Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metody badań środowisk lądowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-BS-MLBIOL-1-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody badań środowisk lądowych
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu ekologii oraz znajomość metod statystycznych w zakresie studiów pierwszego stopnia.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład: 10 godz.

Laboratorium: 30 godz.

Konsultacje: 10 godz.


Przygotowanie do zaliczenia wykładów: 30 godz.

Przygotowanie do zaliczenia laboratorium: 30 godz.

Czytanie literatury: 15 godz.

Łącznie 125 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student objaśnia wzajemne oddziaływania środowiska i organizmów w nim żyjących – K_W06.

W2: Wykazuje znajomość metod jakościowych i ilościowych stosowanych w badaniach środowisk lądowych K_W09


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student używa komputera w zakresie koniecznym do analizy danych, sporządzania raportów i prezentacji wyników – K_U04.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student wykazuje zdolność wykorzystywania metod matematyczno-statystycznych do opracowania i prezentacji wyników – K_K08

K2: potrafi pracować w zespole K_K11.


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, metoda ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- pomiaru w terenie
- projektu

Skrócony opis:

Celem prowadzonych zajęć jest zapoznanie studentów z rodzajem badań ekologicznych, sposobami zbierania danych, technikami analizy danych z zatosowaniem technik regresji, kalibracji, ordynacji i klasyfikacji oraz z aspektem analizy przestrzennej danych za pomocą technik GIS

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z rodzajem badań ekologicznych, krokami postępowania w badaniach oraz zastosowaniem tych badań, w tym ze strategią planowania i typologią badań. Studenci zostaną zapoznani ze sposobami zbierania danych, technikami analizy danych z zastosowaniem technik regresji, w tym rodzajami modeli regresyjnych i typami zmiennych zależnych, regresją zmiennych ilościowych i jakościowych, regresją wielokrotną. Poza tym zostaną zapoznani z zastosowaniem technik kalibracji, w tym modelami HOF i GLM, technik ordynacji w tym PCA, CA, DCA, NMDS, CCA, DCCA, RDA oraz distance based-RDA, oraz technik klasyfikacji, w tym technikami klasyfikacji aglomeracyjnej i dzielącej w odniesieniu do kryteriów metod klasyfikacji fitsocjologicznej. Na zajęciach wykorzystane zostaną pakiety R, PAST, MVSP, JUCE, CANOCO, TWINSPAN .

Literatura:

Kent M. 2012. Vegetation description and data analysis - a practical approach. Willey-Backwell, Oxford UK.

Jongman R.H.G., ter Braak C.J.F., van Tongeren D.F.R., (eds). 1995. Data analysis in community and landscape ecology. Pudoc, Wageningen.

Zar J.H. 2010. Biostatistical analysis. Prentice Hall, Pearson International Edition.

Dzwonko Z., 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych.

Sorus, Instytut Botaniki UJ, Poznań - Kraków.

Piernik A., 2008. Metody numeryczne w ekologii. Wyd. Naukowe UMK, Toruń.Kovach W.L., 1985-2003. MVSP Plus version 3.1. Pentraeth, UK.

ter Braak C.J.F., Smilauer P., 2002. CANOCO Reference Manual and CanoDraw for Windows User's Guide. Biometrics, Wageningen and Ceske Budejovice.

Kaźmierczak E., Nienartowicz A., Piernik A., Wilkoń-Michalska J., 1998. Metody numeryczne w badaniach struktury i funkcjonowania szaty roślinnej. Wydawnictwo UMK, Toruń.

ter Braak C.J.F., 1996. Unimodal models to relate species to environment. DLO-Agrocultura;l Mathematics Group, Wageningen, the Netherlands.

Hill M.O., 1979. TWINSPAN: A FORTRAN program for arranging Multivariate Data in order two-way table by classification of the individual and attributes. Cornell University, Ithaca, New York.

Ciołkosz A., Miszalski J., Olędzki J., 1999. Interpretacja zdjęć lotniczych, PWN, Warszawa.

Kurczyński Z., 2006. Lotnicze i satelitarne obrazowanie ziemi, Ofic. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – zaliczenie na ocenę – W1, W2

W formie testu do uzupełnienia i testu wyboru zamkniętego, wymagany próg na ocenę:

dostateczną – 55-60%, na dostateczny plus – 61-70%, dobry 71-80%, dobry plus – 81-90%, na bardzo dobry – 91-100%.

Laboratorium – projekt w grupach – U1, U2, K1, K2

wymagany próg na ocenę:

dostateczną – 55-60%, na dostateczny plus – 61-70%, dobry 71-80%, dobry plus – 81-90%, na bardzo dobry – 91-100%.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kamiński
Prowadzący grup: Dariusz Kamiński, Lucjan Rutkowski, Anna Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kamiński
Prowadzący grup: Anna Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kamiński
Prowadzący grup: Anna Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)