Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy przekładoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2591-s1KOMP3Z-PP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy przekładoznawstwa
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (30 godz.):

- udział w zajęciach: 30 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (45 godz.):

- przygotowanie do zajęć - 40 godz.

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 5 godz.

Łącznie: 75 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zaliczeniu przedmiotu student/ka:

- ma zaawansowaną wiedzę o dwóch wybranych językach (K_W01)

- ma zaawansowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa (K_W03)

- ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach teorii przekładu z pokrewnymi naukami humanistycznymi (K_W06)

- ma wiedzę o terminologii z zakresu przekładoznawstwa i metodologii badań przekładoznawczych w stopniu zaawansowanym (K_W07)

- ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów danego obszaru kulturowego z Polską (K_W11)

- zna zasady przekładoznawstwa w stopniu zaawansowanym (K_W13)Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zaliczeniu przedmiotu student/ka:

- znając literaturę przedmiotu z zakresu teorii przekładu potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych

źródeł i sposobów (K_U01)

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w dwóch wybranych językach (K_U02)

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla teorii przekładu i potrafi je wykorzystywać (K_U06).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zaliczeniu przedmiotu student/ka:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju w zakresie przekładoznawstwa (K_K01)

- rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur i wagę tych uwarunkowań w procesie przekładu (K_K07)

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie zagadnień dotyczących ogólnej wiedzy o przekładzie i przekładoznawstwie jako dyscyplinie naukowej.

Pełny opis:

W ramach zajęć zostaną omówione zagadnienia dotyczące ogólnej wiedzy o przekładzie i i przekładoznawstwie jako dyscyplinie naukowej. Studenci zapoznają się m.in. z definicją przekładu i jego typologią, komunikacyjnymi uwarunkowaniami tłumaczenia, pojęciami ekwiwalencji i adekwatności tłumaczeniowej, (nie)przekładalności kulturowej oraz kryteriami oceny przekładu.

Literatura:

Zob. Informacje o zajęciach w cyklu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska, Iwona Rzepnikowska, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Iwona Rzepnikowska, Anna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w części A.

Pełny opis:

Identyczny jak w części A.

Literatura:

Identyczna jak w części A.

Uwagi:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym. W wypadku konieczności przejścia na tryb online zajęcia będą prowadzone w trybie synchronicznym lub łączonym z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams, przy użyciu odpowiednich metod dydaktycznych. Link do zespołu udostępnię w stosownym czasie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)