Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metody oceny różnorodności biologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-BS-MRBIOL-1-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody oceny różnorodności biologicznej
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (52 godz.):

- udział w wykładach – 10 h

- udział w ćwiczeniach - 30 h

- konsultacje - 12 h

Czas poświęcony na pracę indywidualna studenta (73 godz.) :

- przygotowanie do zajęć laboratoryjnych - 15 h

- opracowanie projektu - 15 h

- przygotowanie do egzaminu – 23 h

- przygotowanie do zaliczenia - 20 h

Łącznie: 125 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student objaśnia funkcjonowanie systemów ekologicznych i wskazuje skutki ingerencji populacji ludzkiej - K_W02, K_W06, K_W09, K_W15

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemów badawczych lub praktycznych - K_U01, K_U08, K_U10

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie i doskonalenia swoich umiejętności zawodowych; - K_K01

K2: jest chętny do aktualizowania wiedzy przyrodniczej i dostrzega jej praktyczne zastosowania; - K_K02, K_K03

K3: jest chętny do wykorzystywania narzędzi matematycznych i informatycznych przy rozwiązywaniu problemów naukowych i zawodowych; - K_K08


Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- laboratoryjna

- pomiaru w terenie


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Podczas wykładów studenci poznają zagadnienia związane z różnorodnością biologiczną w skali lokalnej i globalnej. Omawiane będą problemy dotyczące źródeł zmienności organizmów żywych oraz różnorodności gatunkowej w przeszłości i obecnie. Studenci poznają podstawowe metody oceny bogactwa gatunkowego w skali lokalnej i globalnej. Przestawiony jest także praktyczny wymiar znaczenia różnorodności biologicznej w zadaniach z zakresu ochrony środowiska.

Podczas zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie pobierają materiał w różnych typach środowisk lądowych i wodnych a następnie podejmują próbę oceny różnorodności biologicznej w każdym z nich, stosując poznane metody.

Pełny opis:

Wykłady

1. Historia i bogactwo życia na Ziemi i źródła zmienności organizmów.

2. Metody oceny różnorodności biologicznej w skali globalnej.

3. Metody oceny różnorodności biologicznej w skali lokalnej.

4. Pożytki płynące z różnorodności biologicznej.

5. Praktyczne znaczenie różnorodności biologicznej w zadaniach z zakresu ochrony środowiska.

Ćwiczenia

Podczas zajęć studenci będą prowadzili obserwacje i pobiorą materiał w czterech różnych środowiskach: 2 lądowych (antropogeniczne zmieniony teren w pobliżu zbiornika wodnego oraz las sosnowy o charakterze produkcyjnym z licznymi strefami ekotonowymi), 2 wodnych (śródleśny drobny ciek wodny, strefa przybrzeżna zbiornika zaporowego). W obrębie środowisk lądowych studenci będą analizowali następujące grupy taksonomiczne: motyle dzienne, trzmiele, muchówki nekrofagiczne. W środowiskach wodnych analizowane grupy to pierścienice (pijawki, skąposzczety), owady (jętki, ważki, chruściki, pluskwiaki, muchówki) oraz mięczaki (małże i ślimaki). Oznaczony materiał będzie następnie analizowany przy użyciu odpowiednich metod oceny różnorodności biologicznej. Studenci zinterpretują uzyskane wyniki pod kątem ich praktycznego znaczenia dla ochrony środowiska.

Literatura:

Begon M., Townsend C.R., Harper J.L. Ecology. From individuals to ecosystem. Blackwell Publishing, Malden-Oxford-Carlton, 738 ss.

Krebs C.J. 2011. Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, wyd. IV, 647 ss.

Lomolino M.V., Riddle B.R., Brown J.H. 2010. Biogeography. Sinauer Associates, Sunderland, IV wyd., 845 ss.

Townsend C.R. 2008. Ecological applications. Toward a sustainable world. Blackwell Publishing, Malden-Oxford-Carlton, 346 ss.

Weiner J. 2008. Życie i ewolucja biosfery. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 609 ss.

Kołodziejczyk A., Koperski P. 2000. Bezkręgowce słodkowodne Polski. Klucz do oznaczania oraz podstawy biologii i ekologii makrofauny. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Piechocki A., Dyduch-Falniowska A.1993. Mięczaki. Małże. PWN, Warszawa.

Piechocki A. 1979. Fauna słodkowodna Polski. Mięczaki Mollusca. Zeszyt 7, PWN, Warszawa-Poznań.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny – W01, U01

Zaliczenie - W01, U01

Projekty – W01, U01, K01, K02, K03

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szpila
Prowadzący grup: Tomasz Kakareko, Małgorzata Poznańska-Kakareko, Krzysztof Szpila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szpila
Prowadzący grup: Tomasz Kakareko, Małgorzata Poznańska-Kakareko, Krzysztof Szpila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)