. strukturalizm, hermeneutyka, kulturowa teoria literatury.

Literatura:

Opracowania podręcznikowe (we fragmentach udostępnianych przez osobę prowadzącą):

Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1989.

B. Chrząstowska, S. Wysłouch, Poetyka stosowana (jak najnowsze wydanie).

A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku, t. 1: Podręcznik, t. 2: Antologia, Kraków 2007.

Fragmenty innych tekstów teoretycznoliterackich i utwory literackie wskazane lub udostępnione przez osobę prowadzącą.

Metody i kryteria oceniania:

Przy formie stacjonarnej zajęć:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć, wykonywanie prac domowych, aktywny udział w zajęciach (W2, W3, U1, U2, K1).

Sprawdzian z opanowania materiału wprowadzanego na zajęciach (W1, W2, W3).

Nieobecności powyżej dwóch w semestrze wymagają zaliczenia opuszczonego materiału w formie wskazanej przez prowadzącego.

Przy nauczaniu zdalnym:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć, wykonywanie prac domowych, aktywny udział w wideokonferencjach) (W2, W3, U1, U2, K1).

Sprawdzian (quiz na platformie Moodle UMK) z opanowania materiału wprowadzanego na zajęciach (W1, W2, W3).

- w razie niemożliwości udziału w wideokonferencji studentów obowiązuje wykonanie zadań dodatkowych uzgodnionych z prowadzącym.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Brzostek, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Dariusz Brzostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Brzostek, Anna Skubaczewska-Pniewska, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Dariusz Brzostek, Anna Skubaczewska-Pniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wołk
Prowadzący grup: Marcin Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wołk
Prowadzący grup: Marcin Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 prowadzone są w formie zdalnej w trybie synchronicznym, asynchronicznym lub łączonym z wykorzystaniem następujących technik: platforma e-learningowa Moodle; 2) system wideokonferencji BigBlueButton; 3) Microsoft Teams, przy użyciu odpowiednich metod dydaktycznych (patrz: podstawowe informacje o przedmiocie niezależnie od cyklu: Metody dydaktyczne w kształceniu online).

Szczegółowe informacje w opisie zajęć - zob. "więcej informacji".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.