Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Moduł 6- Chemia-Chemia organiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-CHOBIOT-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Moduł 6- Chemia-Chemia organiczna
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 r. biotechnologii S1
Punkty ECTS i inne: 5.50 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu chemii ogólnej i analitycznej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (60 godz.):

- udział w wykładach – 15 h

- udział w ćwiczeniach – 30 h

- konsultacje – 15 h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: (90 godz.):

- przygotowanie do pracowni – 20 h

- przygotowanie do kolokwiów – 20 h

- przygotowanie do egzaminów – 50 hŁącznie: 150 godz. (6 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu podstawowych działów chemii, zna podstawowe grupy funkcyjne związków organicznych – K_W01

W2: Posiada wiedzę w zakresie syntezy wybranych związków organicznych i charakterystyki związków naturalnych – K_W03

W3: Posiada wiedzę o metodach oczyszczania substancji organicznych i podstawowych wielkościach fizykochemicznych – K_W11


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykorzystuje rozszerzoną wiedzę z podstawowych działów chemii, umie przewidzieć właściwości chemiczne i fizyczne w oparciu o budowę strukturalną związku organicznego – K_U06

U2: Potrafi syntezować podstawowe związki organiczne i wydzielać substancje z surowców naturalnych – K_U07

U3: Potrafi zmierzyć temperaturę topnienia, temperaturę wrzenia współczynnik załamania światła substancji - K_U07

U4: Potrafi prawidłowo zaplanować eksperymenty oraz analizować uzyskane wyniki – K_U06, K_U08


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę dalszego uczenia się; potrafi samodzielnie podjąć działania w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy chemicznej – K_K01

K2: Potrafi współdziałać w zespole i rozwiązywać problemy dotyczące badań naukowych oraz syntezy chemicznej – K_K03

K3: Ma świadomość profesjonalizmu, doceniania uczciwości intelektualnej i przestrzegania etyki zawodowej, zarówno w działaniach własnych, jak i innych osób – K_K06

K4: Potrafi pracować systematycznie i planować badania K_K05

K5: Dba o aparaturę i sprzęt laboratoryjny K_K09


Metody dydaktyczne:

Wykład:

Wykład konwencjonalny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Laboratorium:

Samodzielna praca laboratoryjna.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Budowa, właściwości fizyczne i chemiczne oraz występowanie węglowodorów alifatycznych (nasyconych i nienasyconych), aromatycznych, ich chlorowcopochodnych, alkoholi, eterów, fenoli, tioli, aldehydów, ketonów, kwasów, pochodnych kwasowych, amin, aminokwasów, cukrów, związków hydroaromatycznych i heterocyklicznych.

Omówienie izomerii łańcuchowej, położeniowej, geometrycznej, optycznej. Zjawiska wywołane polaryzacją wiązań (tautomeria, aktywność chemiczna, cyklizacja).Mechanizmy reakcji w chemii organicznej.

Oczyszczanie substancji organicznych metodami destylacji (prosta, frakcjonowana, z parą wodną), krystalizacji, ekstrakcji i sublimacji. Wyznaczanie temperatury wrzenia, topnienia i współczynnika załamania światła. Wyodrębnianie substancji organicznych z surowców naturalnych.

Pełny opis:

Wykład omawia

Wiązania chemiczne i strukturę związków organicznych (właściwości węgla, hybrydyzacja)

Alkany (nazewnictwo, izomeria, reakcje)

Kwasy i zasady (teorie kwasów/zasad)

Wprowadzenie do alkenów i alkinów (bodowa wiązań podwójnych)

Reakcje addycji do alkenów (wprowadzenie do mechanizmów reakcji)

Wprowadzenie do stereochemii

Związki cykliczne. Stereochemia reakcji.

Halogenopochodne alkilowe, alkohole, etery, tiole i sulfidy (reakcje wynikające z obecności grup funkcyjnych)

Dieny, rezonans, aromatyczność (struktura benzenu, podstawienie elektrofilowe w układach aromatycznych)

Benzen i jego pochodne (halogenowanie, nitrowanie,sulfonowanie, alkilowanie, efekt skierowujący podstawnika)

Halogenki arylowe i fenole

Chemia aldehydów i ketonów

Chemia kwasów karboksylowych i ich pochodnych

Jon enolanowy i tautomeria

Chemia amin

Aminokwasy

Węglowodany

Związki heterocykliczne

Pracownia – praktyczne wykonanie ćwiczeń i preparatów z następujących zagadnień:

Wykonanie destylacji prostej i frakcyjnej oraz krystalizacji.

Oznaczanie właściwości fizykochemicznych substancji: temperatury topnienia, temperatury wrzenia, współczynnika załamania światła

Wyodrębnianie limonenu ze skórek pomarańczy metodą destylacji z parą wodną. Wyodrębnianie olejku kokosowego z wiórków kokosowych na drodze maceracji.

Synteza dwóch preparatów: jednego estru i jednego kwasu karboksylowego.

Literatura:

1. J. McMurry, Chemia Organiczna , Wyd. 3, PWN, Warszawa, 2007/2010.

2. I. Vogel, Preparatyka organiczna, wyd. 3, Warszawa, WNT, 2006.

3. Skrypty i teksty pomocnicze UMK, Ćwiczenia z chemii organicznej dla studentów biologii.Toruń 1998

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania

Wykład: K_W01, K_W03

Laboratorium: K_W03, K_W11, K_U06, K_U08

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny;

Wymagany próg na ocenę dostateczną – 50%, dostateczny plus – 61%, dobry – 66%, dobry plus – 76%, bardzo dobry – 81%.

Laboratorium: zaliczenie na ocenę na podstawie wyników uzyskanych ze sprawdzianów i kolokwium (50%) oraz opisów wykonanych preparatów (50%), ocena ciągła studenta w czasie zajęć.

Wymagany próg na ocenę dostateczną – 50%, dostateczny plus – 61%, dobry – 66%, dobry plus – 76%, bardzo dobry – 81%.)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Sionkowska
Prowadzący grup: Jolanta Kowalonek, Alina Sionkowska, Marta Ziegler-Borowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Budowa, właściwości fizyczne i chemiczne oraz występowanie węglowodorów alifatycznych (nasyconych i nienasyconych), aromatycznych, ich chlorowcopochodnych, alkoholi, eterów, fenoli, tioli, aldehydów, ketonów, kwasów, pochodnych kwasowych, amin, aminokwasów, cukrów, związków hydroaromatycznych i heterocyklicznych.

Omówienie izomerii łańcuchowej, położeniowej, geometrycznej, optycznej. Zjawiska wywołane polaryzacją wiązań (tautomeria, aktywność chemiczna, cyklizacja).Mechanizmy reakcji w chemii organicznej.

Oczyszczanie substancji organicznych metodami destylacji (prosta, frakcjonowana, z parą wodną, pod zmniejszonym ciśnieniem), krystalizacji, ekstrakcji i sublimacji. Wyznaczanie temperatury wrzenia, topnienia i współczynnika załamania światła. Identyfikacja związków organicznych na podstawie widm wykonanych w podczerwieni.

Pełny opis:

Wykład omawia

Wiązania chemiczne i strukturę związków organicznych (właściwości węgla, hybrydyzacja)

Alkany (nazewnictwo, izomeria, reakcje)

Kwasy i zasady (teorie kwasów/zasad)

Wprowadzenie do alkenów i alkinów (bodowa wiązań podwójnych)

Reakcje addycji do alkenów (wprowadzenie do mechanizmów reakcji)

Wprowadzenie do stereochemii

Związki cykliczne. Stereochemia reakcji.

Halogenopochodne alkilowe, alkohole, etery, tiole i sulfidy (reakcje wynikające z obecności grup funkcyjnych)

Dieny, rezonans, aromatyczność (struktura benzenu, podstawienie elektrofilowe w układach aromatycznych)

Benzen i jego pochodne (halogenowanie, nitrowanie,sulfonowanie, alkilowanie, efekt skierowujący podstawnika)

Halogenki arylowe i fenole

Chemia aldehydów i ketonów

Chemia kwasów karboksylowych i ich pochodnych

Jon enolanowy i tautomeria

Chemia amin

Aminokwasy

Węglowodany

Związki heterocykliczne

Spektroskopia w podczerwieni

Pracownia – praktyczne wykonanie ćwiczeń i preparatów z następujących zagadnień:

Krystalizacja

Destylacja

Współczynnik załamania światła

Ekstrakcja

Podstawienie

Spektroskopiw w podczerwieni

Podstawienie elektrofilowe w pierścieniu aromatycznym

Redukcja/utlenianie

Esteryfikacja

Kondensacja aldolowa Claisena

Synteza barwnika azowego

Literatura:

Jak wyżej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Sionkowska
Prowadzący grup: Dorota Chełminiak-Dudkiewicz, Jolanta Kowalonek, Alina Sionkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Budowa, właściwości fizyczne i chemiczne oraz występowanie węglowodorów alifatycznych (nasyconych i nienasyconych), aromatycznych, ich chlorowcopochodnych, alkoholi, eterów, fenoli, tioli, aldehydów, ketonów, kwasów, pochodnych kwasowych, amin, aminokwasów, cukrów, związków hydroaromatycznych i heterocyklicznych.

Omówienie izomerii łańcuchowej, położeniowej, geometrycznej, optycznej. Zjawiska wywołane polaryzacją wiązań (tautomeria, aktywność chemiczna, cyklizacja).Mechanizmy reakcji w chemii organicznej.

Oczyszczanie substancji organicznych metodami destylacji (prosta, frakcjonowana, z parą wodną), krystalizacji, ekstrakcji i sublimacji. Wyznaczanie temperatury wrzenia, topnienia i współczynnika załamania światła. Wyodrębnianie substancji organicznych z surowców naturalnych.

Pełny opis:

Wykład omawia

Wiązania chemiczne i strukturę związków organicznych (właściwości węgla, hybrydyzacja)

Alkany (nazewnictwo, izomeria, reakcje)

Kwasy i zasady (teorie kwasów/zasad)

Wprowadzenie do alkenów i alkinów (bodowa wiązań podwójnych)

Reakcje addycji do alkenów (wprowadzenie do mechanizmów reakcji)

Wprowadzenie do stereochemii

Związki cykliczne. Stereochemia reakcji.

Halogenopochodne alkilowe, alkohole, etery, tiole i sulfidy (reakcje wynikające z obecności grup funkcyjnych)

Dieny, rezonans, aromatyczność (struktura benzenu, podstawienie elektrofilowe w układach aromatycznych)

Benzen i jego pochodne (halogenowanie, nitrowanie,sulfonowanie, alkilowanie, efekt skierowujący podstawnika)

Halogenki arylowe i fenole

Chemia aldehydów i ketonów

Chemia kwasów karboksylowych i ich pochodnych

Jon enolanowy i tautomeria

Chemia amin

Aminokwasy

Węglowodany

Związki heterocykliczne

Pracownia – praktyczne wykonanie ćwiczeń i preparatów z następujących zagadnień:

Wykonanie destylacji prostej i frakcyjnej oraz krystalizacji.

Oznaczanie właściwości fizykochemicznych substancji: temperatury topnienia, temperatury wrzenia, współczynnika załamania światła

Wyodrębnianie limonenu ze skórek pomarańczy metodą destylacji z parą wodną. Wyodrębnianie olejku kokosowego z wiórków kokosowych na drodze maceracji.

Synteza dwóch preparatów: jednego estru i jednego kwasu karboksylowego.

Literatura:

Jak wyżej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Sionkowska
Prowadzący grup: Dagmara Bajer, Jolanta Kowalonek, Alina Sionkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Budowa, właściwości fizyczne i chemiczne oraz występowanie węglowodorów alifatycznych (nasyconych i nienasyconych), aromatycznych, ich chlorowcopochodnych, alkoholi, eterów, fenoli, tioli, aldehydów, ketonów, kwasów, pochodnych kwasowych, amin, aminokwasów, cukrów, związków hydroaromatycznych i heterocyklicznych.

Omówienie izomerii łańcuchowej, położeniowej, geometrycznej, optycznej. Zjawiska wywołane polaryzacją wiązań (tautomeria, aktywność chemiczna, cyklizacja).Mechanizmy reakcji w chemii organicznej.

Oczyszczanie substancji organicznych metodami destylacji (prosta, frakcjonowana, z parą wodną), krystalizacji, ekstrakcji i sublimacji. Wyznaczanie temperatury wrzenia, topnienia i współczynnika załamania światła. Wyodrębnianie substancji organicznych z surowców naturalnych.

Pełny opis:

Wykład omawia

Wiązania chemiczne i strukturę związków organicznych (właściwości węgla, hybrydyzacja)

Alkany (nazewnictwo, izomeria, reakcje)

Kwasy i zasady (teorie kwasów/zasad)

Wprowadzenie do alkenów i alkinów (bodowa wiązań podwójnych)

Reakcje addycji do alkenów (wprowadzenie do mechanizmów reakcji)

Wprowadzenie do stereochemii

Związki cykliczne. Stereochemia reakcji.

Halogenopochodne alkilowe, alkohole, etery, tiole i sulfidy (reakcje wynikające z obecności grup funkcyjnych)

Dieny, rezonans, aromatyczność (struktura benzenu, podstawienie elektrofilowe w układach aromatycznych)

Benzen i jego pochodne (halogenowanie, nitrowanie,sulfonowanie, alkilowanie, efekt skierowujący podstawnika)

Halogenki arylowe i fenole

Chemia aldehydów i ketonów

Chemia kwasów karboksylowych i ich pochodnych

Jon enolanowy i tautomeria

Chemia amin

Aminokwasy

Węglowodany

Związki heterocykliczne

Pracownia – praktyczne wykonanie ćwiczeń i preparatów z następujących zagadnień:

Wykonanie destylacji prostej i frakcyjnej oraz krystalizacji.

Oznaczanie właściwości fizykochemicznych substancji: temperatury topnienia, temperatury wrzenia, współczynnika załamania światła

Wyodrębnianie limonenu ze skórek pomarańczy metodą destylacji z parą wodną. Wyodrębnianie olejku kokosowego z wiórków kokosowych na drodze maceracji.

Synteza dwóch preparatów: jednego estru i jednego kwasu karboksylowego.

Literatura:

Jak wyżej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Sionkowska
Prowadzący grup: Jolanta Kowalonek, Alina Sionkowska, Marta Ziegler-Borowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Budowa, właściwości fizyczne i chemiczne oraz występowanie węglowodorów alifatycznych (nasyconych i nienasyconych), aromatycznych, ich chlorowcopochodnych, alkoholi, eterów, fenoli, tioli, aldehydów, ketonów, kwasów, pochodnych kwasowych, amin, aminokwasów, cukrów, związków hydroaromatycznych i heterocyklicznych.

Omówienie izomerii łańcuchowej, położeniowej, geometrycznej, optycznej. Zjawiska wywołane polaryzacją wiązań (tautomeria, aktywność chemiczna, cyklizacja).Mechanizmy reakcji w chemii organicznej.

Oczyszczanie substancji organicznych metodami destylacji (prosta, frakcjonowana, z parą wodną), krystalizacji, ekstrakcji i sublimacji. Wyznaczanie temperatury wrzenia, topnienia i współczynnika załamania światła. Wyodrębnianie substancji organicznych z surowców naturalnych.

Pełny opis:

Wykład omawia

Wiązania chemiczne i strukturę związków organicznych (właściwości węgla, hybrydyzacja)

Alkany (nazewnictwo, izomeria, reakcje)

Kwasy i zasady (teorie kwasów/zasad)

Wprowadzenie do alkenów i alkinów (bodowa wiązań podwójnych)

Reakcje addycji do alkenów (wprowadzenie do mechanizmów reakcji)

Wprowadzenie do stereochemii

Związki cykliczne. Stereochemia reakcji.

Halogenopochodne alkilowe, alkohole, etery, tiole i sulfidy (reakcje wynikające z obecności grup funkcyjnych)

Dieny, rezonans, aromatyczność (struktura benzenu, podstawienie elektrofilowe w układach aromatycznych)

Benzen i jego pochodne (halogenowanie, nitrowanie,sulfonowanie, alkilowanie, efekt skierowujący podstawnika)

Halogenki arylowe i fenole

Chemia aldehydów i ketonów

Chemia kwasów karboksylowych i ich pochodnych

Jon enolanowy i tautomeria

Chemia amin

Aminokwasy

Węglowodany

Związki heterocykliczne

Pracownia – praktyczne wykonanie ćwiczeń i preparatów z następujących zagadnień:

Wykonanie destylacji prostej i frakcyjnej oraz krystalizacji.

Oznaczanie właściwości fizykochemicznych substancji: temperatury topnienia, temperatury wrzenia, współczynnika załamania światła

Wyodrębnianie limonenu ze skórek pomarańczy metodą destylacji z parą wodną. Wyodrębnianie olejku kokosowego z wiórków kokosowych na drodze maceracji.

Synteza dwóch preparatów: jednego estru i jednego kwasu karboksylowego.

Literatura:

Jak wyżej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Sionkowska
Prowadzący grup: Dorota Chełminiak-Dudkiewicz, Jacek Ścianowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Budowa, właściwości fizyczne i chemiczne oraz występowanie węglowodorów alifatycznych (nasyconych i nienasyconych), aromatycznych, ich chlorowcopochodnych, alkoholi, eterów, fenoli, tioli, aldehydów, ketonów, kwasów, pochodnych kwasowych, amin, aminokwasów, cukrów, związków hydroaromatycznych i heterocyklicznych.

Omówienie izomerii łańcuchowej, położeniowej, geometrycznej, optycznej. Zjawiska wywołane polaryzacją wiązań (tautomeria, aktywność chemiczna, cyklizacja).Mechanizmy reakcji w chemii organicznej.

Oczyszczanie substancji organicznych metodami destylacji (prosta, frakcjonowana, z parą wodną), krystalizacji, ekstrakcji i sublimacji. Wyznaczanie temperatury wrzenia, topnienia i współczynnika załamania światła. Wyodrębnianie substancji organicznych z surowców naturalnych.

Pełny opis:

Wykład omawia

Wiązania chemiczne i strukturę związków organicznych (właściwości węgla, hybrydyzacja)

Alkany (nazewnictwo, izomeria, reakcje)

Kwasy i zasady (teorie kwasów/zasad)

Wprowadzenie do alkenów i alkinów (bodowa wiązań podwójnych)

Reakcje addycji do alkenów (wprowadzenie do mechanizmów reakcji)

Wprowadzenie do stereochemii

Związki cykliczne. Stereochemia reakcji.

Halogenopochodne alkilowe, alkohole, etery, tiole i sulfidy (reakcje wynikające z obecności grup funkcyjnych)

Dieny, rezonans, aromatyczność (struktura benzenu, podstawienie elektrofilowe w układach aromatycznych)

Benzen i jego pochodne (halogenowanie, nitrowanie,sulfonowanie, alkilowanie, efekt skierowujący podstawnika)

Halogenki arylowe i fenole

Chemia aldehydów i ketonów

Chemia kwasów karboksylowych i ich pochodnych

Jon enolanowy i tautomeria

Chemia amin

Aminokwasy

Węglowodany

Związki heterocykliczne

Pracownia – praktyczne wykonanie ćwiczeń i preparatów z następujących zagadnień:

Wykonanie destylacji prostej i frakcyjnej oraz krystalizacji.

Oznaczanie właściwości fizykochemicznych substancji: temperatury topnienia, temperatury wrzenia, współczynnika załamania światła

Wyodrębnianie limonenu ze skórek pomarańczy metodą destylacji z parą wodną. Wyodrębnianie olejku kokosowego z wiórków kokosowych na drodze maceracji.

Synteza dwóch preparatów: jednego estru i jednego kwasu karboksylowego.

Literatura:

Jak wyżej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Sionkowska
Prowadzący grup: Mariusz Bosiak, Magdalena Obieziurska-Fabisiak, Jacek Ścianowski, Agnieszka Tafelska-Kaczmarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Budowa, właściwości fizyczne i chemiczne oraz występowanie węglowodorów alifatycznych (nasyconych i nienasyconych), aromatycznych, ich chlorowcopochodnych, alkoholi, eterów, fenoli, tioli, aldehydów, ketonów, kwasów, pochodnych kwasowych, amin, aminokwasów, cukrów, związków hydroaromatycznych i heterocyklicznych.

Omówienie izomerii łańcuchowej, położeniowej, geometrycznej, optycznej. Zjawiska wywołane polaryzacją wiązań (tautomeria, aktywność chemiczna, cyklizacja).Mechanizmy reakcji w chemii organicznej.

Oczyszczanie substancji organicznych metodami destylacji (prosta, frakcjonowana, z parą wodną), krystalizacji, ekstrakcji i sublimacji. Wyznaczanie temperatury wrzenia, topnienia i współczynnika załamania światła. Wyodrębnianie substancji organicznych z surowców naturalnych.

Pełny opis:

Wykład omawia

Wiązania chemiczne i strukturę związków organicznych (właściwości węgla, hybrydyzacja)

Alkany (nazewnictwo, izomeria, reakcje)

Kwasy i zasady (teorie kwasów/zasad)

Wprowadzenie do alkenów i alkinów (bodowa wiązań podwójnych)

Reakcje addycji do alkenów (wprowadzenie do mechanizmów reakcji)

Wprowadzenie do stereochemii

Związki cykliczne. Stereochemia reakcji.

Halogenopochodne alkilowe, alkohole, etery, tiole i sulfidy (reakcje wynikające z obecności grup funkcyjnych)

Dieny, rezonans, aromatyczność (struktura benzenu, podstawienie elektrofilowe w układach aromatycznych)

Benzen i jego pochodne (halogenowanie, nitrowanie,sulfonowanie, alkilowanie, efekt skierowujący podstawnika)

Halogenki arylowe i fenole

Chemia aldehydów i ketonów

Chemia kwasów karboksylowych i ich pochodnych

Jon enolanowy i tautomeria

Chemia amin

Aminokwasy

Węglowodany

Związki heterocykliczne

Pracownia – praktyczne wykonanie ćwiczeń i preparatów z następujących zagadnień:

Wykonanie destylacji prostej i frakcyjnej oraz krystalizacji.

Oznaczanie właściwości fizykochemicznych substancji: temperatury topnienia, temperatury wrzenia, współczynnika załamania światła

Wyodrębnianie limonenu ze skórek pomarańczy metodą destylacji z parą wodną. Wyodrębnianie olejku kokosowego z wiórków kokosowych na drodze maceracji.

Synteza dwóch preparatów: jednego estru i jednego kwasu karboksylowego.

Literatura:

Jak wyżej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)