Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Analiza chemiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-ACGSA-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0512) Biochemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza chemiczna
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z chemii w zakresie szkoły średniej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Student opisuje sposoby pobierania i przygotowywaniem próbek, kalibracji analitycznej, interpretacji wyników pomiarowych i oceny wyników oznaczeń (K_W02, K_W06).

W2. Zna metody klasycznej analizy jakościowej substancji nieorganicznych: charakteryzuje właściwości chemiczne wybranych kationów i anionów oraz wyjaśnia ich podział na grupy analityczne (K_W02, K_W06).

W3. Zna klasyczne metody ilościowej analizy związków nieorganicznych (K_W02, K_W06)

W4. Zna podstawowe metody analizy ilościowej i jakościowej związków organicznych (K_W02, K_W06)

W5. Potrafi opisać zastosowania poszczególnych technik analitycznych w analizach sądowych (K_W02, K_W06).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Potrafi analizować problemy z zakresu analizy chemicznej oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane metody (K_U01, K_U06)

U2. Potrafi planować i wykonywać analizy ilościowe i jakościowe oraz formułować na tej podstawie wnioski (K_U01, K_U06)

U3. potrafi samodzielnie zdobywać wiedzęEfekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (K_K09).

K2. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych (K_K07).

K3. Jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt (K_K08).

Metody dydaktyczne:

Wykład - prezentacja multimedialna

Ćwiczenia w zespołach dwuosobowych

Skrócony opis:

Wykład: Zapoznanie z podstawowymi technikami stosowanymi w pobieraniu, przygotowaniu i analizie substancji chemicznych.

Ćwiczenia: Zaznajomienie się z wybranymi technikami klasycznej analizy jakościowej i ilościowej substancji chemicznych.

Pełny opis:

Wykład: Omówienie zagadnień związanych z pobieraniem i przygotowywaniem próbek do analizy, kalibracją analityczną, wykonaniem pomiarów, interpretacją wyników pomiarowych i oceną wyników oznaczeń. Omówienie podstaw teoretycznych i zapoznanie z właściwościami chemicznymi wybranych kationów i anionów, metodami ich identyfikacji. Zapoznanie z podstawami klasycznej analizy jakościowej i ilościowej związków nieorganicznych i organicznych.

Ćwiczenia: kształtowanie umiejętności pracy laboratoryjnej oraz umiejętności obliczeń niezbędnych w chemii analitycznej praktyczne zapoznanie z właściwościami chemicznymi wybranych kationów i anionów, metodami ich identyfikacji, zapoznanie z wybranymi technikami klasycznej analizy jakościowej (miareczkowanie, analiza kolorymetryczna, chromatografia cienkowarstwowa), zapoznanie się z analizą jakościową wybranych substancji organicznych.

Literatura:

1. Instrukcje do poszczególnych ćwiczeń.

2. J. Minczewski, Z. Marczenko, "Chemia analityczna", PWN Warszawa

3. T. Lipiec, Z. S. Szmal, "Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej", PZWL Warszawa

5. D. A. Skoog, D. M. Wert, F. J. Holler, "Podstawy chemii analitycznej", PWN 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Sprawdzian wiedzy w formie pytań otwartych: na ocenę dostateczną student musi odpowiedzieć na 60-70% pytań, na ocenę dostateczny plus - 71-80%, na ocenę dobry - 81-87%, na ocenę dobry plus - 88-94%, na ocenę bardzo dobry - powyżej 94%. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczania z ćwiczeń (wpisana do USOS-a pozytywna ocena z ćwiczeń).

Ćwiczenia: Zaliczenie na ocenę poszczególnych bloków tematycznych zajęć laboratoryjnych (oceniane są zrealizowane zadania) i końcowego kolokwium.

W zakresie wiedzy i umiejętności: zaliczenie poszczególnych bloków tematycznych zajęć i końcowego kolokwium: na ocenę dostateczną student musi poprawnie zrealizować 60-70% zadań, na ocenę dostateczny plus - 71-80%, na ocenę dobry - 81-87%, na ocenę dobry plus - 88-94%, na ocenę bardzo dobry - powyżej 94%.

W zakresie kompetencji społecznych: oceniana jest aktywność studenta na zajęciach i jego zaangażowanie oraz praca zespołowa. Ocena w skali 2-5.

Ocena ostateczna z ćwiczeń laboratoryjnych: średnia z uśrednionych ocen uzyskanych na zajęciach i oceny z końcowego kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kęsy
Prowadzący grup: Aleksandra Burkowska-But, Paulina Glazińska, Jacek Kęsy, Katarzyna Marciniak, Justyna Sobocińska, Maria Swiontek Brzezinska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kęsy
Prowadzący grup: Aleksandra Burkowska-But, Agnieszka Kalwasińska, Jacek Kęsy, Justyna Sobocińska, Maria Swiontek Brzezinska, Emilia Wilmowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kęsy
Prowadzący grup: Aleksandra Burkowska-But, Agnieszka Kalwasińska, Jacek Kęsy, Marta Michalska-Sionkowska, Paulina Spisz, Maria Swiontek Brzezinska, Emilia Wilmowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kęsy
Prowadzący grup: Aleksandra Burkowska-But, Agnieszka Kalwasińska, Jacek Kęsy, Paulina Spisz, Maria Swiontek Brzezinska, Emilia Wilmowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)