Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Warsztaty komparatystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2591-s1KOMP1Z-WKO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztaty komparatystyczne
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Za zaliczenie pierwszego i drugiego semestru zajęć student/ka otrzymuje po 3 punkty ECTS, co odpowiada nakładowi ok. 75-80 godz. pracy. Z tego:

- za godziny kontaktowe z osobą prowadzącą (udział w zajęciach oraz konsultacjach bezpośrednich i za pośrednictwem środków komunikacji na odległość) - 2 pkt ECTS (50-55 godz.);

- za pracę własną (przygotowanie się do zajęć, wykonywanie prac domowych, przygotowanie referatów i prezentacji, przygotowanie się do zaliczenia końcowego) - 1 pkt ECTS (ok. 20-25 godz.)


Za zaliczenie trzeciego semestru zajęć student/ka otrzymuje 4 punkty ECTS, co odpowiada nakładowi ok. 100-110 godz. pracy. Z tego:

- za godziny kontaktowe z osobą prowadzącą (udział w zajęciach oraz konsultacjach bezpośrednich i za pośrednictwem środków komunikacji na odległość) - 2 pkt ECTS (50-55 godz.);

- za pracę własną (przygotowanie się do zajęć, wykonywanie prac domowych, przygotowanie referatów i prezentacji, przygotowanie się do zaliczenia końcowego w postaci wybranej przez prowadzącego - 2 pkt ECTS (ok. 50-55 godz.).


Efekty uczenia się - wiedza:

Po całym cyklu zajęć (3 semestry) student/ka:

W1: K_W03 ma zaawansowaną wiedzę aspektową o literaturze wybranych obszarów kulturowych oraz o funkcjonowaniu literatury w wymiarze międzykulturowym (ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk, autorów i utworów o znaczeniu transkulturowym)

W2: K_W06 zna i rozumie zagadnienia historyczne, społeczne i cywilizacyjne warunkujące rozwój wybranych obszarów kulturowych

W3: K_W07 ma zaawansowaną wiedzę o reprezentatywnych wytworach kultury wybranych obszarów, a także o związkach i zależnościach pomiędzy wytworami kultury w ramach obszarów kulturowych oraz pomiędzy nimi i w wymiarze globalnym

W4: K_W08 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych i cywilizacyjnych w wymiarze międzykulturowym

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po całym cyklu zajęć (3 semestry) student/ka:

U1: K_U03 potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod

U2: K_U05 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i paradygmatami właściwymi dla komparatystyki

U3: K_U06 potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego

U4: K_U07 potrafi pracować w zespole przyjmując różne role

U5: K_U10 umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym

U6: K_U11 umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów

U7: K_U12 umie dokonać analizy, interpretacji oraz porównywać ze sobą poznawane utwory literackie z użyciem odpowiedniej terminologii i właściwych metod


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po całym cyklu zajęć (3 semestry) student/ka:

K1: K_K03 docenia znaczenie tradycji i dziedzictwa kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie

K2: K_K04 jest gotów do działań na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego

K3: K_K07 dzięki zrozumieniu odmiennego postrzegania życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur jest przygotowany do kontaktów międzykulturowych


Metody dydaktyczne:

warsztaty analityczno-interpetacyjne

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- referatu
- seminaryjna
- stolików eksperckich
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot łączy teoretyczny i praktyczny aspekt nauczania – zajęcia poświęcone są interpretowaniu utworów literackich i innych tekstów kultury z perspektywy komparatystycznej w szerokim kontekście kulturowym.

Pełny opis:

Przedmiot ma charakter praktyczny. Podczas warsztatów studenci interpretują wybrane teksty literackie oraz inne teksty kultury, uczą się stosować narzędzia analityczne wybranych metodologii, posługiwać się terminologią wybranych teorii humanistycznych. Zestawianie różnorakich tekstów literackich i innych tekstów kultury jest podporządkowane różnym kluczom interpretacyjnym – innym dla każdej grupy zajęciowej (bądź cząstki zajęć). Wybrany motyw przewodni organizuje ścieżki interpretacyjne, które studenci prezentują w różnorakich formach pracy samodzielnej (prezentacje, referaty etc.). Na zajęciach akcentuje się aktywność studentów. Zajęcia, zgodnie z profilem studiów, wykraczają poza komparatystykę literacką, wprowadzając inne teksty kultury (np. powieść graficzną, spektakle teatralne, film, muzykę etc.). Zadaniem zajęć jest również poszerzanie kompetencji praktycznych i językowych uczestników zajęć, jak i motywowanie studentów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Literatura:

O literaturze decydują prowadzący poszczególnych grup.

Metody i kryteria oceniania:

I i II semestr: szczegółowe zasady oceny ustalają prowadzący daną grupę

Ocenie podlegają: przygotowanie studentów do zajęć (znajomość zadanych tekstów, przemyślenie wskazanej problematyki itp.), bieżąca praca podczas zajęć (aktywność, udział w dyskusjach itp.), wykonywanie prac domowych, przygotowanie referatów i prezentacji, udział w tworzeniu dyskursu kulturowego (wszystkie wymienione formy realizują: U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, K1, K2, K3). oraz końcowe formy zaliczenia wskazane przez prowadzących: sprawdzian, kolokwium ustne lub pisemne, praca pisemna (W1, W2, W3, W4, U7)

III semestr: jak wyżej (zasady oceny ustalają prowadzący daną grupę)

Obligatoryjne: Na ocenę III-ego semestru składa się ocena z pracy semestralnej, o formie której (np. pisemna, ustna, blog) decyduje prowadzący. (W1, W2, W3, U7)

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)