Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Anatomia i histologia człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-AHCSA-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Anatomia i histologia człowieka
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu zoologii, w tym zwłaszcza zoologii kręgowców, znajomość budowy anatomicznej człowieka wyniesiona z dotychczasowych etapów edukacji.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (36 godz.):

- obecność na wykładzie – 20

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych – 16

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (39 godz.):

- przygotowanie do wykładu - 8

- przygotowanie do egzaminu - 10

- przygotowanie do ćwiczeń - 8

- przygotowanie do kolokwiów – 8

- praca własna nad zaliczeniem zajęć – 5


Łącznie: 75 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Wyjaśnia związki i zależności pomiędzy strukturą i funkcją na poziomie organizmalnym i suborganizmalnym w odniesieniu do poszczególnych elementów ludzkiego ciała (elementy anatomii funkcjonalnej) – K_W01, K_W02.

W2: Posiada wiedzę z zakresu anatomii i morfologii człowieka, zna terminologię anatomiczną (polską i łacińską) oraz opisuje kości lub narządy, ich morfologię, topografię, opisuje organizację tkanek i organów człowieka oraz zależności funkcjonalne między nimi – K_W01, K_W02.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi zidentyfikować tkanki/narządy ludzkie podczas analizy mikroskopowej preparatów trwałych – K_U02, K_U03.

U2: Korzysta z metod stosowanych w antropologii i anatomii porównawczej, rozpoznaje i odróżnia kości szkieletu ludzkiego od kości zwierząt – K_U03.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Jest gotowy do pogłębiania wiedzy z zakresu biologii – K_K01.

K2: Racjonalnie i krytycznie podchodzi do informacji uzyskanych z literatury naukowej, internetu i innych źródeł – K_K02.

K3: Jest świadomy konieczności przestrzegania zasad etyki i poszanowania naturalnych eksponatów kostnych zgodnie z maksymą „Hic mortui docent vivos” – K_K04.

Metody dydaktyczne:

Wykład: metody podawcze (prezentacja)

Zajęcia laboratoryjne: metody podawcze (prezentacja), metody praktyczne: praca z preparatami histologicznymi, z mikroskopem i z materiałem kostnym (szkielet człowieka).

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z budową anatomiczną człowieka oraz charakterystyką tkanek budujących poszczególne organy i układy ciała człowieka. Przedstawione zostaną treści z zakresu histologii, anatomii systematycznej, topograficznej oraz szczegółowej.

Pełny opis:

Wykład

Omówione zostaną zagadnienia związane z budową anatomiczną i histologiczną ciała człowieka – poszczególnych układów i organów w ujęciu opisowym, systematycznym oraz topograficznym.

Przedstawiona zostanie szczegółowa budowa tkanek występujących w ciele człowieka z ich charakterystyką.

Tematy szczegółowe:

1. Budowa histologiczna tkanek. Pochodzenie tkanek i układów. Tkanka łączna (tkanka łączna właściwa, tkanka kostna i chrzęstna, tkanka tłuszczowa, krew i limfa). Tkanka nabłonkowa. Tkanka mięśniowa. Tkanka nerwowa.

2. Część bierna układu ruchu. Funkcje szkieletu. Kostnienie. Połączenia kości. Budowa stawu. Typologia kości i stawów.

3. Część czynna układu ruchu. Budowa mięśnia szkieletowego. Typologia mięśni. Mięśnie ciała człowieka.

4. Układ krążenia. Budowa histologiczna. Układ krwionośny i chłonny. Szczegółowa budowa serca i naczyń krwionośnych. Mały i duży obieg krwi. Ukrwienie poszczególnych części ciała. Węzły chłonne oraz krążenie limfy. Narządy przychłonne.

5. Układ oddechowy człowieka. Budowa histologiczna i anatomiczna. Górne i dolne drogi oddechowe. Płuca. Mechanika oddychania.

6. Układ trawienny. Budowa histologiczna. Szczegółowa budowa układu pokarmowego – odcinki i narządy układu pokarmowego. Gruczoły trawienne – budowa i funkcja.

7. Układ wydalniczy. Budowa histologiczna. Budowa i funkcja nerek. Różnice w budowie układu wydalniczego męskiego i żeńskiego.

8. Układ płciowy. Budowa histologiczna. Układ płciowy męski i układ płciowy żeński.

9. Układ wewnątrzwydzielniczy. Budowa histologiczna i anatomiczna gruczołów wydzielania dokrewnego człowieka. Podwzgórze – budowa i jego rola. Hormony i ich rola.

10. Układ nerwowy. Budowa histologiczna. Budowa ośrodkowego układu nerwowego człowieka (mózgowie i rdzeń kręgowy). Układ nerwowy obwodowy. Nerwy czaszkowe i rdzeniowe. Układ nerwowy autonomiczny. Unerwienie poszczególnych części i okolic ciała człowieka.

11. Narządy zmysłów. Budowa histologiczna i anatomiczna. Narząd wzroku, narząd słuchu i równowagi, narząd powonienia, narząd smaku, narząd czucia skórnego.

12. Powłoka wspólna. Budowa histologiczna. Budowa i funkcje skóry. Gruczoły skóry i jej wytwory.

Ćwiczenia - laboratorium

Zajęcia laboratoryjne mają charakter empiryczny i poświęcone są przede wszystkim histologii (nauka o tkankach) i osteologii (nauka o kościach). Ich celem jest poznanie struktury tkanek budujących ciało człowieka oraz morfologii poszczególnych kości, rozpoznawanie lateralności i pozycji anatomicznej kości. Realizowane są w następującej kolejności:

1. Histologia: budowa tkanek zwierzęcych

Rozpoznawanie struktury tkanek budujących organizm: tkanka nabłonkowa, tkanka kostna i chrzęstna, tkanka mięśniowa. Budowa histologiczna wybranych narządów i układów: pokarmowego, oddechowego i krwionośnego na podstawie preparatów histologicznych. Wykonywanie rysunków schematycznych.

2. Układ szkieletowy i stawowy

Szczegółowa budowa szkieletu osiowego i kości kończyn. Rozpoznawanie poszczególnych kości ludzkich, rozpoznawanie lateralności i pozycji anatomicznej kości.

Literatura:

Antropologia, 1989 (praca zbiorowa po redakcją A. Malinowskiego i J. Strzałko). Wydawnictwo PWN. Poznań - Warszawa.

Bochenek A, Reicher M., 2010, Anatomia człowieka, Tom 1-5. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Krechowiecki A., Czerwiński F., 1987, Zarys anatomii człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Michajlik A, Ramotowski W., 1998, Anatomia i fizjologia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Malinowski A., 2010, Repetytorium z anatomii człowieka. Tom 1 i 2. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Poznań.

Netter FH., 2011, Atlas anatomii człowieka z polskim mianownictwem anatomicznym. Elsevier.

Sawicki W., Malejczyk J., 2012, Histologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Cichocki T, Litwin JA, Mirecka J., 2002, Kompendium histologii. Podręcznik dla studentów nauk medycznych i przyrodniczych. Wydanie III poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo UJ, Kraków.

Sokołowska-Pituchowa J. (red.), 2006, Anatomia człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, egzamin pisemny na ocenę

Na ocenę dostateczną student musi poprawnie odpowiedzieć na 60-70% pytań, na ocenę dostateczny plus - 71-80%, na ocenę dobry - 81-87%, na ocenę dobry plus - 88-94%, na ocenę bardzo dobry - powyżej 94%.

Zajęcia laboratoryjne: zaliczenie na ocenę poszczególnych bloków tematycznych zajęć laboratoryjnych (pisemne kolokwia cząstkowe).

Na ocenę dostateczną student musi poprawnie odpowiedzieć na 60-70% pytań, na ocenę dostateczny plus - 71-80%, na ocenę dobry - 81-87%, na ocenę dobry plus - 88-94%, na ocenę bardzo dobry - powyżej 94%.

W zakresie umiejętności: sprawdzian umiejętności praktycznych z zakresu histologii i anatomii człowieka.

W zakresie kompetencji społecznych: oceniana jest aktywność studenta na zajęciach i jego zaangażowanie oraz praca zespołowa. Ocena w skali 2-5.

Ocena ostateczna z ćwiczeń laboratoryjnych: średnia z ocen uzyskanych na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kowalski
Prowadzący grup: Krzysztof Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z budową anatomiczną człowieka oraz charakterystyką tkanek budujących poszczególne organy i układy ciała człowieka. Przedstawione zostaną treści z zakresu anatomii systematycznej, topograficznej oraz szczegółowej.

Pełny opis:

Wykład (stacjonarny)

Omówione zostaną zagadnienia związane z budową anatomiczną i histologiczną ciała człowieka – poszczególnych układów i organów w ujęciu opisowym, systematycznym oraz topograficznym z uwzględnieniem zmienności osobniczej. Przedstawiona zostanie szczegółowa budowa tkanek występujących w ciele człowieka z ich charakterystyką.

Tematy szczegółowe:

1. Przedmiot zainteresowania i badań anatomii człowieka oraz jej podział. Zarys historii badań anatomicznych od czasów starożytnych do współczesności. Metody badań w anatomii i histologii człowieka.

2. Płaszczyzny i osie ciała człowieka. Okolice ciała człowieka. Symetria i asymetria w budowie ciała, układów i narządów.

3. Układ ruchu. Budowa histologiczna. Tkanka łączna oporowa. Tkanka kostna i chrzęstna. Kostnienie. Część bierna i czynna układu ruchu. Połączenia kości. Typologia kości i stawów. Budowa stawu.

4. Budowa i funkcje szkieletu człowieka (szkielet osiowy i szkielet kończyn). Funkcje szkieletu.

5. Część czynna układu ruchu. Tkanka mięśniowa. Budowa mięśnia szkieletowego. Typologia mięśni. Mięśnie ciała człowieka.

6. Układ krążenia. Budowa histologiczna. Układ krwionośny i chłonny. Szczegółowa budowa serca i naczyń krwionośnych. Mały i duży obieg krwi. Krążenie w okresie płodowym. Ukrwienie poszczególnych części ciała. Węzły chłonne oraz krążenie limfy. Narządy przychłonne.

7. Układ oddechowy człowieka. Budowa histologiczna i anatomiczna. Górne i dolne drogi oddechowe. Płuca. Mechanika oddychania. Wymiana gazowa.

8. Układ trawienny. Budowa histologiczna. Szczegółowa budowa układu pokarmowego – odcinki i narządy układu pokarmowego. Gruczoły trawienne budowa i funkcja.

9. Układ wydalniczy. Budowa histologiczna. Szczegółowa budowa układu wydalniczego. Budowa i funkcja nerek. Różnice w budowie układu wydalniczego męskiego i żeńskiego.

10. Układ płciowy. Budowa histologiczna. Układ płciowy męski i układ płciowy żeński. Różnicowanie płci. Układ płciowy żeński w czasie ciąży.

11. Układ nerwowy. Budowa histologiczna. Szczegółowa budowa ośrodkowego układu nerwowego człowieka (mózgowie i rdzeń kręgowy). Układ nerwowy obwodowy. Nerwy czaszkowe i rdzeniowe. Układ nerwowy autonomiczny. Unerwienie poszczególnych części i okolic ciała człowieka.

12. Układ wewnątrzwydzielniczy. Budowa histologiczna i anatomiczna gruczołów wydzielania dokrewnego człowieka. Podwzgórze budowa i jego rola. Hormony i ich rola.

13. Narządy zmysłów. Budowa histologiczna i anatomiczna. Narząd wzroku, narząd słuchu i równowagi, narząd powonienia, narząd smaku, narząd czucia skórnego.

14. Powłoka wspólna. Budowa histologiczna. Budowa i funkcje skóry. Gruczoły skóry i jej wytwory.

Ćwiczenia - laboratorium (zajęcia komplementarne)

Zajęcia laboratoryjne mają charakter empiryczny i poświęcone są przede wszystkim histologii (nauka o tkankach) osteologii (nauka o kościach), miologii (nauka o mięśniach) i endokrynologii (gruczoły dokrewne). Ich celem jest poznanie morfologii poszczególnych kości, rozpoznawanie lateralności, cech diagnostycznych dla płci i wieku osobniczego. Realizowane są w następującej kolejności:

1.Histologia: budowa tkanek zwierzęcych

Rozpoznawania struktury tkanek budujących organizm: tkanka nabłonkowa, tkanki łączne, tkanka mięśniowa, tkanka nerwowa. Budowa histologiczna wybranych narządów układów: pokarmowego, moczowo – płciowego, oddechowego, krwionośnego i nerwowego na podstawie preparatów histologicznych. Wykonywanie rysunków schematycznych.

2. Układ szkieletowy i stawowy

Szczegółowa budowa kości czaszki, szkieletu osiowego i kości kończyn. Rozpoznawanie poszczególnych kości ludzkich, w tym różnice w budowie anatomicznej w różnych okresach ontogenezy.

3. Mięśnie

Mięśnie: mięśnie grzbietu, mięśnie klatki piersiowej, funkcja oddychania, mięśnie powłok brzusznych i okolic krocza, mięśnie kończyny górnej, kończyny dolnej, mięśnie głowy i szyi.

Biomechanika mięśni, poznanie zasad działania mięśni i ich wpływu na lokomocję, statykę, postawę ciała.

4. Narządy zmysłów

Zasady funkcjonowania narządów zmysłów: narząd wzroku, narząd przedsionkowo-ślimakowy, narząd powonienia, narząd smaku z wykorzystaniem modeli anatomicznych.

5. Układ endokrynny

Funkcjonowanie układu dokrewnego: przysadka mózgowa, szyszynka tarczyca, przytarczyce, grasica, nadnercza, gruczoły płciowe. Funkcja prawidłowa i patologia.

Literatura:

Gołąb B., 2008, Podstawy anatomii człowieka: podręcznik dla studentów, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

Krechowiecki A., Czerwiński F., 2019, Zarys anatomii człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Sokołowska-Pituchowa J. (red.), 2006, Anatomia człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Netter FH., 2011, Atlas anatomii człowieka z polskim mianownictwem anatomicznym. Elsevier.

Michajlik A, Ramotowski W., 1998, Anatomia i fizjologia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Malinowski A., 2010, Repetytorium z anatomii człowieka. Tom 1 i 2. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Poznań.

Sawicki W., Malejczyk J., 2012, Histologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Cichocki T, Litwin JA, Mirecka J., 2002, Kompendium histologii. Podręcznik dla studentów nauk medycznych i przyrodniczych. Wydanie III poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo UJ, Kraków.

Uwagi:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (36 godz.):

- obecność na wykładzie – 20

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych – 16

Wykłady, zajęcia laboratoryjne oraz egzamin z treści wykładowych przeprowadzane są w sposób stacjonarny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kowalski
Prowadzący grup: Szymon Gryckiewicz, Krzysztof Kowalski, Justyna Szpotan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z budową anatomiczną człowieka oraz charakterystyką tkanek budujących poszczególne organy i układy ciała człowieka. Przedstawione zostaną treści z zakresu histologii, anatomii systematycznej, topograficznej oraz szczegółowej.

Pełny opis:

Wykład

Omówione zostaną zagadnienia związane z budową anatomiczną i histologiczną ciała człowieka – poszczególnych układów i organów w ujęciu opisowym, systematycznym oraz topograficznym.

Przedstawiona zostanie szczegółowa budowa tkanek występujących w ciele człowieka z ich charakterystyką.

Tematy szczegółowe:

1. Budowa histologiczna tkanek. Pochodzenie tkanek i układów. Tkanka łączna (tkanka łączna właściwa, tkanka kostna i chrzęstna, tkanka tłuszczowa, krew i limfa). Tkanka nabłonkowa. Tkanka mięśniowa. Tkanka nerwowa.

2. Część bierna układu ruchu. Funkcje szkieletu. Kostnienie. Połączenia kości. Budowa stawu. Typologia kości i stawów.

3. Część czynna układu ruchu. Budowa mięśnia szkieletowego. Typologia mięśni. Mięśnie ciała człowieka.

4. Układ krążenia. Budowa histologiczna. Układ krwionośny i chłonny. Szczegółowa budowa serca i naczyń krwionośnych. Mały i duży obieg krwi. Ukrwienie poszczególnych części ciała. Węzły chłonne oraz krążenie limfy. Narządy przychłonne.

5. Układ oddechowy człowieka. Budowa histologiczna i anatomiczna. Górne i dolne drogi oddechowe. Płuca. Mechanika oddychania.

6. Układ trawienny. Budowa histologiczna. Szczegółowa budowa układu pokarmowego – odcinki i narządy układu pokarmowego. Gruczoły trawienne – budowa i funkcja.

7. Układ wydalniczy. Budowa histologiczna. Budowa i funkcja nerek. Różnice w budowie układu wydalniczego męskiego i żeńskiego.

8. Układ płciowy. Budowa histologiczna. Układ płciowy męski i układ płciowy żeński.

9. Układ wewnątrzwydzielniczy. Budowa histologiczna i anatomiczna gruczołów wydzielania dokrewnego człowieka. Podwzgórze – budowa i jego rola. Hormony i ich rola.

10. Układ nerwowy. Budowa histologiczna. Budowa ośrodkowego układu nerwowego człowieka (mózgowie i rdzeń kręgowy). Układ nerwowy obwodowy. Nerwy czaszkowe i rdzeniowe. Układ nerwowy autonomiczny. Unerwienie poszczególnych części i okolic ciała człowieka.

11. Narządy zmysłów. Budowa histologiczna i anatomiczna. Narząd wzroku, narząd słuchu i równowagi, narząd powonienia, narząd smaku, narząd czucia skórnego.

12. Powłoka wspólna. Budowa histologiczna. Budowa i funkcje skóry. Gruczoły skóry i jej wytwory.

Ćwiczenia - laboratorium

Zajęcia laboratoryjne mają charakter empiryczny i poświęcone są przede wszystkim histologii (nauka o tkankach) i osteologii (nauka o kościach). Ich celem jest poznanie struktury tkanek budujących ciało człowieka oraz morfologii poszczególnych kości, rozpoznawanie lateralności i pozycji anatomicznej kości. Realizowane są w następującej kolejności:

1. Histologia: budowa tkanek zwierzęcych

Rozpoznawanie struktury tkanek budujących organizm: tkanka nabłonkowa, tkanka kostna i chrzęstna, tkanka mięśniowa. Budowa histologiczna wybranych narządów i układów: pokarmowego, oddechowego i krwionośnego na podstawie preparatów histologicznych. Wykonywanie rysunków schematycznych.

2. Układ szkieletowy i stawowy

Szczegółowa budowa szkieletu osiowego i kości kończyn. Rozpoznawanie poszczególnych kości ludzkich, rozpoznawanie lateralności i pozycji anatomicznej kości.

Literatura:

Antropologia, 1989 (praca zbiorowa po redakcją A. Malinowskiego i J. Strzałko). Wydawnictwo PWN. Poznań - Warszawa.

Bochenek A, Reicher M., 2010, Anatomia człowieka, Tom 1-5. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Krechowiecki A., Czerwiński F., 1987, Zarys anatomii człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Michajlik A, Ramotowski W., 1998, Anatomia i fizjologia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Malinowski A., 2010, Repetytorium z anatomii człowieka. Tom 1 i 2. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Poznań.

Netter FH., 2011, Atlas anatomii człowieka z polskim mianownictwem anatomicznym. Elsevier.

Sawicki W., Malejczyk J., 2012, Histologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Cichocki T, Litwin JA, Mirecka J., 2002, Kompendium histologii. Podręcznik dla studentów nauk medycznych i przyrodniczych. Wydanie III poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo UJ, Kraków.

Sokołowska-Pituchowa J. (red.), 2006, Anatomia człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Uwagi:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (36 godz.):

- obecność na wykładzie – 20

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych – 16

Wykłady, zajęcia laboratoryjne oraz egzamin z treści wykładowych przeprowadzane są w sposób stacjonarny.

Student na zajęciach jest zobowiązany do noszenia fartucha i rękawiczek dostarczanych we własnym zakresie. Obowiązek noszenia maseczki zakrywającej nos i usta (dostarczonej we własnym zakresie przez studenta) oraz zachowania dystansu społecznego w zależności od sytuacji i odgórnych przepisów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kowalski
Prowadzący grup: Krzysztof Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z budową anatomiczną człowieka oraz charakterystyką tkanek budujących poszczególne organy i układy ciała człowieka. Przedstawione zostaną treści z zakresu histologii, anatomii systematycznej, topograficznej oraz szczegółowej.

Pełny opis:

Wykład

Omówione zostaną zagadnienia związane z budową anatomiczną i histologiczną ciała człowieka – poszczególnych układów i organów w ujęciu opisowym, systematycznym oraz topograficznym.

Przedstawiona zostanie szczegółowa budowa tkanek występujących w ciele człowieka z ich charakterystyką.

Tematy szczegółowe:

1. Budowa histologiczna tkanek. Pochodzenie tkanek i układów. Tkanka łączna (tkanka łączna właściwa, tkanka kostna i chrzęstna, tkanka tłuszczowa, krew i limfa). Tkanka nabłonkowa. Tkanka mięśniowa. Tkanka nerwowa.

2. Część bierna układu ruchu. Funkcje szkieletu. Kostnienie. Połączenia kości. Budowa stawu. Typologia kości i stawów.

3. Część czynna układu ruchu. Budowa mięśnia szkieletowego. Typologia mięśni. Mięśnie ciała człowieka.

4. Układ krążenia. Budowa histologiczna. Układ krwionośny i chłonny. Szczegółowa budowa serca i naczyń krwionośnych. Mały i duży obieg krwi. Ukrwienie poszczególnych części ciała. Węzły chłonne oraz krążenie limfy. Narządy przychłonne.

5. Układ oddechowy człowieka. Budowa histologiczna i anatomiczna. Górne i dolne drogi oddechowe. Płuca. Mechanika oddychania.

6. Układ trawienny. Budowa histologiczna. Szczegółowa budowa układu pokarmowego – odcinki i narządy układu pokarmowego. Gruczoły trawienne – budowa i funkcja.

7. Układ wydalniczy. Budowa histologiczna. Budowa i funkcja nerek. Różnice w budowie układu wydalniczego męskiego i żeńskiego.

8. Układ płciowy. Budowa histologiczna. Układ płciowy męski i układ płciowy żeński.

9. Układ wewnątrzwydzielniczy. Budowa histologiczna i anatomiczna gruczołów wydzielania dokrewnego człowieka. Podwzgórze – budowa i jego rola. Hormony i ich rola.

10. Układ nerwowy. Budowa histologiczna. Budowa ośrodkowego układu nerwowego człowieka (mózgowie i rdzeń kręgowy). Układ nerwowy obwodowy. Nerwy czaszkowe i rdzeniowe. Układ nerwowy autonomiczny. Unerwienie poszczególnych części i okolic ciała człowieka.

11. Narządy zmysłów. Budowa histologiczna i anatomiczna. Narząd wzroku, narząd słuchu i równowagi, narząd powonienia, narząd smaku, narząd czucia skórnego.

12. Powłoka wspólna. Budowa histologiczna. Budowa i funkcje skóry. Gruczoły skóry i jej wytwory.

Ćwiczenia - laboratorium

Zajęcia laboratoryjne mają charakter empiryczny i poświęcone są przede wszystkim histologii (nauka o tkankach) i osteologii (nauka o kościach). Ich celem jest poznanie struktury tkanek budujących ciało człowieka oraz morfologii poszczególnych kości, rozpoznawanie lateralności i pozycji anatomicznej kości. Realizowane są w następującej kolejności:

1. Histologia: budowa tkanek zwierzęcych

Rozpoznawanie struktury tkanek budujących organizm: tkanka nabłonkowa, tkanka kostna i chrzęstna, tkanka mięśniowa. Budowa histologiczna wybranych narządów i układów: pokarmowego, oddechowego i krwionośnego na podstawie preparatów histologicznych. Wykonywanie rysunków schematycznych.

2. Układ szkieletowy i stawowy

Szczegółowa budowa szkieletu osiowego i kości kończyn. Rozpoznawanie poszczególnych kości ludzkich, rozpoznawanie lateralności i pozycji anatomicznej kości.

Literatura:

Antropologia, 1989 (praca zbiorowa po redakcją A. Malinowskiego i J. Strzałko). Wydawnictwo PWN. Poznań - Warszawa.

Bochenek A, Reicher M., 2010, Anatomia człowieka, Tom 1-5. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Krechowiecki A., Czerwiński F., 1987, Zarys anatomii człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Michajlik A, Ramotowski W., 1998, Anatomia i fizjologia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Malinowski A., 2010, Repetytorium z anatomii człowieka. Tom 1 i 2. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Poznań.

Netter FH., 2011, Atlas anatomii człowieka z polskim mianownictwem anatomicznym. Elsevier.

Sawicki W., Malejczyk J., 2012, Histologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Cichocki T, Litwin JA, Mirecka J., 2002, Kompendium histologii. Podręcznik dla studentów nauk medycznych i przyrodniczych. Wydanie III poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo UJ, Kraków.

Sokołowska-Pituchowa J. (red.), 2006, Anatomia człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Uwagi:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (36 godz.):

- obecność na wykładzie – 20

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych – 16

Wykłady, zajęcia laboratoryjne oraz egzamin z treści wykładowych przeprowadzane są w sposób stacjonarny.

Student na zajęciach jest zobowiązany do noszenia fartucha i rękawiczek dostarczanych we własnym zakresie. Obowiązek noszenia maseczki zakrywającej nos i usta (dostarczonej we własnym zakresie przez studenta) oraz zachowania dystansu społecznego w zależności od sytuacji i odgórnych przepisów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kowalski
Prowadzący grup: Krzysztof Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z budową anatomiczną człowieka oraz charakterystyką tkanek budujących poszczególne organy i układy ciała człowieka. Przedstawione zostaną treści z zakresu histologii, anatomii systematycznej, topograficznej oraz szczegółowej.

Pełny opis:

Wykład

Omówione zostaną zagadnienia związane z budową anatomiczną i histologiczną ciała człowieka – poszczególnych układów i organów w ujęciu opisowym, systematycznym oraz topograficznym.

Przedstawiona zostanie szczegółowa budowa tkanek występujących w ciele człowieka z ich charakterystyką.

Tematy szczegółowe:

1. Budowa histologiczna tkanek. Pochodzenie tkanek i układów. Tkanka łączna (tkanka łączna właściwa, tkanka kostna i chrzęstna, tkanka tłuszczowa, krew i limfa). Tkanka nabłonkowa. Tkanka mięśniowa. Tkanka nerwowa.

2. Część bierna układu ruchu. Funkcje szkieletu. Kostnienie. Połączenia kości. Budowa stawu. Typologia kości i stawów.

3. Część czynna układu ruchu. Budowa mięśnia szkieletowego. Typologia mięśni. Mięśnie ciała człowieka.

4. Układ krążenia. Budowa histologiczna. Układ krwionośny i chłonny. Szczegółowa budowa serca i naczyń krwionośnych. Mały i duży obieg krwi. Ukrwienie poszczególnych części ciała. Węzły chłonne oraz krążenie limfy. Narządy przychłonne.

5. Układ oddechowy człowieka. Budowa histologiczna i anatomiczna. Górne i dolne drogi oddechowe. Płuca. Mechanika oddychania.

6. Układ trawienny. Budowa histologiczna. Szczegółowa budowa układu pokarmowego – odcinki i narządy układu pokarmowego. Gruczoły trawienne – budowa i funkcja.

7. Układ wydalniczy. Budowa histologiczna. Budowa i funkcja nerek. Różnice w budowie układu wydalniczego męskiego i żeńskiego.

8. Układ płciowy. Budowa histologiczna. Układ płciowy męski i układ płciowy żeński.

9. Układ wewnątrzwydzielniczy. Budowa histologiczna i anatomiczna gruczołów wydzielania dokrewnego człowieka. Podwzgórze – budowa i jego rola. Hormony i ich rola.

10. Układ nerwowy. Budowa histologiczna. Budowa ośrodkowego układu nerwowego człowieka (mózgowie i rdzeń kręgowy). Układ nerwowy obwodowy. Nerwy czaszkowe i rdzeniowe. Układ nerwowy autonomiczny. Unerwienie poszczególnych części i okolic ciała człowieka.

11. Narządy zmysłów. Budowa histologiczna i anatomiczna. Narząd wzroku, narząd słuchu i równowagi, narząd powonienia, narząd smaku, narząd czucia skórnego.

12. Powłoka wspólna. Budowa histologiczna. Budowa i funkcje skóry. Gruczoły skóry i jej wytwory.

Ćwiczenia - laboratorium

Zajęcia laboratoryjne mają charakter empiryczny i poświęcone są przede wszystkim histologii (nauka o tkankach) i osteologii (nauka o kościach). Ich celem jest poznanie struktury tkanek budujących ciało człowieka oraz morfologii poszczególnych kości, rozpoznawanie lateralności i pozycji anatomicznej kości. Realizowane są w następującej kolejności:

1. Histologia: budowa tkanek zwierzęcych

Rozpoznawanie struktury tkanek budujących organizm: tkanka nabłonkowa, tkanka kostna i chrzęstna, tkanka mięśniowa. Budowa histologiczna wybranych narządów i układów: pokarmowego, oddechowego i krwionośnego na podstawie preparatów histologicznych. Wykonywanie rysunków schematycznych.

2. Układ szkieletowy i stawowy

Szczegółowa budowa szkieletu osiowego i kości kończyn. Rozpoznawanie poszczególnych kości ludzkich, rozpoznawanie lateralności i pozycji anatomicznej kości.

Literatura:

Antropologia, 1989 (praca zbiorowa po redakcją A. Malinowskiego i J. Strzałko). Wydawnictwo PWN. Poznań - Warszawa.

Bochenek A, Reicher M., 2010, Anatomia człowieka, Tom 1-5. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Krechowiecki A., Czerwiński F., 1987, Zarys anatomii człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Michajlik A, Ramotowski W., 1998, Anatomia i fizjologia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Malinowski A., 2010, Repetytorium z anatomii człowieka. Tom 1 i 2. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Poznań.

Netter FH., 2011, Atlas anatomii człowieka z polskim mianownictwem anatomicznym. Elsevier.

Sawicki W., Malejczyk J., 2012, Histologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Cichocki T, Litwin JA, Mirecka J., 2002, Kompendium histologii. Podręcznik dla studentów nauk medycznych i przyrodniczych. Wydanie III poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo UJ, Kraków.

Sokołowska-Pituchowa J. (red.), 2006, Anatomia człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Uwagi:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (36 godz.):

- obecność na wykładzie – 20

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych – 16

Wykłady, zajęcia laboratoryjne oraz egzamin z treści wykładowych przeprowadzane są w sposób stacjonarny.

Student na zajęciach jest zobowiązany do noszenia fartucha i rękawiczek dostarczanych we własnym zakresie. Obowiązek noszenia maseczki zakrywającej nos i usta (dostarczonej we własnym zakresie przez studenta) oraz zachowania dystansu społecznego w zależności od sytuacji i odgórnych przepisów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)