Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Biochemia dynamiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-BCHDBIOT-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0512) Biochemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biochemia dynamiczna
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony kurs z biochemii strukturalnej. Kurs podstawowy z chemii ogólnej i organicznej; podstawy biologii komórki

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (60 godz.):

- udział w wykładach – 30 h

- udział w ćwiczeniach - 30 h


Czas poświęcony na pracę indywidualna studenta (65 godz.) :

- praca własna studenta - 65 h


Razem - 125 godzin (5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna podstawowe pojęcia związane z metabolizmem i jego organizacją K_W03

W2: zna budowę i właściwości enzymów oraz mechanizm katalizy enzymatycznej W_09

W3: wyjaśnia procesy przetwarzania i magazynowania energii K_W09

W4: definiuje i opisuje anaboliczne i kataboliczne szlaki metabolizmu podstawowego K_W09

W5: identyfikuje składniki puli metabolicznej wykorzystywane w przemianach katabolicznych do pozyskiwania energii, a w przemianach anabolicznych do biosyntezy nowych bardziej złożonych cząsteczek K_W10

W6: zna metody stosowane do wykrywania i oznaczania, aktywności enzymatycznej oraz wybranych metabolitów K_W16

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi znaleźć literaturę z zakresu studiowanego przedmiotu K_U03, K_U15

U2: przeprowadza pod kontrolą opiekuna analizy ilościowe i jakościowe z wykorzystaniem różnych materiałów biologicznych K_U01

U3: stosuje metody enzymatyczne do analizy metabolitów w materiale biologicznym K_U01; K_U11

U4: potrafi dokumentować i analizować wyniki przeprowadzonych doświadczeń K_U03; K_U14Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: akceptuje konieczność znajomości metod matematyczno-statystycznych i informatycznych w biochemii K_K02

K2: jest chętny do pracy zespołowej respektując zdanie innych członków zespołu K_K03; K_K04

K3: dba o sprzęt, który wykorzystuje w laboratorium K_K09

K4: rozwija umiejętność krytycznej oceny uzyskanych wyników K_K07

K5: dostrzega potrzebę pogłębiania wiedzy jako podstawy do rozwoju przyszłej kariery zawodowej K_K01

Metody dydaktyczne:

1. Wykład: wykład informacyjny (konwencjonalny) z prezentacją opartą na programie Power Point

2. Ćwiczenia laboratoryjne - studenci pracują w grupach 10 osobowych. Wykonują zaplanowane ćwiczenia w parach, według wcześniej otrzymanych szczegółowych instrukcji pisemnych, po wstępnym omówieniu podstaw teoretycznych i zaplanowaniu pracy.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Wykłady z biochemii dynamicznej są poświęcone zagadnieniom metabolizmu podstawowego będącego zbiorem sprzężonych, wzajemnie powiązanych ze sobą reakcji tworzących szlaki przekształcające energię w postać użyteczną biologicznie oraz szlaki wymagające dostarczenia energii. Szczególną uwagę zwraca się na współzależność szlaków anabolicznych i katabolicznych, która wymaga skomplikowanych mechanizmów regulatorowych koordynujących ich aktywność.

Pełny opis:

Wykłady z biochemii dynamicznej obejmują następujące zagadnienia:

Metabolizm - podstawowe pojęcia i strategia ogólna. Enzymy - podstawowe pojęcia, klasyfikacja. Koenzymy oksydoreduktaz i transferaz. Kinetyka reakcji enzymatycznych. Potencjał przenoszenia grup, aktywne metabolity. Glikoliza. Fosforylacja substratowa, fermentacja mleczanowa i alkoholowa. Metabolizm glikogenu. Przemiana pirogronianu do acetylokoenzymu A w mitochondriach i utlenianie reszty acetylowej w cyklu kwasu cytrynowego (cyklu Krebsa). Cykl glioksalowy. Budowa i funkcja łańcucha transportu elektronów (łańcucha oddechowego). Sprzężenie reakcji oksydacyjno-redukcyjnych z syntezą ATP. Glukoneogeneza. Przemiany umożliwiające syntezę glukozy z glicerolu, mleczanu i niektórych aminokwasów. Szlak pentozofosforanowy - alternatywny szlak metabolizmu glukozy. Połączenie szlaku pentozofosforanowego z glikolizą za pośrednictwem reakcji transketolacji i transaldolacji. Metabolizm triacylogliceroli (utlenianie kwasów tłuszczowych; szlak biosyntezy kwasów tłuszczowych). Biosynteza ciał ketonowych i cholesterolu. Enzymatyczna degradacja białek i katabolizm aminokwasów. Reakcje transaminacji i deaminacji. Dekarboksylacja aminokwasów - synteza amin biogennych. Cykl mocznikowy. Fotosynteza (reakcje świetlne fotosyntezy, transport elektronów, generowanie gradientu protonowego i synteza ATP w procesie fosforylacji fotosyntetycznej, redukcja NADP; cykl Calvina i fotooddychanie). Integracja metabolizmu - przemiany glukozo-6-fosforanu, acetylo-CoA, pirogronianu w zależności od warunków fizjologicznych.

Literatura:

Literatura do wykładów/egzaminu:

Stryer L, Tymoczko JL, Berg JM. Biochemia. PWN, 2007, 2009, 2011, 2018

Murray RK, Granner DK, Rodwel lVW. Biochemia Harpera. PZWL, 2008

Kłyszejko-Stefanowicz L. Cytobiochemia PWN 2002

Alberts B i wsp. Podstawy biologii komórki. PWN 2007

Koolman J, Röhm K-H. Biochemia. Ilustrowany przewodnik. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005

Bańkowski E. Biochemia - podręcznik dla studentów uczelni medycznych Elsevier Urban & Partner, 2009

Podręczniki do ćwiczeń:

Kłyszejko-Stefanowicz L i wsp. Ćwiczenia z biochemii. PWN, 2005

Zgirski A, Gondko R. Obliczenia biochemiczne. PWN, 1998

Instrukcje do ćwiczeń - dostępne w Katedrze Biochemii

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia: każde ćwiczenie laboratoryjne rozpoczyna się krótkim sprawdzianem ustnym lub pisemnym dotyczącym znajomości instrukcji oraz wiedzy koniecznej do wykonania danego ćwiczenia. Pojedyncze ćwiczenia są zaliczane na podstawie obecności na ćwiczeniach i pozytywnej oceny raportu pisemnego z wykonanego ćwiczenia. Po każdym bloku ćwiczeniowym odbywają się zajęcia teoretyczne oraz sprawdzian pisemny podsumowujący ćwiczenia danego bloku. Każdy blok ćwiczeniowy musi być zaliczony na ocenę co najmniej dostateczną. Zaliczenie końcowe z ćwiczeń uzyskuje się na podstawie obecności, zaliczonych raportów oraz średniej oceny ze wszystkich sprawdzianów kończących poszczególne bloki ćwiczeniowe. Przewidziany jest sprawdzian zaliczeniowy poprawkowy dla osób, które nie uzyskały średniej oceny końcowej dostatecznej.

Egzamin: forma pisemna, pytania problemowe sprawdzające znajomość szlaków metabolicznych (wzorów reagentów, nazw enzymów i kofaktorów) oraz ich regulacji.

Kryteria oceny: wymagany próg na ocenę dostateczną: 50-60%, 61-70% dostateczny plus, 71-80% - dobry, 81-90% - dobry plus, 91-100% - bardzo dobry

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Ostrowski
Prowadzący grup: Anna Hetmann, Maciej Ostrowski, Barbara Wojczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Ostrowski
Prowadzący grup: Anna Hetmann, Maciej Ostrowski, Barbara Wojczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Ostrowski
Prowadzący grup: Anna Ciarkowska, Joanna Czarnecka, Anna Hetmann, Maciej Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)