Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Komparatystyka – współczesne kierunki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2591-s1KOMP2L-K-WK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Komparatystyka – współczesne kierunki
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień metodologii humanistyki i metodologii badań porównawczych na poziomie III semestru komparatystyki literacko-kulturowej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka za zaliczenie zajęć otrzymuje 3 punkty ECTS, co odpowiada ok. 90 godz. pracy, z czego 35 godz. przypada na godziny kontaktowe z prowadzącymi zajęcia (udział w konwersatorium i konsultacje przy użyciu różnych kanałów komunikacji), a 65 godz. na pracę własną (czytanie zadanych tekstów, przygotowanie się do zajęć, wykonywanie zadań domowych, przygotowanie prezentacji i/lub prac pisemnych, przygotowanie się do końcowego zaliczenia semestru).

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zaliczeniu zajęć student/ka:

K_W02 ma zaawansowaną wiedzę o terminologii i metodologii badań w dziedzinie komparatystyki literackiej i kulturowej;

K_W05 ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach komparatystyki z pokrewnymi naukami humanistycznymi;


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U05 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla komparatystyki;

K_U16 posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków;

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- panelowa
- projektu
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody integracyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza wiedzę na temat współczesnych kierunków w komparatystyce literackiej i kulturowej, rozwija umiejętność posługiwania się paradygmatami właściwymi dla tej dyscypliny.

Pełny opis:

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy na temat współcześnie uprawianych nurtów badawczych w obrębie komparatystyki, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków najnowszych, świeżo wyłonionych lub dopiero wyłaniających się. W tym zakresie przedmiot przynosi uzupełnienie i rozwinięcie wiedzy i umiejętności zdobytych na zajęciach z metodologii humanistyki i metodologii badań porównawczych. Podczas zajęć studentki/studenci poznają również szkoły regionalne badań porównawczych, właściwe dla pewnych kręgów kulturowych (np. dla komparatystyki niemieckiej, francuskiej czy krajów słowiańskich). Istotnym elementem zajęć będzie – w odróżnieniu np. od metodologii badań porównawczych – nie tylko poznanie poszczególnych koncepcji, ale także ich użyć, tzn. tekstów pokazujących zastosowanie poszczególnych teorii, ich wykorzystanie, możliwości aplikacyjne w praktyce badawczej i analityczno-interpretacyjnej.

Literatura:

Podawana przez prowadzących w każdym semestrze na poziomie grupy zajęciowej.

Metody i kryteria oceniania:

Dla zajęć w formie stacjonarnej i zdalnej:

ocena bieżąca przygotowania do zajęć, aktywnego uczestnictwa w zajęciach, znajomości literatury przedmiotu i przygotowywania prac wskazanych przez osobę prowadzącą (np. prezentacji, referatu, pracy pisemnej).

szczegółowe warunki i kryteria zaliczenia podają prowadzący zajęcia w opisie na poziomie grupy zajęciowej. (K_W02, 05, K_U5, 16, K_K01)

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska, Magdalena Kowalska, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Magdalena Kowalska, Tomasz Waszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W razie konieczności pracy w formie zdalnej zajęcia prowadzone są w trybie synchronicznym lub asynchronicznym z wykorzystaniem następujących technik: platforma e-learningowa Moodle; 2) system wideokonferencji BigBlueButton; 3) Microsoft Teams (, przy użyciu odpowiednich metod dydaktycznych (patrz: podstawowe informacje o przedmiocie niezależnie od cyklu, Metody dydaktyczne w kształceniu online).

Szczegółowe informacje w opisie zajęć - zob. "więcej informacji".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)