Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Warsztaty komparatystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2591-s1KOMP2Z-WKO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztaty komparatystyczne
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka za zaliczenie przedmiotu (trzy semestry) uzyskuje 10 punktów ECTS, co odpowiada nakładowi ok. 250 godzin pracy, z tego:

I semestr

1,5 – za udział w zajęciach i konsultacje z prowadzącym

1,5 – za pracę własną (czytanie lektur, oglądanie filmów, spektakli itp., przygotowywanie prezentacji, przygotowywanie się do zaliczenia)

II semestr

1,5 – za udział w zajęciach i konsultacje z prowadzącym

1,5 – za pracę własną (czytanie lektur, oglądanie filmów, spektakli itp., przygotowywanie prezentacji, przygotowywanie się do zaliczenia)

III semestr

1,5 – za udział w zajęciach i konsultacje z prowadzącym

1 – za pracę własną (czytanie lektur, oglądanie filmów, spektakli itp., przygotowywanie prezentacji, przygotowywanie się do testów)

1,5 – za przygotowywanie pracy semestralnej


Efekty uczenia się - wiedza:

Po całym cyklu zajęć (3 semestry) student/ka:

W1: K_W03 ma zaawansowaną wiedzę aspektową o literaturze wybranych obszarów kulturowych oraz o funkcjonowaniu literatury w wymiarze międzykulturowym (ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk, autorów i utworów o znaczeniu transkulturowym).

W2: K_W06 zna i rozumie zagadnienia historyczne, społeczne i cywilizacyjne warunkujące rozwój wybranych obszarów kulturowych w perspektywie komparatystycznej

W3: K_W07 ma zaawansowaną wiedzę o reprezentatywnych wytworach kultury wybranych obszarów (np. film, teatr), a także o związkach i zależnościach pomiędzy wytworami kultury w ramach obszarów kulturowych oraz pomiędzy nimi i w wymiarze globalnym

W4: K_W08 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po całym cyklu zajęć (3 semestry) student/ka:

U1: K_U03 potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod komparatystycznych

U2: K_U05 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla komparatystyki

U3: K_U06 potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego

U4: K_U07 potrafi pracować w zespole przyjmując różne role

U5: K_U10 umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym

U6: K_U11 umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów

U7: K_U12 umie dokonać analizy, interpretacji oraz porównywać ze sobą poznawane utwory z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po całym cyklu zajęć (3 semestry) student/ka:

K1: K_K03 docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe wybranego obszaru kulturowego / wybranych obszarów kulturowych i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie

K2: K_K04 jest gotów do działań na na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego wybranego obszaru kulturowego

K3: K_K07 rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur

Metody dydaktyczne:

warsztaty analityczno-interpetacyjne

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- projektu
- referatu
- seminaryjna
- stolików eksperckich
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot łączy teoretyczny i praktyczny aspekt nauczania – zajęcia poświęcone są interpretowaniu utworów literackich i innych tekstów kultury z perspektywy komparatystycznej w szerokim kontekście kulturowym. Komparatystyczna analiza zostaje zorganizowana wokół wspólnego dla grupy zajęciowej (lub cząstki zajęć) klucza interpretacyjnego (np. wybranego motywu tematycznego).

Pełny opis:

Przedmiot ma charakter praktyczny. Podczas warsztatów studenci interpretują wybrane teksty literackie oraz inne teksty kultury, uczą się stosować narzędzia analityczne wybranych metodologii, posługiwać się terminologią wybranych teorii humanistycznych. Zestawianie różnorakich tekstów literackich i innych tekstów kultury jest podporządkowane różnym kluczom interpretacyjnym – innym dla każdej grupy zajęciowej (bądź cząstki zajęć). Wybrany motyw przewodni organizuje ścieżki interpretacyjne, które studenci prezentują w różnorakich formach pracy samodzielnej (prezentacje, referaty etc.). Na zajęciach akcentuje się aktywność studentów. Zajęcia, zgodnie z profilem studiów, wykraczają poza komparatystykę literacką, wprowadzając inne teksty kultury (np. powieść graficzną, spektakle teatralne, film, muzykę etc.). Zadaniem zajęć jest również poszerzanie kompetencji praktycznych i językowych uczestników zajęć, jak i motywowanie studentów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Literatura:

podawana przez prowadzących - zob. opis grupy zajęciowej

Metody i kryteria oceniania:

I i II semestr: szczegółowe zasady oceny ustalają prowadzący daną grupę

Obligatoryjne:

ocena aktywności studentów na zajęciach (dyskusji na zajęciach, uczestnictwa w wystawach, spektaklach, czynnego udziału w tworzeniu dyskursu kulturowego - wpisy na blogach i inne formy) (K1, K2, K3 U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7)

ocena wiedzy (forma wybrana przez prowadzącego: test, referat, prezentacja) (W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7)

III semestr: jak wyżej (zasady oceny ustalają prowadzący daną grupę)

Obligatoryjne: Na ocenę III-ego semestru składa się ocena z pracy semestralnej, której formę ustala prowadzący (W1, W2, W3, W4)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska, Rafał Kleśta-Nawrocki, Małgorzata Lisecka, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Rafał Kleśta-Nawrocki, Małgorzata Lisecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W przypadku zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i konieczności zdalnej organizacji kształcenia zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość w formie zdalnej jako zajęcia on-line przy pomocy synchronicznej wideokonferencji (Microsoft Teams).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)