Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Biochemia strukturalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-BSTBIOT-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0512) Biochemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biochemia strukturalna
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Kursy podstawowe z chemii ogólnej i organicznej oraz biologii komórki

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny z udziałem nauczyciela (65 godz.):

- udział w wykładach - 20 h

- udział w ćwiczeniach – 45 h


Czas poświęcony na pracę indywidualna studenta (10 godz.) :

- praca własna studenta - 10 h


Łączna liczba godzin: 75 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna budowę chemiczną, właściwości i funkcje podstawowych klas związków chemicznych występujących w komórkach organizmów żywych K_W03, K_W09, K_W10

W2: Tłumaczy zależność między strukturą cząsteczek budujących materię ożywioną a ich funkcją K_W10

W3: Zna techniki badawcze stosowane do poznania budowy i właściwości podstawowych klas związków chemicznych występujących w komórkach organizmów żywych K_W15, K_W16

W4: Zna podręczniki i skrypty z zakresu biochemii K_W12
Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Przeprowadza analizę jakościową i ilościową biomolekuł K_U01, K_U07, K_U11

U2: Dokumentuje wyniki analiz, interpretuje dane, wyciąga poprawne wnioski K_U03, , K_U05, K_U06, K_U08, K_U12, K_U14

U3: Potrafi znaleźć literaturę z zakresu studiowanego przedmiotu K_U03, K_U15

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Akceptuje konieczność znajomości metod matematyczno-statystycznych i informatycznych w biochemii K_K02

K2: Jest chętny do pracy zespołowej respektując zdanie innych członków zespołu K_K03; K_K04

K3: Dba o sprzęt, który wykorzystuje w laboratorium K_K09

K4: Rozwija umiejętność krytycznej oceny uzyskanych wyników K_K07

K5: Dostrzega potrzebę pogłębiania wiedzy jako podstawy do rozwoju przyszłej kariery zawodowej K_K01Metody dydaktyczne:

1. Wykład: wykład informacyjny (konwencjonalny)

2. Ćwiczenia laboratoryjne - studenci pracują w zespołach 2-osobowych. Ćwiczenia wykonują według wcześniej otrzymanych instrukcji pisemnych, po wstępnym omówieniu podstaw teoretycznych i zaplanowaniu pracy. Grupy laboratoryjne powinny liczyć maksymalnie 10 osób.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Treści przedmiotu dotyczą budowy, właściwości i funkcji podstawowych związków budujących komórkę: białek, węglowodanów, kwasów nukleinowych i lipidów.

Pełny opis:

Przedmiot umożliwia studentom uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z poznawaniem procesów życiowych na poziomie cząsteczek chemicznych.

Wykłady (20 godz.) Chemiczne składniki komórki. Woda jako środowisko dla reakcji biochemicznych. Aminokwasy i białka - budowa, właściwości i funkcje. Cukrowce: podział i nomenklatura, funkcje, monosacharydy, polisacharydy. Budowa i funkcja kwasów nukleinowych(DNA, RNA). Lipidy - zróżnicowanie strukturalne i funkcjonalne. Budowa i funkcje błon biologicznych. Transport przez błony.

Ćwiczenia laboratoryjne (45 godzin): ćwiczenia laboratoryjne są podzielone na 3 bloki tematyczne. Każdy blok obejmuje 3 ćwiczenia praktyczne, po których jest sprawdzian pisemny zaliczający dany blok. Pierwszy obejmuje: Aminokwasy i białka (rozdział aminokwasów metodą chromatografii podziałowej, miareczkowanie alaniny, wykonanie reakcji charakterystycznych dla wybranych aminokwasów; ilościowe oznaczanie białek metodą biuretową, wytrącanie kazeiny w punkcie izoelektrycznym, frakcjonowanie białek surowicy krwi metodą wysalania siarczanem amonu, denaturacja białek; rozdział białek zawartych w surowicy krwi metodą elektroforezy w żelu agarozowym, rozdział hemoglobiny od chromianu potasu metodą sączenia żelowego na kolumnie Sephadex G-15 (odsalanie hemoglobiny). Drugi blok dotyczy węglowodanów, DNA, lipidów i fosforanów (analiza jakościowa cukrów; izolowanie jąder komórkowych z etiolowanych siewek pszenicy, preparatyka DNA z wyizolowanych jąder, ocena czystości preparatu DNA na podstawie analizy spektrofotometrycznej, chromatografię cienkowarstwową i identyfikację lipidów oraz ilościowe oznaczanie fosforanu). Trzeci blok obejmuje ćwiczenia z enzymów (kinetyka reakcji enzymatycznych; wpływ pH i temperatury na aktywność arylosulfatazy).

Literatura:

Stryer L, Tymoczko JL, Berg JM. Biochemia. PWN, 2007, 2009, 2011, 2018

Murray RK, Granner DK, RodwellVW. Biochemia Harpera. PZWL, 2008

Alberts B i wsp. Podstawy biologii komórki. PWN 2007

Koolman J, Röhm K-H. Biochemia. Ilustrowany przewodnik. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005

Kłyszejko-Stefanowicz L i wsp. Ćwiczenia z biochemii. PWN, 2005

Zgirski A, Gondko R. Obliczenia biochemiczne. PWN, 1998

Instrukcje do ćwiczeń - dostępne w Zakładzie Biochemii

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną.

Laboratorium: każde ćwiczenie laboratoryjne rozpoczyna się krótkim sprawdzianem ustnym lub pisemnym dotyczącym znajomości instrukcji oraz wiedzy potrzebnej do wykonania danego ćwiczenia. Pojedyncze ćwiczenia są zaliczane na podstawie obecności na zajęciach i pozytywnej oceny raportu pisemnego z wykonanego ćwiczenia. Poszczególne bloki ćwiczeniowe kończą się pisemnym kolokwium. Każdy blok ćwiczeniowy musi być zaliczony na ocenę co najmniej dostateczną. Zaliczenie końcowe z ćwiczeń uzyskuje się na podstawie zaliczonych raportów oraz średniej oceny z poszczególnych bloków ćwiczeniow. Przewidziany jest sprawdzian zaliczeniowy poprawkowy dla osób, które nie uzyskały średniej oceny końcowej dostatecznej.

Kryteria oceny: wymagany próg na ocenę dostateczną: 50-60%, 61-70% dostateczny plus, 71-80% - dobry, 81-90% - dobry plus, 91-100% - bardzo dobry

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Czarnecka
Prowadzący grup: Anna Ciarkowska, Joanna Czarnecka, Anna Hetmann, Dorota Nemecz, Barbara Wojczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Treści przedmiotu dotyczą budowy, właściwości i funkcji podstawowych związków budujących komórkę: białek, węglowodanów, kwasów nukleinowych i lipidów.

Pełny opis:

Wykłady prowadzone w systemie zdalnym on line, na platformie Microsoft Teams, w formie dwunastu 75 minutowych spotkań (20 godzin lekcyjnych)

Ćwiczenia laboratoryjne (45 godzin) realizowane są w trybie hybrydowym, ilość spotkań realizowanych stacjonarnie 5, realizowanych zdalnie 9.

Ćwiczenia są podzielone na 3 bloki tematyczne. Każdy blok obejmuje 3 ćwiczenia, przynajmniej jest jedno realizowane jest w systemie stacjonarnym, po których jest sprawdzian pisemny zaliczający dany blok.

Pierwszy obejmuje: Aminokwasy i białka (rozdział aminokwasów metodą chromatografii podziałowej, miareczkowanie alaniny, wykonanie reakcji charakterystycznych dla wybranych aminokwasów; ilościowe oznaczanie białek metodą biuretową, wytrącanie kazeiny w punkcie izoelektrycznym, frakcjonowanie białek surowicy krwi metodą wysalania siarczanem amonu, denaturacja białek; rozdział białek zawartych w surowicy krwi metodą elektroforezy w żelu agarozowym, rozdział hemoglobiny od chromianu potasu metodą sączenia żelowego na kolumnie Sephadex G-15 (odsalanie hemoglobiny). Drugi blok dotyczy węglowodanów, DNA, lipidów i fosforanów (analiza jakościowa cukrów; izolowanie jąder komórkowych z etiolowanych siewek pszenicy, preparatyka DNA z wyizolowanych jąder, ocena czystości preparatu DNA na podstawie analizy spektrofotometrycznej, chromatografię cienkowarstwową i identyfikację lipidów oraz ilościowe oznaczanie fosforanu). Trzeci blok obejmuje ćwiczenia z enzymów (kinetyka reakcji enzymatycznych, wpływ jonów na aktywność pirofosfatazy, wykrywanie aktywności oksydoreduktaz oraz oznaczanie aktywności fotochemicznej fotosystemu II w chloroplastach izolowanych z liści sałaty (reakcja Hilla).

Literatura:

Stryer L, Tymoczko JL, Berg JM. Biochemia. PWN, 2007, 2009, 2011

Murray RK, Granner DK, RodwellVW. Biochemia Harpera. PZWL, 2008

Alberts B i wsp. Podstawy biologii komórki. PWN 2007

Koolman J, Röhm K-H. Biochemia. Ilustrowany przewodnik. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005

Kłyszejko-Stefanowicz L i wsp. Ćwiczenia z biochemii. PWN, 2005

Zgirski A, Gondko R. Obliczenia biochemiczne. PWN, 1998

Instrukcje do ćwiczeń - dostępne w Zakładzie Biochemii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Czarnecka
Prowadzący grup: Joanna Czarnecka, Anna Hetmann, Dorota Nemecz, Barbara Wojczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Treści przedmiotu dotyczą budowy, właściwości i funkcji podstawowych związków budujących komórkę: białek, węglowodanów, kwasów nukleinowych i lipidów.

Pełny opis:

Wykłady prowadzone w systemie zdalnym on line, na platformie Microsoft Teams, w formie dwunastu 75 minutowych spotkań (20 godzin lekcyjnych)

Ćwiczenia laboratoryjne (45 godzin) realizowane są w trybie hybrydowym, ilość spotkań realizowanych stacjonarnie 5, realizowanych zdalnie 9.

Ćwiczenia są podzielone na 3 bloki tematyczne. Każdy blok obejmuje 3 ćwiczenia, przynajmniej jest jedno realizowane jest w systemie stacjonarnym, po których jest sprawdzian pisemny zaliczający dany blok.

Pierwszy obejmuje: Aminokwasy i białka (rozdział aminokwasów metodą chromatografii podziałowej, miareczkowanie alaniny, wykonanie reakcji charakterystycznych dla wybranych aminokwasów; ilościowe oznaczanie białek metodą biuretową, wytrącanie kazeiny w punkcie izoelektrycznym, frakcjonowanie białek surowicy krwi metodą wysalania siarczanem amonu, denaturacja białek; rozdział białek zawartych w surowicy krwi metodą elektroforezy w żelu agarozowym, rozdział hemoglobiny od chromianu potasu metodą sączenia żelowego na kolumnie Sephadex G-15 (odsalanie hemoglobiny). Drugi blok dotyczy węglowodanów, DNA, lipidów i fosforanów (analiza jakościowa cukrów; izolowanie jąder komórkowych z etiolowanych siewek pszenicy, preparatyka DNA z wyizolowanych jąder, ocena czystości preparatu DNA na podstawie analizy spektrofotometrycznej, chromatografię cienkowarstwową i identyfikację lipidów oraz ilościowe oznaczanie fosforanu). Trzeci blok obejmuje ćwiczenia z enzymów (kinetyka reakcji enzymatycznych, wpływ jonów na aktywność pirofosfatazy, wykrywanie aktywności oksydoreduktaz oraz oznaczanie aktywności fotochemicznej fotosystemu II w chloroplastach izolowanych z liści sałaty (reakcja Hilla).

Literatura:

Stryer L, Tymoczko JL, Berg JM. Biochemia. PWN, 2007, 2009, 2011

Murray RK, Granner DK, RodwellVW. Biochemia Harpera. PZWL, 2008

Alberts B i wsp. Podstawy biologii komórki. PWN 2007

Koolman J, Röhm K-H. Biochemia. Ilustrowany przewodnik. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005

Kłyszejko-Stefanowicz L i wsp. Ćwiczenia z biochemii. PWN, 2005

Zgirski A, Gondko R. Obliczenia biochemiczne. PWN, 1998

Instrukcje do ćwiczeń - dostępne w Zakładzie Biochemii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Czarnecka
Prowadzący grup: Anna Ciarkowska, Joanna Czarnecka, Anna Hetmann, Dorota Nemecz, Barbara Wojczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Treści przedmiotu dotyczą budowy, właściwości i funkcji podstawowych związków budujących komórkę: białek, węglowodanów, kwasów nukleinowych i lipidów.

Pełny opis:

Wykłady prowadzone w systemie zdalnym on line, na platformie Microsoft Teams, w formie dwunastu 75 minutowych spotkań (20 godzin lekcyjnych)

Ćwiczenia laboratoryjne (45 godzin) realizowane są w trybie hybrydowym, ilość spotkań realizowanych stacjonarnie 5, realizowanych zdalnie 9.

Ćwiczenia są podzielone na 3 bloki tematyczne. Każdy blok obejmuje 3 ćwiczenia, przynajmniej jest jedno realizowane jest w systemie stacjonarnym, po których jest sprawdzian pisemny zaliczający dany blok.

Pierwszy obejmuje: Aminokwasy i białka (rozdział aminokwasów metodą chromatografii podziałowej, miareczkowanie alaniny, wykonanie reakcji charakterystycznych dla wybranych aminokwasów; ilościowe oznaczanie białek metodą biuretową, wytrącanie kazeiny w punkcie izoelektrycznym, frakcjonowanie białek surowicy krwi metodą wysalania siarczanem amonu, denaturacja białek; rozdział białek zawartych w surowicy krwi metodą elektroforezy w żelu agarozowym, rozdział hemoglobiny od chromianu potasu metodą sączenia żelowego na kolumnie Sephadex G-15 (odsalanie hemoglobiny). Drugi blok dotyczy węglowodanów, DNA, lipidów i fosforanów (analiza jakościowa cukrów; izolowanie jąder komórkowych z etiolowanych siewek pszenicy, preparatyka DNA z wyizolowanych jąder, ocena czystości preparatu DNA na podstawie analizy spektrofotometrycznej, chromatografię cienkowarstwową i identyfikację lipidów oraz ilościowe oznaczanie fosforanu). Trzeci blok obejmuje ćwiczenia z enzymów (kinetyka reakcji enzymatycznych, wpływ jonów na aktywność pirofosfatazy, wykrywanie aktywności oksydoreduktaz oraz oznaczanie aktywności fotochemicznej fotosystemu II w chloroplastach izolowanych z liści sałaty (reakcja Hilla).

Literatura:

Stryer L, Tymoczko JL, Berg JM. Biochemia. PWN, 2007, 2009, 2011

Murray RK, Granner DK, RodwellVW. Biochemia Harpera. PZWL, 2008

Alberts B i wsp. Podstawy biologii komórki. PWN 2007

Koolman J, Röhm K-H. Biochemia. Ilustrowany przewodnik. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005

Kłyszejko-Stefanowicz L i wsp. Ćwiczenia z biochemii. PWN, 2005

Zgirski A, Gondko R. Obliczenia biochemiczne. PWN, 1998

Instrukcje do ćwiczeń - dostępne w Zakładzie Biochemii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)