Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Grzyby i porosty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-BR-GPBIOL-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grzyby i porosty
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przedmioty podstawowe dla pierwszego stopnia studiów

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (30 godz.):

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych – 30


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (20 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń – 8

- przygotowanie do kolokwiów – 10

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim – 2


Łącznie (50 godz., 2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Wyjaśnia pojęcia biologiczne oraz złożone zjawiska i procesy przyrodnicze, a także związki i zależności pomiędzy strukturą i funkcją grzybów, w tym grzybów zlichenizowanych (porosty) - K_W02, K_W04, K_W06

W2: Wyjaśnia wpływ środowiska, obecności różnych grup ekologicznych grzybów w tym porostów na zdrowie człowieka - K_W09

W3: Wskazuje właściwe metody badania cech fizykochemicznych organizmów oraz procesów biologicznych oraz definiuje zadanie lub problem badawczy i dobiera właściwe metody eksperymentalne do ich rozwiązania - K_W05;

W4: Zna fachową literaturę oraz aktualnie dyskutowane w literaturze kierunkowej problemy z danej dyscypliny - K_W21


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Stosuje zaawansowane metody i techniki pomiarowe i analityczne wykorzystywane w badaniach biologicznych

– K_U03, K_U05, K_U08, K_U10

U2: Wykorzystuje wiedzę z zakresu anatomii i morfologii do identyfikacji gatunków przy użyciu kluczy – K_U09.

U3: Analizuje i interpretuje oryginalne prace badawcze zarówno w języku polskim jak i angielskim - K_U14

U4: Weryfikuje dane otrzymane podczas przeprowadzonych eksperymentów - K_U12, K_U13


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy - K_K01

K2: Racjonalnie i krytycznie podchodzi do informacji uzyskanej z literatury naukowej i środków masowego przekazu, a zwłaszcza do roli grzybów, w tym porostów, w prawidłowym funkcjonowaniu ekosystemów - K_K02, K_K05

K3: Jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt i aparaturę naukową - K_K09,

K4: Jest chętny do popularyzacji wiedzy dotyczącej funkcjonowania grzybów w środowisku naturalnym - K_K06


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne aktywizujące - ćwiczenia laboratoryjne: wstęp teoretyczny - prezentacja multimedialna, dyskusja, część praktyczna - wykonywanie zadań zgodnie z instrukcją ćwiczeń w 2-4 osobowych zespołach (zależnie od tematu ćwiczeń), nadzorowanych przez osobę prowadzącą zajęcia. W części dotyczącej porostów krótkie wyjście w teren. Ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy (m.in. szkodliwe odczynniki chemiczne) oraz cenną aparaturę badawczą, konieczne jest prowadzenie zajęć w grupach 8-12 osobowych. Ponadto ograniczona ilość osób w grupach warunkuje możliwość pełnego korzystania przez studentów z laboratorium oraz specjalistycznego sprzętu.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi grzybów, w tym workowców zlichenizowanych – porostów, a w szczególności ich taksonomią, biologią, ontogenezą oraz znaczeniem i rolą w środowisku przyrodniczym.

Pełny opis:

Ćwiczenia: Podczas zajęć laboratoryjnych studenci zapoznają się z podstawowymi grupami grzybów oraz porostami czyli grzybami (workowcami) zlichenizowanymi (układ komponentów: mykobiont, fykobiont, bakteriobiont). Studenci wykonają szereg doświadczeń, podczas których wykazana zostanie rola tych organizmów w prawidłowym funkcjonowaniu układów biologicznych. Dokonana zostanie identyfikacja morfologiczna i molekularna wybranych przedstawicieli grup grzybów oraz oznaczone zostaną właściwości metaboliczne, które warunkują ich funkcjonalną różnorodność w ekosystemie. Studenci zapoznają się z metodami określania przynależności taksonomicznej grzybów zlichenizowanych (np. metody anatomiczno-morfologiczne, barwne reakcje wskaźnikowe, UV-test).

Literatura:

najnowsze publikacje naukowe dotyczące danego tematu

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwia – K_W02, K_W07, K_W08, K_W14

Zaliczenie ćwiczeń:

Zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwiów z zakresu poszczególnych bloków tematycznych zajęć laboratoryjnych.

W zakresie wiedzy i umiejętności: zaliczenie poszczególnych bloków tematycznych zajęć i końcowego kolokwium: na ocenę dostateczną student musi poprawnie zrealizować 60-70% zadań, na ocenę dostateczny plus - 71-80%, na ocenę dobry - 81-87%, na ocenę dobry plus - 88-94%, na ocenę bardzo dobry - powyżej 94%.

W zakresie kompetencji społecznych: oceniana jest aktywność studenta na zajęciach i jego zaangażowanie oraz praca zespołowa. Ocena w skali 2-5.

Ocena ostateczna z ćwiczeń laboratoryjnych: średnia z uśrednionych ocen uzyskanych na zajęciach z kolokwiów.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Adamska, Bliss Furtado
Prowadzący grup: Edyta Adamska, Bliss Furtado
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identyczne jak w części A

Pełny opis:

identyczne jak w części A

Literatura:

identyczne jak w części A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Adamska, Bliss Furtado
Prowadzący grup: Edyta Adamska, Bliss Furtado
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Adamska, Bliss Furtado
Prowadzący grup: Edyta Adamska, Bliss Furtado
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)