Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Anatomia człowieka z elementami antropologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-ACBIOL-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Anatomia człowieka z elementami antropologii
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy: _Biologia-plan studiów 1 rok 1 stopnia
Strona przedmiotu: http://brak
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Umiejętność pracy w zespole, podstawowe wiadomości dotyczące anatomii człowieka

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (37 godz.):

- udział w wykładach – 15 h

- udział w ćwiczeniach - 20 h

- konsultacje - 2 h


Czas poświęcony na pracę indywidualna studenta (63 godz.) :

- praca własna studenta - 63 h


Łącznie: 100 godzin (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - Absolwent zna, rozumie pojęcia dotyczące anatomii człowieka i antropologii fizycznej (biologii człowieka). Opisuje szczegółowo budowę ciała człowieka (K_W01).

W2 - Wyjaśnia pojęcia anatomiczne oraz związki i zależności pomiędzy strukturą i funkcją poszczególnych organów oraz układów z uwzględnieniem zmienności wewnątrzpopulacyjnej i międzypopulacyjnej (K_W02).

W3 - Wskazuje podstawowe metody analityczne wykorzystywane w badaniach anatomicznych i antropologicznych (K_W05).

W4 - Ma podstawową wiedzę z zakresu anatomii i morfologii człowieka i innych przedstawicieli rzędu Primates, która umożliwia identyfikowanie grup systematycznych oraz wybranych gatunków (K_W14).

W5 - Zna zasady etyki badań w antropologii i anatomii człowieka oraz pracy ze szczątkami ludzkimi (preparatami anatomicznymi) (K_W19).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - Wykorzystuje podstawową wiedzę z zakresu anatomii człowieka i antropologii w analizie zjawisk przyrodniczych (KU_02).

U2 - Stosuje podstawowe techniki badawcze, pomiarowe i analityczne mające zastosowanie w anatomii i antropologii (KU_03).

U3 - Wykazuje umiejętność czytania ze zrozumieniem literatury fachowej (z zakresu anatomii i antropologii) w języku ojczystym i angielskim (KU_16)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01 - Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i kompetencji zawodowych z zakresu anatomii człowieka i antropologii (K_K01).

K02 - Racjonalnie i krytycznie podchodzi do informacji uzyskanej z literatury naukowej, internetu, i innych źródeł masowego przekazu, a także obiegowych przekonań odnoszących się do anatomii człowieka i antropologii (biologii człowieka) (K_K02).


Metody dydaktyczne:

Wykład – metody podawcze (prezentacja)

Ćwiczenia: metody podawcze (prezentacja), metody praktyczne (praca z modelami anatomiczne i oryginalnymi preparatami anatomicznymi), metody eksponujące.


Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów ze szczegółową budową anatomiczną człowieka oraz przebiegiem rozwoju osobniczego. Przedstawione zostaną treści z zakresu anatomii systematycznej, topograficznej oraz szczegółowej, a także wybrane elementy antropologii fizycznej i ontogenetycznej.

Pełny opis:

Omówione zostaną zagadnienia związane ze szczegółową budową anatomiczną ciała człowieka – poszczególnych układów i organów w ujęciu opisowym, systematycznym, topograficznym oraz wybrane elementy antropologii fizycznej i ontogenetycznej z uwzględnieniem zmienności osobniczej, międzypopulacyjnej, dymorfizmu płciowego oraz zmienności zachodzącej z wiekiem.

Zakres tematów:

1. Przedmiot badań anatomii człowieka oraz antropologii oraz podział. Zarys historii badań anatomicznych od czasów starożytnych do współczesności. Metody badań w anatomii człowieka i antropologii (antropometria).

2. Płaszczyzny i osie ciała człowieka. Okolice ciała człowieka. Symetria i asymetria w budowie ciała i narządów.

3. Układ ruchu. Budowa histologiczna. Tkanka łączna oporowa. Tkanka kostna i chrzęstna. Kostnienie. Część bierna i czynna układu ruchu. Połączenia kości. Typologia kości i stawów. Budowa stawu.

4. Budowa i funkcje szkieletu człowieka (szkielet osiowy i szkielet kończyn). Rozwój i funkcje szkieletu.

5. Część czynna układu ruchu. Tkanka mięśniowa. Budowa mięśnia szkieletowego. Typologia mięśni. Mięśnie ciała człowieka.

6. Układ krążenia. Układ krwionośny i chłonny. Szczegółowa budowa serca i naczyń krwionośnych. Mały i duży obieg krwi. Krążenie w okresie płodowym. Ukrwienie poszczególnych części ciała. Węzły chłonne oraz krążenie limfy. Narządy przychłonne.

7. Układ oddechowy człowieka. Budowa anatomiczna. Górne i dolne drogi oddechowe. Płuca. Mechanika oddychania.

8. Układ trawienny. Szczegółowa budowa układu pokarmowego – odcinki i narządy układu pokarmowego. Gruczoły trawienne budowa i funkcja.

9. Układ wydalniczy. Szczegółowa budowa układu wydalniczego. Budowa i funkcja nerek. Różnice w budowie układu wydalniczego męskiego i żeńskiego.

10. Układ płciowy. Szczegółowa budowa układu płciowego męskiego i układ płciowego żeńskiego. Cykl płciowy kobiety.

11. Układ nerwowy. Szczegółowa budowa ośrodkowego układu nerwowego człowieka (mózgowie i rdzeń kręgowy). Układ nerwowy obwodowy. Nerwy czaszkowe i rdzeniowe. Układ nerwowy autonomiczny. Unerwienie poszczególnych części i okolic ciała człowieka.

12. Układ wewnątrzwydzielniczy. Budowa anatomiczna i rozmieszczenie gruczołów wydzielania dokrewnego człowieka.

13. Narządy zmysłów. Budowa anatomiczna. Narząd wzroku, narząd słuchu i równowagi, narząd powonienia, narząd smaku, narząd czucia skórnego.

14. Powłoka wspólna. Budowa i funkcje skóry. Gruczoły skóry i jej wytwory.

15. Rozwój, czynniki rozwoju człowieka i jego procesy składowe.

16. Etapy ontogenezy – okres życia prenatalnego i postnatalnego.

17. Inwolucja organizmu.

18. Dymorfizm płciowy.

19. Trendy sekularne.

20. Genetyczne podłoże zjawisk rozwojowych – cechy jakościowe i ilościowe.

21. Homeostaza zjawisk rozwojowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Antropologia, 1989 (praca zbiorowa pod redakcją A. Malinowskiego i J. Strzałko). Wydawnictwo PWN. Poznań - Warszawa.

2. Bochenek A, Reicher M., 2010, Anatomia człowieka, Tom 1-5. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

3. Krechowiecki A., Czerwiński F., 1987, Zarys anatomii człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

4. Malinowski A., 2010, Repetytorium z anatomii człowieka. Tom 1 i 2. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Poznań.

5. Netter F., H., 2011, Atlas anatomii człowieka z polskim mianownictwem anatomicznym. Elsevier.

6. Sobotta J., 2012, Atlas anatomii człowieka, Elsevier Urban & Partner

7. Sokołowska-Pituchowa J. (red.), 2006, Anatomia człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Gray H. 1991, Gray’s Anatomy, Greenwich Editions.

2. Malinowski A., 1987, Norma biologiczna a rozwój somatyczny człowieka, IWZZ, Warszawa.

3. McMinn R., Hutchings R., Pegington J., Abrahams P., 1994, Kolorowy Atlas Anatomii Człowieka, Wydawnictwo Slovart, Bratysława, Solis, Warszawa.

Efekty uczenia się:
Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny –K_W01, K_W14,K_W19, K_U02, K_K01

ndst 0-59%

dst- 60-69%

dst plus- 70-79%

db- 80-89%

db plus- 90-94%

bdb- 95-100%

Ćwiczenia:

Kolokwium pisemne – K_W01, K_W02; K_W05; K_W14; K_U16, K_K01, K_K02

Punktacja:

ndst 0-59%

dst- 60-69%

dst plus- 70-79%

db- 80-89%

db plus- 90-94%

bdb- 95-100%

Kolokwium praktyczne – K_W01, K_W02; K_W05; K_W14;K_ W19, K_U02, K_U16, K_K01, K_K02

Punktacja:

+ (umiejętność rozpoznawania kości, rozróżniania prawa/lewa, umiejętność przedstawienia jakie kości i w jakim układzie budują dany staw, określanie podstawowych elementów budujących kości

- (brak umiejętności rozpoznawania kości, rozróżniania prawa/lewa, umiejętność przedstawienia jakie kości i w jakim układzie budują dany staw, określanie podstawowych elementów budujących kości)

Prezentacje – K_W01, K_W02; K_W05; K_W14; K_W19, K_U02, K_U16, K_K01, K_K02

Prezentacje przygotowane przez studentów w zespołach. Tematy obejmują zagadnienia związane ze szczegółową budową anatomiczną ciała człowieka – poszczególnych układów i organów w ujęciu opisowym, systematycznym, topograficznym oraz wybrane elementy antropologii fizycznej i ontogenetycznej z uwzględnieniem zmienności osobniczej, międzypopulacyjnej, dymorfizmu płciowego oraz zmienności zachodzącej z wiekiem, poza układem kostnym i mięśniowym.

Punktacja:

+ (przygotowanie prezentacji)

- (nieprzygotowanie/nieprzedstawienie prezentacji)

1 dopuszczalna nieobecność na zajęciach (10%)

Zaliczenie na ocenę na podstawie dwóch kolokwiów pisemnych dotyczących wiedzy z zakresu anatomii systematycznej, topograficznej i szczegółowej oraz kolokwium praktycznego dotyczącego wiedzy z zakresu anatomii układu kostnego.

Ocena ostateczna z ćwiczeń laboratoryjnych: średnia z uśrednionych ocen cząstkowych uzyskanych na zajęciach i oceny z kolokwiów.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Rogowska
Prowadzący grup: Kinga Linowiecka, Ewa Rogowska, Justyna Szpotan
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów ze szczegółową budową anatomiczną człowieka oraz przebiegiem rozwoju osobniczego. Przedstawione zostaną treści z zakresu anatomii systematycznej, topograficznej oraz szczegółowej, a także wybrane elementy antropologii fizycznej i ontogenetycznej.

Pełny opis:

Omówione zostaną zagadnienia związane ze szczegółową budową anatomiczną ciała człowieka – poszczególnych układów i organów w ujęciu opisowym, systematycznym, topograficznym oraz wybrane elementy antropologii fizycznej i ontogenetycznej z uwzględnieniem zmienności osobniczej, międzypopulacyjnej, dymorfizmu płciowego oraz zmienności zachodzącej z wiekiem.

Zakres tematów:

1. Przedmiot badań anatomii człowieka oraz antropologii oraz podział. Zarys historii badań anatomicznych od czasów starożytnych do współczesności. Metody badań w anatomii człowieka i antropologii (antropometria).

2. Płaszczyzny i osie ciała człowieka. Okolice ciała człowieka. Symetria i asymetria w budowie ciała i narządów.

3. Układ ruchu. Budowa histologiczna. Tkanka łączna oporowa. Tkanka kostna i chrzęstna. Kostnienie. Część bierna i czynna układu ruchu. Połączenia kości. Typologia kości i stawów. Budowa stawu.

4. Budowa i funkcje szkieletu człowieka (szkielet osiowy i szkielet kończyn). Rozwój i funkcje szkieletu.

5. Część czynna układu ruchu. Tkanka mięśniowa. Budowa mięśnia szkieletowego. Typologia mięśni. Mięśnie ciała człowieka.

6. Układ krążenia. Układ krwionośny i chłonny. Szczegółowa budowa serca i naczyń krwionośnych. Mały i duży obieg krwi. Krążenie w okresie płodowym. Ukrwienie poszczególnych części ciała. Węzły chłonne oraz krążenie limfy. Narządy przychłonne.

7. Układ oddechowy człowieka. Budowa anatomiczna. Górne i dolne drogi oddechowe. Płuca. Mechanika oddychania.

8. Układ trawienny. Szczegółowa budowa układu pokarmowego – odcinki i narządy układu pokarmowego. Gruczoły trawienne budowa i funkcja.

9. Układ wydalniczy. Szczegółowa budowa układu wydalniczego. Budowa i funkcja nerek. Różnice w budowie układu wydalniczego męskiego i żeńskiego.

10. Układ płciowy. Szczegółowa budowa układu płciowego męskiego i układ płciowego żeńskiego. Cykl płciowy kobiety.

11. Układ nerwowy. Szczegółowa budowa ośrodkowego układu nerwowego człowieka (mózgowie i rdzeń kręgowy). Układ nerwowy obwodowy. Nerwy czaszkowe i rdzeniowe. Układ nerwowy autonomiczny. Unerwienie poszczególnych części i okolic ciała człowieka.

12. Układ wewnątrzwydzielniczy. Budowa anatomiczna i rozmieszczenie gruczołów wydzielania dokrewnego człowieka.

13. Narządy zmysłów. Budowa anatomiczna. Narząd wzroku, narząd słuchu i równowagi, narząd powonienia, narząd smaku, narząd czucia skórnego.

14. Powłoka wspólna. Budowa i funkcje skóry. Gruczoły skóry i jej wytwory.

15. Rozwój, czynniki rozwoju człowieka i jego procesy składowe.

16. Etapy ontogenezy – okres życia prenatalnego i postnatalnego.

17. Inwolucja organizmu.

18. Dymorfizm płciowy.

19. Trendy sekularne.

20. Genetyczne podłoże zjawisk rozwojowych – cechy jakościowe i ilościowe.

21. Homeostaza zjawisk rozwojowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Antropologia, 1989 (praca zbiorowa pod redakcją A. Malinowskiego i J. Strzałko). Wydawnictwo PWN. Poznań - Warszawa.

2. Bochenek A, Reicher M., 2010, Anatomia człowieka, Tom 1-5. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

3. Krechowiecki A., Czerwiński F., 1987, Zarys anatomii człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

4. Malinowski A., 2010, Repetytorium z anatomii człowieka. Tom 1 i 2. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Poznań.

5. Netter F., H., 2011, Atlas anatomii człowieka z polskim mianownictwem anatomicznym. Elsevier.

6. Sobotta J., 2012, Atlas anatomii człowieka, Elsevier Urban & Partner

7. Sokołowska-Pituchowa J. (red.), 2006, Anatomia człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Gray H. 1991, Gray’s Anatomy, Greenwich Editions.

2. Malinowski A., 1987, Norma biologiczna a rozwój somatyczny człowieka, IWZZ, Warszawa.

3. McMinn R., Hutchings R., Pegington J., Abrahams P., 1994, Kolorowy Atlas Anatomii Człowieka, Wydawnictwo Slovart, Bratysława, Solis, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kuźbicki, Justyna Szpotan
Prowadzący grup: Anna Brożyna, Szymon Gryckiewicz, Łukasz Kuźbicki, Justyna Szpotan
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów ze szczegółową budową anatomiczną człowieka oraz przebiegiem rozwoju osobniczego. Przedstawione zostaną treści z zakresu anatomii systematycznej, topograficznej oraz szczegółowej, a także wybrane elementy antropologii fizycznej i ontogenetycznej.

Pełny opis:

Omówione zostaną zagadnienia związane ze szczegółową budową anatomiczną ciała człowieka – poszczególnych układów i organów w ujęciu opisowym, systematycznym, topograficznym oraz wybrane elementy antropologii fizycznej i ontogenetycznej z uwzględnieniem zmienności osobniczej, międzypopulacyjnej, dymorfizmu płciowego oraz zmienności zachodzącej z wiekiem.

Zakres tematów:

1. Przedmiot badań anatomii człowieka oraz antropologii oraz podział. Zarys historii badań anatomicznych od czasów starożytnych do współczesności. Metody badań w anatomii człowieka i antropologii (antropometria).

2. Płaszczyzny i osie ciała człowieka. Okolice ciała człowieka. Symetria i asymetria w budowie ciała i narządów.

3. Układ ruchu. Budowa histologiczna. Tkanka łączna oporowa. Tkanka kostna i chrzęstna. Kostnienie. Część bierna i czynna układu ruchu. Połączenia kości. Typologia kości i stawów. Budowa stawu.

4. Budowa i funkcje szkieletu człowieka (szkielet osiowy i szkielet kończyn). Rozwój i funkcje szkieletu.

5. Część czynna układu ruchu. Tkanka mięśniowa. Budowa mięśnia szkieletowego. Typologia mięśni. Mięśnie ciała człowieka.

6. Układ krążenia. Układ krwionośny i chłonny. Szczegółowa budowa serca i naczyń krwionośnych. Mały i duży obieg krwi. Krążenie w okresie płodowym. Ukrwienie poszczególnych części ciała. Węzły chłonne oraz krążenie limfy. Narządy przychłonne.

7. Układ oddechowy człowieka. Budowa anatomiczna. Górne i dolne drogi oddechowe. Płuca. Mechanika oddychania.

8. Układ trawienny. Szczegółowa budowa układu pokarmowego – odcinki i narządy układu pokarmowego. Gruczoły trawienne budowa i funkcja.

9. Układ wydalniczy. Szczegółowa budowa układu wydalniczego. Budowa i funkcja nerek. Różnice w budowie układu wydalniczego męskiego i żeńskiego.

10. Układ płciowy. Szczegółowa budowa układu płciowego męskiego i układ płciowego żeńskiego. Cykl płciowy kobiety.

11. Układ nerwowy. Szczegółowa budowa ośrodkowego układu nerwowego człowieka (mózgowie i rdzeń kręgowy). Układ nerwowy obwodowy. Nerwy czaszkowe i rdzeniowe. Układ nerwowy autonomiczny. Unerwienie poszczególnych części i okolic ciała człowieka.

12. Układ wewnątrzwydzielniczy. Budowa anatomiczna i rozmieszczenie gruczołów wydzielania dokrewnego człowieka.

13. Narządy zmysłów. Budowa anatomiczna. Narząd wzroku, narząd słuchu i równowagi, narząd powonienia, narząd smaku, narząd czucia skórnego.

14. Powłoka wspólna. Budowa i funkcje skóry. Gruczoły skóry i jej wytwory.

15. Rozwój, czynniki rozwoju człowieka i jego procesy składowe.

16. Etapy ontogenezy – okres życia prenatalnego i postnatalnego.

17. Inwolucja organizmu.

18. Dymorfizm płciowy.

19. Trendy sekularne.

20. Genetyczne podłoże zjawisk rozwojowych – cechy jakościowe i ilościowe.

21. Homeostaza zjawisk rozwojowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Antropologia, 1989 (praca zbiorowa pod redakcją A. Malinowskiego i J. Strzałko). Wydawnictwo PWN. Poznań - Warszawa.

2. Bochenek A, Reicher M., 2010, Anatomia człowieka, Tom 1-5. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

3. Krechowiecki A., Czerwiński F., 1987, Zarys anatomii człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

4. Malinowski A., 2010, Repetytorium z anatomii człowieka. Tom 1 i 2. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Poznań.

5. Netter F., H., 2011, Atlas anatomii człowieka z polskim mianownictwem anatomicznym. Elsevier.

6. Sobotta J., 2012, Atlas anatomii człowieka, Elsevier Urban & Partner

7. Sokołowska-Pituchowa J. (red.), 2006, Anatomia człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Gray H. 1991, Gray’s Anatomy, Greenwich Editions.

2. Malinowski A., 1987, Norma biologiczna a rozwój somatyczny człowieka, IWZZ, Warszawa.

3. McMinn R., Hutchings R., Pegington J., Abrahams P., 1994, Kolorowy Atlas Anatomii Człowieka, Wydawnictwo Slovart, Bratysława, Solis, Warszawa.

Uwagi:

Zajęcia laboratoryjne odbywają się w formie stacjonarnej. Student na zajęciach laboratoryjnych jest zobowiązany do noszenia fartucha i rękawiczek dostarczanych we własnym zakresie.

Obowiązek noszenia maseczki zakrywającej nos i usta (dostarczonej we własnym zakresie przez studenta) oraz zachowania dystansu społecznego w zależności od sytuacji i odgórnych przepisów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kuźbicki
Prowadzący grup: Anna Brożyna, Łukasz Kuźbicki
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów ze szczegółową budową anatomiczną człowieka oraz przebiegiem rozwoju osobniczego. Przedstawione zostaną treści z zakresu anatomii systematycznej, topograficznej oraz szczegółowej, a także wybrane elementy antropologii fizycznej i ontogenetycznej.

Pełny opis:

Omówione zostaną zagadnienia związane ze szczegółową budową anatomiczną ciała człowieka – poszczególnych układów i organów w ujęciu opisowym, systematycznym, topograficznym oraz wybrane elementy antropologii fizycznej i ontogenetycznej z uwzględnieniem zmienności osobniczej, międzypopulacyjnej, dymorfizmu płciowego oraz zmienności zachodzącej z wiekiem.

Zakres tematów:

1. Przedmiot badań anatomii człowieka oraz antropologii oraz podział. Zarys historii badań anatomicznych od czasów starożytnych do współczesności. Metody badań w anatomii człowieka i antropologii (antropometria).

2. Płaszczyzny i osie ciała człowieka. Okolice ciała człowieka. Symetria i asymetria w budowie ciała i narządów.

3. Układ ruchu. Budowa histologiczna. Tkanka łączna oporowa. Tkanka kostna i chrzęstna. Kostnienie. Część bierna i czynna układu ruchu. Połączenia kości. Typologia kości i stawów. Budowa stawu.

4. Budowa i funkcje szkieletu człowieka (szkielet osiowy i szkielet kończyn). Rozwój i funkcje szkieletu.

5. Część czynna układu ruchu. Tkanka mięśniowa. Budowa mięśnia szkieletowego. Typologia mięśni. Mięśnie ciała człowieka.

6. Układ krążenia. Układ krwionośny i chłonny. Szczegółowa budowa serca i naczyń krwionośnych. Mały i duży obieg krwi. Krążenie w okresie płodowym. Ukrwienie poszczególnych części ciała. Węzły chłonne oraz krążenie limfy. Narządy przychłonne.

7. Układ oddechowy człowieka. Budowa anatomiczna. Górne i dolne drogi oddechowe. Płuca. Mechanika oddychania.

8. Układ trawienny. Szczegółowa budowa układu pokarmowego – odcinki i narządy układu pokarmowego. Gruczoły trawienne budowa i funkcja.

9. Układ wydalniczy. Szczegółowa budowa układu wydalniczego. Budowa i funkcja nerek. Różnice w budowie układu wydalniczego męskiego i żeńskiego.

10. Układ płciowy. Szczegółowa budowa układu płciowego męskiego i układ płciowego żeńskiego. Cykl płciowy kobiety.

11. Układ nerwowy. Szczegółowa budowa ośrodkowego układu nerwowego człowieka (mózgowie i rdzeń kręgowy). Układ nerwowy obwodowy. Nerwy czaszkowe i rdzeniowe. Układ nerwowy autonomiczny. Unerwienie poszczególnych części i okolic ciała człowieka.

12. Układ wewnątrzwydzielniczy. Budowa anatomiczna i rozmieszczenie gruczołów wydzielania dokrewnego człowieka.

13. Narządy zmysłów. Budowa anatomiczna. Narząd wzroku, narząd słuchu i równowagi, narząd powonienia, narząd smaku, narząd czucia skórnego.

14. Powłoka wspólna. Budowa i funkcje skóry. Gruczoły skóry i jej wytwory.

15. Rozwój, czynniki rozwoju człowieka i jego procesy składowe.

16. Etapy ontogenezy – okres życia prenatalnego i postnatalnego.

17. Inwolucja organizmu.

18. Dymorfizm płciowy.

19. Trendy sekularne.

20. Genetyczne podłoże zjawisk rozwojowych – cechy jakościowe i ilościowe.

21. Homeostaza zjawisk rozwojowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Antropologia, 1989 (praca zbiorowa pod redakcją A. Malinowskiego i J. Strzałko). Wydawnictwo PWN. Poznań - Warszawa.

2. Bochenek A, Reicher M., 2010, Anatomia człowieka, Tom 1-5. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

3. Krechowiecki A., Czerwiński F., 1987, Zarys anatomii człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

4. Malinowski A., 2010, Repetytorium z anatomii człowieka. Tom 1 i 2. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Poznań.

5. Netter F., H., 2011, Atlas anatomii człowieka z polskim mianownictwem anatomicznym. Elsevier.

6. Sobotta J., 2012, Atlas anatomii człowieka, Elsevier Urban & Partner

7. Sokołowska-Pituchowa J. (red.), 2006, Anatomia człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Gray H. 1991, Gray’s Anatomy, Greenwich Editions.

2. Malinowski A., 1987, Norma biologiczna a rozwój somatyczny człowieka, IWZZ, Warszawa.

3. McMinn R., Hutchings R., Pegington J., Abrahams P., 1994, Kolorowy Atlas Anatomii Człowieka, Wydawnictwo Slovart, Bratysława, Solis, Warszawa.

Uwagi:

Zajęcia laboratoryjne odbywają się w formie stacjonarnej. Student na zajęciach laboratoryjnych jest zobowiązany do noszenia fartucha i rękawiczek dostarczanych we własnym zakresie.

Obowiązek noszenia maseczki zakrywającej nos i usta (dostarczonej we własnym zakresie przez studenta) oraz zachowania dystansu społecznego w zależności od sytuacji i odgórnych przepisów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kuźbicki
Prowadzący grup: Anna Brożyna, Łukasz Kuźbicki, Kinga Linowiecka
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów ze szczegółową budową anatomiczną człowieka oraz przebiegiem rozwoju osobniczego. Przedstawione zostaną treści z zakresu anatomii systematycznej, topograficznej oraz szczegółowej, a także wybrane elementy antropologii fizycznej i ontogenetycznej.

Pełny opis:

Omówione zostaną zagadnienia związane ze szczegółową budową anatomiczną ciała człowieka – poszczególnych układów i organów w ujęciu opisowym, systematycznym, topograficznym oraz wybrane elementy antropologii fizycznej i ontogenetycznej z uwzględnieniem zmienności osobniczej, międzypopulacyjnej, dymorfizmu płciowego oraz zmienności zachodzącej z wiekiem.

Zakres tematów:

1. Przedmiot badań anatomii człowieka oraz antropologii oraz podział. Zarys historii badań anatomicznych od czasów starożytnych do współczesności. Metody badań w anatomii człowieka i antropologii (antropometria).

2. Płaszczyzny i osie ciała człowieka. Okolice ciała człowieka. Symetria i asymetria w budowie ciała i narządów.

3. Układ ruchu. Budowa histologiczna. Tkanka łączna oporowa. Tkanka kostna i chrzęstna. Kostnienie. Część bierna i czynna układu ruchu. Połączenia kości. Typologia kości i stawów. Budowa stawu.

4. Budowa i funkcje szkieletu człowieka (szkielet osiowy i szkielet kończyn). Rozwój i funkcje szkieletu.

5. Część czynna układu ruchu. Tkanka mięśniowa. Budowa mięśnia szkieletowego. Typologia mięśni. Mięśnie ciała człowieka.

6. Układ krążenia. Układ krwionośny i chłonny. Szczegółowa budowa serca i naczyń krwionośnych. Mały i duży obieg krwi. Krążenie w okresie płodowym. Ukrwienie poszczególnych części ciała. Węzły chłonne oraz krążenie limfy. Narządy przychłonne.

7. Układ oddechowy człowieka. Budowa anatomiczna. Górne i dolne drogi oddechowe. Płuca. Mechanika oddychania.

8. Układ trawienny. Szczegółowa budowa układu pokarmowego – odcinki i narządy układu pokarmowego. Gruczoły trawienne budowa i funkcja.

9. Układ wydalniczy. Szczegółowa budowa układu wydalniczego. Budowa i funkcja nerek. Różnice w budowie układu wydalniczego męskiego i żeńskiego.

10. Układ płciowy. Szczegółowa budowa układu płciowego męskiego i układ płciowego żeńskiego. Cykl płciowy kobiety.

11. Układ nerwowy. Szczegółowa budowa ośrodkowego układu nerwowego człowieka (mózgowie i rdzeń kręgowy). Układ nerwowy obwodowy. Nerwy czaszkowe i rdzeniowe. Układ nerwowy autonomiczny. Unerwienie poszczególnych części i okolic ciała człowieka.

12. Układ wewnątrzwydzielniczy. Budowa anatomiczna i rozmieszczenie gruczołów wydzielania dokrewnego człowieka.

13. Narządy zmysłów. Budowa anatomiczna. Narząd wzroku, narząd słuchu i równowagi, narząd powonienia, narząd smaku, narząd czucia skórnego.

14. Powłoka wspólna. Budowa i funkcje skóry. Gruczoły skóry i jej wytwory.

15. Rozwój, czynniki rozwoju człowieka i jego procesy składowe.

16. Etapy ontogenezy – okres życia prenatalnego i postnatalnego.

17. Inwolucja organizmu.

18. Dymorfizm płciowy.

19. Trendy sekularne.

20. Genetyczne podłoże zjawisk rozwojowych – cechy jakościowe i ilościowe.

21. Homeostaza zjawisk rozwojowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Antropologia, 1989 (praca zbiorowa pod redakcją A. Malinowskiego i J. Strzałko). Wydawnictwo PWN. Poznań - Warszawa.

2. Bochenek A, Reicher M., 2010, Anatomia człowieka, Tom 1-5. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

3. Krechowiecki A., Czerwiński F., 1987, Zarys anatomii człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

4. Malinowski A., 2010, Repetytorium z anatomii człowieka. Tom 1 i 2. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Poznań.

5. Netter F., H., 2011, Atlas anatomii człowieka z polskim mianownictwem anatomicznym. Elsevier.

6. Sobotta J., 2012, Atlas anatomii człowieka, Elsevier Urban & Partner

7. Sokołowska-Pituchowa J. (red.), 2006, Anatomia człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Gray H. 1991, Gray’s Anatomy, Greenwich Editions.

2. Malinowski A., 1987, Norma biologiczna a rozwój somatyczny człowieka, IWZZ, Warszawa.

3. McMinn R., Hutchings R., Pegington J., Abrahams P., 1994, Kolorowy Atlas Anatomii Człowieka, Wydawnictwo Slovart, Bratysława, Solis, Warszawa.

Uwagi:

Zajęcia laboratoryjne odbywają się w formie stacjonarnej. Student na zajęciach laboratoryjnych jest zobowiązany do noszenia fartucha i rękawiczek dostarczanych we własnym zakresie.

Obowiązek noszenia maseczki zakrywającej nos i usta (dostarczonej we własnym zakresie przez studenta) oraz zachowania dystansu społecznego w zależności od sytuacji i odgórnych przepisów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)