Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Inwazje biologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-BO-IBBIOL-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Inwazje biologiczne
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw ekologii

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (35 godz.):

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych – 30 h

- udział w konsultacjach - 5 hCzas poświęcony na pracę indywidualną studenta (15 godz.):

- przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń – 15 hŁącznie: 50 godzin (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - definiuje pojęcia: gatunek obcy, gatunek inwazyjny, gatunek poinwazyjny, introdukcja, zawleczenie, ekspansja, inwazja biologiczna, hipoteza „meltdown” - K_W02

W2 - wymienia sposoby rozprzestrzenianiu się organizmów obcych w Europie - K_W02, K_W06

W3 - wyjaśnia pozytywne i negatywne interakcje między różnymi gatunkami obcych organizmów - K_W07, K_W10

W4 - opisuje wpływ organizmów obcych na środowisko oraz na gospodarkę i zdrowie człowieka - K_W06, K_W07


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - identyfikuje najważniejsze obce i inwazyjne gatunki zwierząt i roślin w Polsce - K_U09

U2 - przeprowadza proste obserwacje i pomiary - K_U15


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - Ma świadomość konieczności przestrzegania zasad etyki - K_K04

K2 - Jest zdolny do pracy zespołowej - K_K10


Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne, pokaz żywych i utrwalonych okazów zwierząt i roślin inwazyjnych, praca z kluczami do oznaczania, prowadzenie obserwacji i prostych eksperymentów

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- obserwacji
- pomiaru w terenie
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką inwazji biologicznych. Podczas zajęć przedstawiane są mechanizmy omawianych procesów, najważniejsze gatunki zwierząt i roślin inwazyjnych w Polsce i na świecie, oraz biocenotyczne i gospodarcze skutki inwazji.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką dynamicznie rozwijającej się ostatnio gałęzi ekologii, badającej mechanizmy i przebieg inwazji biologicznych.

Zajęcia składają się z następujących części:

- Wstępu teoretycznego – omówienia materiału przedstawianego na zajęciach i zadań do wykonania podczas części praktycznej

- Części praktycznej – obserwacji wybranych okazów inwazyjnych organizmów (przyżyciowych lub utrwalonych okazów), przeprowadzanie pod nadzorem opiekuna ( w 3-4 osobowych grupach) prostych obserwacji lub eksperymentów laboratoryjnych obrazujących biologię obcych organizmów i ich wpływ na środowisko.

W trakcie zajęć przedstawiane są podstawowe definicje terminów związanych z inwazjami biologicznymi, sposoby rozprzestrzeniania się, mechanizmy inwazji, czynniki sprzyjające temu procesowi i utrudniające go, wpływ obcych organizmów na funkcjonowanie ekosystemów i na gospodarkę, próby zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów inwazyjnych podejmowane w kraju i na świecie, a także podstawowe akty prawne związane z organizmami obcymi.

Literatura:

• Cox. G.W. 2004. Alien Species and Evolution. Island Press, Washington.

• Gherardi F. (ed.) 2007. Biological Invaders in Inland Waters: Profiles, Distribution and Threats. Springer, Dordrecht, The Netherlands.

• Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) 2008. Księga gatunków obcych inwazyjnych w faunie Polski. Wyd. internetowe Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

Metody i kryteria oceniania:

W zakresie wiedzy i umiejętności: zaliczenie sprawdzianów pisemnych z poszczególnych części zajęć (W1-W4) oraz sprawdzianu praktycznego z identyfikacji wybranych gatunków inwazyjnych (U1): na ocenę dostateczną student musi zdobyć 50 - 60% pkt, na ocenę dostateczny plus - 61-70% pkt, na ocenę dobry - 71-80% pkt, na ocenę dobry plus - 81-90% pkt, na ocenę bardzo dobry - powyżej 90% pkt.

W zakresie umiejętności (U2) i kompetencji społecznych (K1, K2): oceniana jest aktywność studenta na zajęciach i jego zaangażowanie oraz praca zespołowa. Ocena w skali 2-5.

Ocena ostateczna: średnia ze sprawdzianów, ocen uzyskanych na zajęciach oraz sprawdzianu z oznaczania organizmów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kobak
Prowadzący grup: Tomasz Kakareko, Dariusz Kamiński, Jarosław Kobak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części A

Pełny opis:

Jak w części A

Literatura:

Jak w części A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kobak
Prowadzący grup: Łukasz Jermacz, Tomasz Kakareko, Dariusz Kamiński, Jarosław Kobak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części A

Pełny opis:

Jak w części A

Literatura:

Jak w części A

Uwagi:

Ze względu na sytuację epidemiczną w roku akademickim 2020/2021 przedmiot prowadzony w formie zdalnej na platformie MS Teams

Zaliczenie na podstawie testu pisemnego na koniec zajęć (w formie kontaktowej w reżimie sanitarnym), a także ocen śródokresowych za aktywność na zajęciach, w tym ze sprawdzianu z umiejętności identyfikacji organizmów obcych (zdalnie, w formie ustnej na platformie MS Teams)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kobak
Prowadzący grup: Łukasz Jermacz, Tomasz Kakareko, Dariusz Kamiński, Jarosław Kobak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części A

Pełny opis:

Jak w części A

Literatura:

Jak w części A

Uwagi:

Ze względu na sytuację epidemiczną w roku akademickim 2020/2021 przedmiot prowadzony w formie zdalnej na platformie MS Teams

Zaliczenie na podstawie testu pisemnego na koniec zajęć (w formie kontaktowej w reżimie sanitarnym), a także ocen śródokresowych za aktywność na zajęciach, w tym ze sprawdzianu z umiejętności identyfikacji organizmów obcych (zdalnie, w formie ustnej na platformie MS Teams)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kobak
Prowadzący grup: Łukasz Jermacz, Tomasz Kakareko, Dariusz Kamiński, Jarosław Kobak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części A

Pełny opis:

Jak w części A

Literatura:

Jak w części A

Uwagi:

Ze względu na sytuację epidemiczną w roku akademickim 2020/2021 przedmiot prowadzony w formie zdalnej na platformie MS Teams

Zaliczenie na podstawie testu pisemnego na koniec zajęć (w formie kontaktowej w reżimie sanitarnym), a także ocen śródokresowych za aktywność na zajęciach, w tym ze sprawdzianu z umiejętności identyfikacji organizmów obcych (zdalnie, w formie ustnej na platformie MS Teams)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)