Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rośliny użytkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-BR-RUBIOL-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rośliny użytkowe
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu systematyki i fizjologii roślin oraz biochemii obejmująca treści prezentowane w ramach zajęć dla I i II roku 1 stopnia kierunku Biologia.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem wykładowcy (35 godz) :

- udział w ćwiczenia laboratoryjnych- 30 h

- konsultacje - 5 h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (15 godz.):

- przygotowanie do zaliczenia - 10 h

-przygotowanie do ćwiczeń - 5 h


Łącznie: 50 godzin (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1- definiuje surowce roślinne wykorzystywane w farmacji, lecznictwie, przemyśle spożywczym, kosmetologicznym – K W03

W2- wymienia gatunki będące źródłem określonych substancji biologicznie czynnych - K W03

W3- wyjaśnia podstawowe procesy związane z pozyskiwaniem, izolacją, oczyszczaniem, identyfikacją i utrwalaniem surowców – K W02, K W15

W7- wyjaśnia wpływ wybranych substancji czynnych wyizolowanych z surowców roślinnych na człowieka – K W09


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1- wykorzystuje wiedzę z zakresu botaniki, biochemii i fizjologii roślin w celu analizy związków naturalnych pochodzenia roślinnego – K_U02

U2- potrafi określić gatunki i organy wykorzystywane do pozyskiwania substancji biologicznie czynnych - K_U05

U3- korzysta z informacji źródłowych w języku polskim, wykonuje analizę, podsumowanie i dokonuje krytycznej oceny, co umożliwia poprawne wnioskowanie - K_U14, K_U16

U4- wykazuje umiejętność czytania ze zrozumieniem literatury fachowej w języku polskim- K_U16


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1- pogłębia wiedzę poprzez szukanie dodatkowych informacji na omawiane tematy - K_K10

K2- racjonalnie i krytycznie podchodzi do informacji pozyskiwanych z różnych źródeł - K_K02


Metody dydaktyczne:

Metoda podająca: wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące: ćwiczeniowa, metoda projektu


Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi występowania i wykorzystania gatunków roślin użytkowych. Pozyskiwania surowców roślinnych, izolacji substancji aktywnie czynnych ich działań niepożądanych, a także sposobów wykorzystania związków biologicznie czynnych w przemyśle farmaceutycznym, kosmetologicznym, spożywczym.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi występowania i wykorzystania gatunków roślin użytkowych. Tematyka zajęć dotyczy charakterystyki poszczególnych gatunków roślin użytkowych, przedstawienia podstawowych pojęć (surowiec, substancja czynna, roślina użytkowa), metod pozyskiwania surowców (uprawa, stanowiska naturalne, zbiór, suszenie, izolacja). Na przykładach przedstawiona zostanie rola substancji roślinnych w lecznictwie, farmacji, przemyśle spożywczym oraz kosmetologii, stabilizacja i mianowanie surowców zielarskich. Studenci wykonają izolację wybranych substancji i związków czynnych występujących w surowcach roślinnych. Ponadto zapoznają się z zasadami klasyfikacji związków pochodzenia roślinnego.

Literatura:

„Naturalne związki organiczne” Aleksander Kołodziejczyk;

„Psychoaktywne rośliny i grzyby” A. Alberts, P. Mullen

”Fitoterapia i leki roślinne” Lamer - Zarawska Eliza, Kowal - Gierczak Barbara, Niedworok Jan (red.)

„Rośliny przyprawowe i używki roślinne” M. Rejewski

„Rośliny użytkowe” Z. Podbielkowski

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne w formie pracy opisowej na podany temat. K W03, K W02, K W15, K W09, K_U02, K_U05, K_U14, K_U16, K_U16, K_K10,K_K02. Wymagany próg na ocenę dostateczną - 55-60%, dostateczny plus - 61-70%, dobry - 71-80%, dobry plus 81-90%, bardzo dobry - 91-100% .

Praktyki zawodowe:

Nie zaplanowano

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kamiński
Prowadzący grup: Dariusz Kamiński, Emilia Wilmowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

- Występowanie i wykorzystanie roślin użytkowych.

- Charakterystyka gatunków roślin użytkowych

Zakres tematów

- Podstawowe pojęcia związane z roślinami użytkowymi, m.in. (surowiec, substancja czynna, roślina użytkowa)

- Metody pozyskiwania surowców (uprawa, stanowiska naturalne, zbiór, suszenie, izolacja).

- Rola substancji roślinnych w lecznictwie w farmacji, przemyśle spożywczym oraz kosmetologii

- Stabilizacja i mianowanie surowców zielarskich.

- Izolacja wybranych substancji i związków czynnych występujących w surowcach roślinnych

- Zasady klasyfikacji związków pochodzenia roślinnego.

- Substancje czynne w roślinach użytkowych: cukrowce, glikozydy, flawonoidy, antraglikozydy, saponozydy, glikofenole, alkaloidy, fenole, olejki eteryczne, tłuszcze, woski, balsamy, żywice i narkotyki pochodzenia naturalnego (chemizm, przykłady, aktywność farmakologiczna, biogeneza, surowce, działania niepożądane)

- Pozyskiwanie roślin użytkowych ze stanowisk naturalnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kamiński
Prowadzący grup: Dariusz Kamiński, Emilia Wilmowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

- Występowanie i wykorzystanie roślin użytkowych.

- Charakterystyka gatunków roślin użytkowych

Zakres tematów

- Podstawowe pojęcia związane z roślinami użytkowymi, m.in. (surowiec, substancja czynna, roślina użytkowa)

- Metody pozyskiwania surowców (uprawa, stanowiska naturalne, zbiór, suszenie, izolacja).

- Rola substancji roślinnych w lecznictwie w farmacji, przemyśle spożywczym oraz kosmetologii

- Stabilizacja i mianowanie surowców zielarskich.

- Izolacja wybranych substancji i związków czynnych występujących w surowcach roślinnych

- Zasady klasyfikacji związków pochodzenia roślinnego.

- Substancje czynne w roślinach użytkowych: cukrowce, glikozydy, flawonoidy, antraglikozydy, saponozydy, glikofenole, alkaloidy, fenole, olejki eteryczne, tłuszcze, woski, balsamy, żywice i narkotyki pochodzenia naturalnego (chemizm, przykłady, aktywność farmakologiczna, biogeneza, surowce, działania niepożądane)

- Pozyskiwanie roślin użytkowych ze stanowisk naturalnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kamiński
Prowadzący grup: Dariusz Kamiński, Emilia Wilmowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

- Występowanie i wykorzystanie roślin użytkowych.

- Charakterystyka gatunków roślin użytkowych

Zakres tematów

- Podstawowe pojęcia związane z roślinami użytkowymi, m.in. (surowiec, substancja czynna, roślina użytkowa)

- Metody pozyskiwania surowców (uprawa, stanowiska naturalne, zbiór, suszenie, izolacja).

- Rola substancji roślinnych w lecznictwie w farmacji, przemyśle spożywczym oraz kosmetologii

- Stabilizacja i mianowanie surowców zielarskich.

- Izolacja wybranych substancji i związków czynnych występujących w surowcach roślinnych

- Zasady klasyfikacji związków pochodzenia roślinnego.

- Substancje czynne w roślinach użytkowych: cukrowce, glikozydy, flawonoidy, antraglikozydy, saponozydy, glikofenole, alkaloidy, fenole, olejki eteryczne, tłuszcze, woski, balsamy, żywice i narkotyki pochodzenia naturalnego (chemizm, przykłady, aktywność farmakologiczna, biogeneza, surowce, działania niepożądane)

- Pozyskiwanie roślin użytkowych ze stanowisk naturalnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kamiński
Prowadzący grup: Dariusz Kamiński, Emilia Wilmowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

- Występowanie i wykorzystanie roślin użytkowych.

- Charakterystyka gatunków roślin użytkowych

Zakres tematów

- Podstawowe pojęcia związane z roślinami użytkowymi, m.in. (surowiec, substancja czynna, roślina użytkowa)

- Metody pozyskiwania surowców (uprawa, stanowiska naturalne, zbiór, suszenie, izolacja).

- Rola substancji roślinnych w lecznictwie w farmacji, przemyśle spożywczym oraz kosmetologii

- Stabilizacja i mianowanie surowców zielarskich.

- Izolacja wybranych substancji i związków czynnych występujących w surowcach roślinnych

- Zasady klasyfikacji związków pochodzenia roślinnego.

- Substancje czynne w roślinach użytkowych: cukrowce, glikozydy, flawonoidy, antraglikozydy, saponozydy, glikofenole, alkaloidy, fenole, olejki eteryczne, tłuszcze, woski, balsamy, żywice i narkotyki pochodzenia naturalnego (chemizm, przykłady, aktywność farmakologiczna, biogeneza, surowce, działania niepożądane)

- Pozyskiwanie roślin użytkowych ze stanowisk naturalnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)