Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Komparatystyka – współczesne kierunki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2591-s1KOMP3Z-K-WK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Komparatystyka – współczesne kierunki
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka za zaliczenie zajęć otrzymuje 4 punkty ECTS, co odpowiada ok. 120 godz. pracy, z czego 40 godz. przypada na godziny kontaktowe z prowadzącymi zajęcia (udział w konwersatorium i konsultacje przy użyciu różnych kanałów komunikacji), a 80 godz. na pracę własną (czytanie zadanych tekstów, przygotowanie się do zajęć, wykonywanie zadań domowych, przygotowanie prezentacji i/lub prac pisemnych, przygotowanie się do końcowego zaliczenia semestru).

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zaliczeniu zajęć student/ka:


K_W02 ma zaawansowaną wiedzę o terminologii i metodologii badań w dziedzinie komparatystyki literackiej i kulturowej;


K_W05 ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach komparatystyki z pokrewnymi naukami humanistycznymi;

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U05 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla komparatystyki;


K_U16 posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków;

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju.Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- oxfordzka
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody integracyjne
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza wiedzę na temat współczesnych kierunków w komparatystyce literackiej i kulturowej, rozwija umiejętność posługiwania się paradygmatami właściwymi dla tej dyscypliny.

Pełny opis:

Celem zajęć jest dalsze (w stosunku do pierwszej części zajęć z tego przedmiotu, realizowanej na roku II) poszerzenie wiedzy na temat współcześnie uprawianych nurtów badawczych w obrębie komparatystyki, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków najnowszych, świeżo wyłonionych lub dopiero wyłaniających się. Przedmiot przynosi uzupełnienie i rozwinięcie wiedzy i umiejętności zdobytych na zajęciach z metodologii humanistyki i metodologii badań porównawczych. Podczas zajęć studentki/studenci poznają również szkoły regionalne badań porównawczych, właściwe dla pewnych kręgów kulturowych (np. dla komparatystyki niemieckiej, francuskiej czy krajów słowiańskich). Istotnym elementem zajęć będzie – w odróżnieniu np. od metodologii badań porównawczych – nie tylko poznanie poszczególnych koncepcji, ale także ich użyć, tzn. tekstów pokazujących zastosowanie poszczególnych teorii, ich wykorzystanie, możliwości aplikacyjne w praktyce badawczej i analityczno-interpretacyjnej.

Literatura:

Podawana przez prowadzących w każdym semestrze na poziomie grupy zajęciowej.

Metody i kryteria oceniania:

dla zajęć w formie stacjonarnej i zdalnej:

ocena bieżąca przygotowania do zajęć, aktywnego uczestnictwa w zajęciach, znajomości literatury przedmiotu i przygotowywania prac wskazanych przez osobę prowadzącą (np. prezentacji, referatu, pracy pisemnej).

szczegółowe warunki i kryteria zaliczenia podają prowadzący zajęcia w opisie na poziomie grupy zajęciowej. (K_W02, 05, K_U5, 16, K_K01)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska, Dariusz Pniewski, Rafał Toczko, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Dariusz Pniewski, Rafał Toczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia z dr hab. Toczką poświęcone będą retoryce komparatystycznej oraz użyciu narzędzi retoryki klasycznej do badania współczesnego dyskursu.

Pełny opis:

Tematy zajęć z dr hab. Toczką:

Krótka historia retoryki;

Nowe prądy w retoryce - przegląd;

Retoryka protestów ulicznych;

Retoryka mediów (społecznościowych);

Porównanie w dobie wojen kulturowych;

Retoryka inwektywy;

Przyszłość retoryki;

Literatura:

Zajęcia z dr. hab. Toczką:

Eagleton, Terry. "The Death of Rhetoric." Academic Questions 25.4 (2012): 546-551.

https://thecritic.co.uk/issues/march-2021/the-spectre-of-totalitarianism/

Zofia Nałkowska, Chcemy całego życia.

Nowak-Teter, Ewa. 2021. „Krytyczne Studia Nad Dyskursem mediów Publicznych Na przykładzie «Wiadomości» TVP 1”. "Res Rhetorica" 8 (1):41-66. https://doi.org/10.29107/rr2021.1.3.

Kice, Brent. 2019. „The Social False Dilemma: Perpetuating Conflicts Between Liberals and Conservatives”. "Res Rhetorica" 6 (1). https://doi.org/10.29107/rr2019.1.4.

Kiełbiewska, Anna. 2018. „Retoryka «czarnego marszu» Na Materiale Haseł Prezentowanych W Przestrzeni Publicznej”. "Res Rhetorica" 5 (3). https://doi.org/10.29107/rr2018.3.1.

Uwagi:

Przedmiot jest obowiązkowy. Jeśli z jakiegoś powodu student nie może uczestniczyć w zajęciach, jest zobowiązany skontaktować się z prowadzącym w celu ustalenia sposobu zaliczenia przedmiotu.

W razie konieczności przeprowadzenia zajęć zdalnie. Zajęcia będą odbywały się na platformie Microsoft Teams w czasie rzeczywistym bez zmiany zakresu materiału i efektów kształcenia. Zadania do wykonania i literatura będą znajdowały się na platformie Moodle, a zaliczenie ustne na koniec semestru odbędzie się również w Microsoft Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska, Dariusz Pniewski
Prowadzący grup: Dariusz Pniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą metodom korzystania z różnych typów/teorii wzniosłości w badaniach komparatystycznych (literatura, sztuki wizualne, urban studies).

Pełny opis:

Zagadnienia:

Retoryka/Retoryki wzniosłości.

Wzniosłość jako kategoria estetyczna.

Wzniosłość "technologiczna" (technological sublime).

Wzniosłość miejska/wzniosłość miasta (urban sublime).

Wzniosłość postmodernistyczna/awangardowa.

Wzniosłość w fotografii.

Socjologia i polityka wzniosłości.

Wzniosłość a abiekt.

Obrzydliwość a wzniosłość.

Estetyka grozy.

Wzniosłość i groza we współczesnym filmie animowanym.

Wzniosłość cyfrowa (cyber sublime).

Wzniosłość kolonialna/imperialna (colonial/imperial sublime).

Literatura:

Literatura:

Jarosław Płuciennik, "Retoryka wzniosłości w dziele literackim", Kraków 2000 [Wstęp]

A. Technological/Urban sublime:

1) Marx Leo, The Machine in the Garden, Oxford Univ. Press, Oxford 1964:

https://books.google.pl/books?id=aJ3SfJyseSoC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

2) Nye David E., American Technological Sublime, Cambridge Mass, London 1994

https://books.google.pl/books?id=LrdbOJFxWIoC&printsec=frontcover&dq=nye+david&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwir3P3i1YbhAhUIaVAKHR1RAngQ6AEIKDAA#v=onepage&q=nye%20david&f=false

B.Urban sublime:

1) Tand Christophe Den, The Urban Sublime in American Literary Naturalism, Chicago 1998:

https://books.google.pl/books?id=5ckWhgcubxcC&pg=PA6&lpg=PA6&dq=leo+marx+sublime&source=bl&ots=XK_NUqEtkk&sig=ACfU3U0Pw82jtzGDxIZmNM5yKlxf4VEUnw&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwiBgLLoiPvgAhUGU1AKHWozCA8Q6AEwBnoECAgQAQ#v=onepage&q=leo%20marx%20sublime&f=false

C.. Colonial sublime:

1) G.S. Sahota, Late Colonial Sublime. Neo-epics and the end of Romanticism, Northwestern Univ. Press, Evanston, Illinois, 2018:

https://escholarship.org/uc/item/9st5w2b4

2) Yi Zheng, From Burke to Wordsworth to the Modern Sublime in Chinese Literature, Purdue Univ. Press, 2011.

https://www.amazon.com/Wordsworth-Sublime-Literature-Comparative-Cultural/dp/1557535760

Uwagi:

Przedmiot jest obowiązkowy. Jeśli z jakiegoś powodu student nie może uczestniczyć w zajęciach, jest zobowiązany skontaktować się z prowadzącym w celu ustalenia sposobu zaliczenia przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)