Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2591-s1KOMP3Z-SEM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0299) Programy i kwalifikacje związane ze sztuką i przedmiotami humanistycznymi gdzie indziej niesklasyfikowane Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

13 punktów ECTS w skali całego roku, co przekłada się na

60h kontaktowych

ok. 10h pracy na konsultacjach

ok 300h pracy własnej, z czego ok. 60 h przygotowania się do seminarium, 240h poświęconych przygotowywaniu pracy dyplomowej (zbieranie materiałów, pisanie pracy etc.)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student(ka)

K_W06: zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w obrębie komparatystyki literackiej i kulturowej

K_W14: zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student(ka)

K_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i metod

K_U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z zakresu studiowanej dyscypliny w języku polskim oraz języku/językach danego obszaru

kulturowego/danych obszarów kulturowych

K_U03: potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i obcym

K_U05: potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego

K_U06: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze

K_U16: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i/lub w języku/językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

K_U15 posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim i/lub w języku/językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

K_U17: posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków

K_U18: potrafi przeprowadzić kwerendę bibliograficzną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić

bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K02: potrafi pracować w zespole, przyjmując różne role

K_K03: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K04: identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

K_K08: dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do poruszania się w wybranych obszarach kulturowych

Metody dydaktyczne:

Dobierane indywidualnie przez prowadzących poszczególne grupy seminaryjne

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- referatu
- seminaryjna
- stolików eksperckich
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przygotowanie do pisania pracy licencjackiej i opiekę nad procesem jej powstawania.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wszechstronna opieka nad procesem powstawania pracy licencjackiej, która stanowi ukoronowanie całego cyklu studiów. Zajęcia przygotowują studenta do jej napisania na kolejnych etapach: wyboru tematyki, formułowania tematu, zestawiania bibliografii przedmiotu, przygotowania koncepcji pracy i jej konspektu, pisania kolejnych fragmentów oraz redagowania całości. Ponadto – poprzez konieczność opracowywania zagadnień związanych z tematyką pracy licencjackiej, referowania literatury przedmiotu, prezentowania wyników swojej pracy na forum grupy, dyskutowania i argumentowania

Literatura:

Ustalana przez poszczególnych prowadzących w zależności od tematów prac wybranych przez uczestników seminarium.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywnego uczestnictwa studenta w zajęciach, znajomości obligatoryjnej literatury przedmiotu i bieżącego przygotowywania się

do zajęć (np. prezentacji, referatów, udziału w dyskusji).

Ocena regularnego, terminowego i starannego przygotowywania kolejnych części pracy licencjackiej.

Zaliczenie na ocenę po sem. V i VI oceniane na podstawie postępów w przygotowaniu pracy licencjackiej (wymagania szczegółowe określa prowadzący), ogólnego poziomu naukowego przygotowywanej pracy oraz udziału w zajęciach (duży komponent oceny po semestrze V).

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Paulina Abriszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przygotowanie do pisania pracy licencjackiej i opiekę nad procesem jej powstawania.

Literatura:

Ustalana na bieżąco w zależności od tematów prac wybranych przez uczestników seminarium.

Uwagi:

W przypadku konieczności przejścia na tryb zdalny zajęcia będą odbywały się w czasie rzeczywistym na platformie Microsoft Teams zgodnie z planem zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wołk
Prowadzący grup: Marcin Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przygotowanie do pisania pracy licencjackiej i opiekę nad procesem jej powstawania.

Literatura:

Ustalana na bieżąco w zależności od tematów prac wybranych przez uczestników seminarium.

Uwagi:

W przypadku konieczności przejścia na tryb zdalny zajęcia będą odbywały się w czasie rzeczywistym na platformie Microsoft Teams zgodnie z planem zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)