Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Literatura światowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2591-s1KOMP3L-LS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura światowa
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zaliczone zajęcia z literatury światowej w semestrze V

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (zajęcia i konsultacje) - ok. 35h


Godziny pracy własnej studenta/ki (przygotowanie do zajęć oraz do końcowego zaliczenia semestru) - ok. 65h


Razem ok. 100 godz. - co odpowiada 4 punktom ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zaliczeniu zajęć student/ka:


K_W06 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w obrębie komparatystyki literackiej i kulturowej


K_W07 ma podstawową wiedzę o literaturze wybranych obszarów kulturowych, obejmującą periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów


K_W08 ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu literatury w wymiarze międzykulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk, autorów czy utworów o znaczeniu transkulturowym


K_W10 ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym


K_W12 ma podstawową wiedzę o związkach i zależnościach wytworów kultury (z zakresu, mediów, teatru, filmu itp.) pomiędzy wybranymi obszarami kulturowymi i w wymiarze globalnym

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U07 umie umiejscowić poznawane utwory literackie w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym


K_U09 potrafi rozpoznać różne typy tekstów i przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod i terminologii


K_U11 potrafi porównywać ze sobą teksty pochodzące z różnych obszarów kulturowych z zastosowaniem odpowiednich metod


K_U13 potrafi rozpoznawać zjawiska literackie w wymiarze międzykulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem autorów, utworów, motywów itp. o znaczeniu transkulturowym


K_U15 posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim i/lub w języku/językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K05 docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości oraz wartość różnorodności kulturowej


K_K06 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego wybranych obszarów kulturowych


K_K07 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form


K_K08 dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do poruszania się


w wybranych obszarach kulturowych

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- okrągłego stołu
- oxfordzka
- panelowa
- projektu
- referatu
- stolików eksperckich
- studium przypadku
- WebQuest

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi utworami literatury światowej ze szczególnym uwzględnieniem: (1) wybranych literatur pozaeuropejskich; (2) tekstów mających cechy wyróżnionego we współczesnej komparatystyce literacko-kulturowej paradygmatu „literatury światowej”.

Pełny opis:

Zajęcia są kontynuacją i rozwinięciem konwersatorium z literatury światowej w semestrze V. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi utworami literatury światowej ze szczególnym uwzględnieniem: (1) wybranych literatur pozaeuropejskich; (2) tekstów mających cechy wyróżnionego we współczesnej komparatystyce literacko-kulturowej paradygmatu „literatury światowej”. Poszczególne bloki problemowe, prowadzone przez różnych wykładowców, prezentują różne aspekty i możliwości rozumienia literatury światowej oraz literaturę różnych obszarów kulturowych.

Literatura:

Literaturę obligatoryjną na dany semestr wskazują prowadzący zajęcia.

Metody i kryteria oceniania:

Przy zajęciach w formie stacjonarnej:

- bieżąca ocena aktywnego uczestnictwa studenta/ki w zajęciach (K_W06, K_U07, K_U11, K_U13, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08), znajomości literatury przedmiotu i przygotowywania się do zajęć (K_W07, K_W08, K_U11, K_W10, K_K07) oraz wykonania zadań zleconych przez osobę prowadzącą (np. prezentacji wybranych zagadnień, pracy pisemnej itp.) (K_W07, K_W10, K_W12, K_U07, K_U09, K_K08);

- w VI semestrze praca pisemna wykorzystująca wiedzę z całego cyklu zajęć (semestry IV, V, VI) (K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W12, K_U07, K_U09, K_U11, K_U13, K_U15, K_K05, K_K08).

Przy zajęciach w formie zdalnej:

- bieżąca ocena aktywnego uczestnictwa studenta/ki w wideokonfernecjach i innych formach zajęć (K_W06, K_U07, K_U11, K_U13, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08), znajomości literatury przedmiotu i przygotowywania się do zajęć (K_W07, K_W08, K_U11, K_W10, K_K07) oraz wykonania zadań zleconych przez osobę prowadzącą (np. prezentacji wybranych zagadnień) (K_W07, K_W10, K_W12, K_U07, K_U09, K_K08);

- w VI semestrze praca pisemna wykorzystująca wiedzę z całego cyklu zajęć (semestry IV, V, VI) (K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W12, K_U07, K_U09, K_U11, K_U13, K_U15, K_K05, K_K08).

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska, Anna Skubaczewska-Pniewska
Prowadzący grup: Anna Skubaczewska-Pniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Konwersatorium obejmuje prezentację najważniejszych nagród w dziedzinie literatury wraz z analizą dzieł wybranych laureatów i mechanizmów recepcji ich twórczości w świetle koncepcji literatury światowej.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone jest prestiżowym nagrodom literackim (między innymi Nagrodzie Nobla, Nagrodzie Bookera, Nagrodzie Cervantesa, National Book Award) w kontekście koncepcji literatury światowej. Analizie utworów literackich wybranych laureatów, reprezentujących różne tradycje kulturowe, towarzyszy refleksja nad historyczno-politycznymi uwarunkowaniami zarówno przyznawania nagród, jak i recepcji twórczości nagrodzonych autorów.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska
Prowadzący grup: Magdalena Kowalska, Anna Skubaczewska-Pniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Konwersatorium obejmuje prezentację najważniejszych nagród w dziedzinie literatury wraz z analizą dzieł wybranych laureatów i mechanizmów recepcji ich twórczości w świetle koncepcji literatury światowej.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone jest prestiżowym nagrodom literackim (między innymi Nagrodzie Nobla, Nagrodzie Bookera, Nagrodzie Cervantesa, National Book Award) w kontekście koncepcji literatury światowej. Analizie utworów literackich wybranych laureatów, reprezentujących różne tradycje kulturowe, towarzyszy refleksja nad historyczno-politycznymi uwarunkowaniami zarówno przyznawania nagród, jak i recepcji twórczości nagrodzonych autorów.

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)