Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Literatura światowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2591-s1KOMP2L-LS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura światowa
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (zajęcia i konsultacje) - ok. 35h

Godziny pracy własnej studenta/ki (przygotowanie do zajęć oraz do końcowego zaliczenia semestru) - ok. 60h

Razem ok. 95 godz. - co odpowiada 3-4 punktom ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zaliczeniu zajęć student/ka:

K_W03 ma zaawansowaną wiedzę aspektową o literaturze wybranych obszarów kulturowych oraz o funkcjonowaniu literatury w wymiarze międzykulturowym (ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk, autorów i utworów o znaczeniu transkulturowym)

K_W06 zna i rozumie zagadnienia historyczne, społeczne i cywilizacyjne warunkujące rozwój wybranych obszarów kulturowych

K_W07 ma zaawansowaną wiedzę o reprezentatywnych wytworach kultury wybranych obszarów, a także o związkach i zależnościach pomiędzy wytworami kultury w ramach obszarów kulturowych oraz pomiędzy nimi i w wymiarze globalnym

K_W08 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych i cywilizacyjnych w wymiarze międzykulturowym

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U10 umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym

K_U12 umie dokonać analizy, interpretacji oraz porównywać ze sobą poznawane utwory literackie z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod

K_U13 umie tworzyć wystąpienia ustne i prace pisemne z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03 docenia znaczenie tradycji i dziedzictwa kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie

K_K04 jest gotów/gotowa do działań na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego

K_K07 dzięki zrozumieniu odmiennego postrzegania życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur jest przygotowany/a do kontaktów międzykulturowych.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- projektu
- referatu
- seminaryjna
- stolików eksperckich
- studium przypadku
- WebQuest

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi utworami literatury światowej ze szczególnym uwzględnieniem: (1) wybranych literatur pozaeuropejskich; (2) tekstów mających cechy wyróżnionego we współczesnej komparatystyce literacko-kulturowej paradygmatu „literatury światowej”.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi utworami literatury światowej ze szczególnym uwzględnieniem: (1) wybranych literatur pozaeuropejskich; (2) tekstów mających cechy wyróżnionego we współczesnej komparatystyce literacko-kulturowej paradygmatu „literatury światowej”. Poszczególne bloki problemowe, prowadzone przez różnych wykładowców, prezentują różne aspekty i możliwości rozumienia literatury światowej oraz literaturę różnych obszarów kulturowych.

Literatura:

Opracowania ogólne i teoretyczne dot. literatury światowej. Wybrane opracowania oraz przykłady dzieł literackich do analizy - obowiązujące w danym semestrze - są zamieszczone w opisie cyklu zajęciowego.

1997 Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, red. Halina Janaszek-Ivaničková, Warszawa: Instytut Kultury.

Apter Emily

2006 The Translation Zone. A New Comparative Literature, Princeton: Princeton University Press.

Ashcroft B., Griffiths G., Tiffin H.

2002 The Empire Writes Back: Theory and Practice in Postcolonial Literatures, London.

Badania porównawcze…

1998 Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie, red. Alina Nowicka-Jeżowa, Izabelin: Świat Literacki.

Bilczewski Tomasz

2010 Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii, Kraków: Universitas.

Burszta Wojciech J.

2005 Nauki o kulturze wobec literatury. Przypadek antropologii, [w:] Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja, red. M. Czermińska i in., tom II, Kraków: Universitas, s. 85-98.

Burzyńska Anna, Markowski Michał Paweł

2006 Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków: Znak.

Cai Zhong-qu

2001 Configurations of Comparative Poetics. Three Perspective on Western and Chinese Literary Criticism, Honolulu.

Casanova Pascale

2004 The World Republic of Letters, trans. M.B. DeBevoise, Cambridge-London: Harvard University Press.

Chakrabarty Dipesh

2011 Prowincjonalizacja Europy. Myśl postkolonialna i różnica historyczna. Z nową przedmową autora, tłum. D. Kołodziejczyk, T. Dobrogoszcz, E. Domańska, Poznań.

Clifford James

2000 Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, tłum. różni, Warszawa: KR.

Comparative Literature in an Age of Globalization…

2006 Comparative Literature in an Age of Globalization, red. H. Saussy, Baltimore.

Comparative Literature in the Age of Multiculturalism…

1995 Comparative Literature in the Age of Multiculturalism, red. Ch. Bernheimer, Baltimore-London.

Culler Jonathan

1998 Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, przeł. M. Basaj, Warszawa.

Damrosch David

2003 What is World Literature?, Princeton and Oxford: Princeton University Press.

2007 Scriptworlds: Writing Systems and the Formation of Word Literature, “Modern Language Quaterly”, 68:2, s. 195-219.

2009 How to Read World Literature, Chichester: Wiley-Blackwell 2009.

2010 Literatura światowa w dobie postkanonicznej i hiperkanonicznej, tłum. A. Tenczyńska, w: Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, red. T. Bilczewski, Kraków, s. 367-380.

Dev Amiya

2000 “Comparative Literature in India”, Comparative Literature and Culture, Vol. 2 (December 2000), Issue 2.4, http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol2/iss4/10/).

Ďurišin Dionýz

1971 Problemy integracji narodowego i międzynarodowego literackiego procesu rozwojowego, przeł. Jacek Baluch, „Ruch Literacki”, 4/1971.

1997 Koncepcja literatury światowej, przeł. Halina Janaszek-Ivaničková, [w:] Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, /red./ Halina Janaszek-Ivaničková, Warszawa: Instytut Kultury 1997, s. 99-103.

Gandhi Leela

2008 Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, przeł. J. Serwański, posł. E. Domańska, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Janaszek-Ivaničková Halina

1980 O współczesnej komparatystyce literackiej, Warszawa: PWN.

Johnson Barbara

2010 Persons and Things, Cambridge-London: Harvard University Press.

Kola Adam F.

2010d Komparatystyka kulturoznawcza wobec wielokulturowego świata. W stronę metateorii krytycznej, w: Granice kultury, red. Andrzej Gwóźdź, Materiały I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Katowice: Śląsk 2010, s. 213-224.

2012 Współczesne reinterpretacje ‘Weltliteratur’. ‘World Literature’ w poszukiwaniu teorii systemowo(-)światowej, „Tekstualia”, nr 4 (31), 2012.

Komparatystyka dla humanistów…

2011 Komparatystyka dla humanistów, red. M. Dąbrowski, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Komparatystyka dzisiaj…

2010 Komparatystyka dzisiaj, red. E. Kasperski, E. Szczęsna, t. 1, Kraków.

Konstruktywizm w badaniach…

2006 Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia, red. E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski, Kraków: Universitas.

Kulturowa teoria…

2006 Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków: Universitas.

Liu Lydia H.

1999 red., Tokens of Exchange. The Problem of Translation in Global Circulations, Durham-London: Duke University Press.

Menocal María Rosa

1994 Shards of Love. Exile and the Origins of the Lyric, Durham – London: Duke University Press.

2004 The Arabic Role in Medieval Literary History. A Forgotten Heritage, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Moretti Franco

1996 Modern Epic. The World System from Goethe to García Márquez, trans. Q. Hoare, London – New York: Verso.

2000 Conjectures on World Literature, “New Left Review” 1 (January/February), s. 54-68).

2011 World-System Analysis, Evolutionary Theory, ‘Weltliteratur’, w: Immanuel Wallerstein and The Problem of The World. System, Scale, Culture, red. David Palumbo-Liu, Bruce Robbins, Nirvana Tanoukhi, Durham-London: Duke University Press, s. 67-77.

Niewspółmierność…

2010 Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, red. T. Bilczewski, Kraków: WUJ.

Pollock, Sheldon

2003 red., Literary Cultures in History. Reconstructions from South Asia, Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press.

2009 The Language of the Gods in the World of Men. Sanskrit, Culture, and Power in Premodern India, Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press.

Prendergast Ch.

2004 red., Debating World Literature, London-New York: Verso.

Said Edward W.

1991 Orientalizm, przeł. W. Kalinowski, wstęp Z. Żygulski jun., Warszawa: PIW.

Saussy Haun

2010 „Wyborny trup” pozszywany ze świeżych koszmarów. O memach, pszczelich rojach i samolubnych genach, tłum. E. Rajewska, w: Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, red. T. Bilczewski, Kraków.

Spivak Gayatri Chakravorty

2003 Death of Discipline, New York: Columbia University Press.

Szahaj Andrzej

2004a E pluribus unum? Dylemat wielokulturowości i politycznej poprawności, Kraków: Universitas.

Teaching World Literature…

2009 Teaching World Literature, red. D. Damrosch, New York: MLA 2009.

Thomsen Mads Rossendal

2010 Mapping World Literature: International Canonization and Transnational Literatures, London-New York: Continuum.

Tötösy de Zepetnek Steven

Comparative Cultural Studies and the Study of Central European Culture – Theory and Application, http://www.kakanien.ac.at/beitr/theorie/STotosy1.pdf

Wallerstein Immanuel

2001 Unthinking Social Science. The Limits of Nineteenth-Century Paradigms, 2nd ed. with a new preface, Philadelphia: Temple University Press.

2007 Analiza systemów-światów: wprowadzenie, przeł. K. Gawlicz, M. Starnawski, przedm. M. Starnawski, P. Wielgosz, Warszawa: Dialog.

Metody i kryteria oceniania:

Przy zajęciach w formie stacjonarnej:

- bieżąca ocena aktywnego uczestnictwa studenta/ki w zajęciach (K_W03, K_U10, K_U12, K_U13, K_K03, K_K04, K_K07), znajomości literatury przedmiotu i przygotowywania się do zajęć (K_W06, K_W07, K_U08, K_K07) oraz wykonania zadań zleconych przez osobę prowadzącą (np. prezentacji wybranych zagadnień, pracy pisemnej itp.) (K_W06, K_W03, K_W07, K_U10, K_U12);

- w VI semestrze praca pisemna wykorzystująca wiedzę z całego cyklu zajęć (semestry IV, V, VI) (K_W06, K_W07, K_W08, K_W03, K_U10, K_U12, K_U13, K_K05, K_K08).

Przy zajęciach w formie zdalnej:

- bieżąca ocena aktywnego uczestnictwa studenta/ki w zajęciach (K_W03, K_U10, K_U12, K_U13, K_K03, K_K04, K_K07), znajomości literatury przedmiotu i przygotowywania się do zajęć (K_W06, K_W07, K_U08, K_K07) oraz wykonania zadań zleconych przez osobę prowadzącą (np. prezentacji wybranych zagadnień) (K_W06, K_W03, K_W07, K_U10, K_U12);

- w VI semestrze praca pisemna wykorzystująca wiedzę z całego cyklu zajęć (semestry IV, V, VI) (K_W06, K_W07, K_W08, K_W03, K_U10, K_U12, K_U13, K_K05, K_K08).

Praktyki zawodowe:

Nd.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Paulina Abriszewska, Marcin Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W razie konieczności pracy w formie zdalnej zajęcia prowadzone są w trybie synchronicznym na platformie Microsoft Teams .

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)