Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Proseminarium komparatystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2591-s1KOMP2L-PRK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium komparatystyczne
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczone zajęcia z metod pracy naukowej lub inne ekwiwalentne, znajomość historii komparatystyki, metodologii humanistyki i metodologii badań porównawczych na poziomie III semestru komparatystyki literacko-kulturowej, komunikatywna znajomość wybranego języka obcego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Za zaliczenie zajęć student/ka otrzymuje 4 pkt ECTS, co odpowiada nakładowi pracy ok. 100 godz., z czego 40 godzin kontaktu z osobą prowadzącą (zajęcia i konsultacje bezpośrednie i na odległość) i 60 godzin pracy własnej (czytanie literatury pomocniczej, wyszukiwanie, selekcja i opracowanie materiałów, przygotowanie do dyskusji i prezentacji na zajęciach, wykonywanie prac domowych - wprawki pisarskie itp.).

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zaliczeniu zajęć student/ka:

ma rozwiniętą znajomość różnych elementów warsztatu naukowego i wiedzę o formach wypowiedzi naukowej.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować, oceniać i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów;

K_U04 potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i obcym;

K_U05 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i paradygmatami właściwymi dla komparatystyki;

K_U06 potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego;

K_U08 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;

K_U09 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze;

K_U13 umie tworzyć wystąpienia ustne i prace pisemne z wykorzystaniem najważniejszych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł;

K_U15 potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K08 jest przygotowany do tego, by w sytuacjach zawodowych pozyskiwać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- panelowa
- projektu
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody integracyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia praktyczne służące rozwijaniu kompetencji związanych z gromadzeniem materiałów badawczych, pisaniem tekstów naukowych, prezentowaniem w formie pisemnej i ustnej wyników cudzych i własnych badań, aktywnym udziałem w życiu naukowym.

Pełny opis:

Przedmiot przygotowuje do samodzielnego prowadzenia badań porównawczych. Celem zajęć jest rozwinięcie umiejętności prowadzenia kwerendy bibliograficznej i materiałowej, selekcjonowania i opracowania materiału, pisania i prezentowania wyników badań (w językach polskim i obcym). Studentki/studenci poznają od strony praktycznej różne formy wypowiedzi naukowej (biogram, analiza, interpretacja, sprawozdanie z wydarzenia naukowego, referowanie stanu badań, dyskusja, polemika, recenzja, artykuł przeglądowy, wystąpienie konferencyjne, rozprawa naukowa i takie elementy warsztatu naukowego, jak przypisy i bibliografia). W tym sensie proseminarium stanowi kontynuację przedmiotu metody pracy naukowej, a jest przygotowaniem do owocnego udziału w seminarium licencjackim. Podczas zajęć kładzie się nacisk na pracę samodzielną, której wyniki są następnie omawiana na forum grupy zajęciowej.

Literatura:

Literatura pomocnicza (do wykorzystania we fragmentach):

Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową: poradnik dla humanistów (wydanie dowolne).

M. Kuziak, S. Rzepczyński, Jak pisać? Sztuka pisania po polsku: poradnik praktyczny (wyd. dowolne).

J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać: od myśli do tekstu, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa, Książka i Wiedza, 2003.

January Weiner, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych (wyd. dowolne).

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają następujące elementy (zarówno przy zajęciach prowadzonych w formie stacjonarnej, jak zdalnej):

- przygotowanie się do zajęć (zapoznanie się z tekstami wskazanymi przez osobę prowadzącą lub wyszukanymi samodzielnie, przygotowanie materiałów wskazanych lub obmyślonych samodzielnie, przemyślenie wskazanych kwestii) (K_U01, 06, 09, K_K08);

- wykonanie prac domowych i okresowych (kwerendy, wprawki pisarskie, przygotowanie prezentacji) (K_U01, 05, 06, 08, 09, 13, 15, K_K08);

- aktywny udział w zajęciach (dyskusje, analiza prac innych uczestników grupy) (K_U04, 06, 08, 13, K_K08);

- teksty i prezentacje przygotowane przez studenta/studentkę (przedstawiane na zajęciach lub przesyłane osobie prowadzącej) (K_U01, 04, 05, 06, 08, 09, 13, 15, K_K08).

- frekwencja na zajęciach (nieobecności powyżej dwóch, zarówno podczas zajęć stacjonarnych, jak zdalnych, wymagają odrobienia w formie ustalonej z prowadzącym; powyżej pięciu - uniemożliwiają zaliczenie przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska, Mirosława Radowska-Lisak
Prowadzący grup: Mirosława Radowska-Lisak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Patrz: sylabus główny.

Pełny opis:

Patrz: sylabus główny.

Literatura:

M. Kuziak, S. Rzepczyński, Jak pisać?, Bielsko-Biała 2005 (lub inne wyd.).

J. Z. Lichański, Retoryka [oraz] Retoryka na progu XXI wieku. Wybrane problemy, [w:] Literatura - Teoria - Metodologia, red. D. Ulicka, Warszawa 2001 ss. 292-329; 474-497.

J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Warszawa 2014.

P. Oliver, Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, przekład i posłowie J. Piątkowska, Kraków 2000.

J. Weiner, Technika pisania i prezentowania prac naukowych, Kraków 1992.

E. Wolańska i in., Jak pisać i redagować. Poradnik redaktora. Wzory tekstów użytkowych, Warszawa 2009 (dodr.2014).

Uwagi:

W razie konieczności pracy w formie zdalnej zajęcia prowadzone będą w trybie synchronicznym lub asynchronicznym z wykorzystaniem platform Moodle i Microsoft Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)