Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Biologia molekularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DM-BM-1-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biologia molekularna
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza na temat biologii molekularnej i biochemii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Pełny opis:

Wykłady:

1. Kwasy nukleinowe – budowa, właściwości i funkcje cząsteczek RNA i DNA, kod genetyczny, modyfikacje potranskrypcyjne

2. Metody badania DNA/RNA – metody izolacji, fragmentowanie, charakteryzowanie fragmentów- elektroforeza, mapy restrykcyjne, znakowanie cząsteczek, metody hybrydyzacyjne

3. Centralny dogmat biologii molekularnej – przepływ informacji genetycznej, pojęcie genu i genomu, budowa chromosomów i struktura genomu eukariotycznego i prokariotycznego

4. Regulacja ekspresji genów u Procaryota i Eucaryota – struktura transkryptu, regulacja transkrypcji, sekwencje regulatorowe i promotorowe, czynniki transkrypcyjnej, usuwanie intronów i regulacja na poziomie RNA, rola niekodujących cząsteczek RNA

5. Replikacja DNA u Procaryota i Eucaryota – enzymy uczestniczące w replikacji, replikacja nici wiodącej i opóźnionej, telomery

6. Wybrane mechanizmy sygnalizacji między i zewnątrzkomórkowej – ligandy i receptory, ścieżki sygnałowe, efektory sygnału

7. Główne osiągnięcia biologii molekularnej – sekwencjonowanie genomów, wybrane modyfikacje genetyczne organizmów, terapia genowa, diagnostyka chorób

Ćwiczenia:

BHP- specyfika pracy w laboratorium biologii molekularnej, zasady pracy zgodne z dobrą praktyką laboratoryjną. Obsługa sprzętu wykorzystywanego w toku trwania ćwiczeń z biologii molekularnej.

Wprowadzenie do klonowania DNA- ligacja fragmentu DNA do wektora plazmidowego (zasady planowania eksperymentu, zastosowanie ligazy T4 i alkalicznej fosfatazy w otrzymywaniu rekombinowanego DNA, budowa wektora plazmidowego, analiza mapy restrykcyjnej) i transformacja komórek E. coli. Porównanie wydajności transformacji z użyciem samodzielnie przygotowanych komórek kompetentnych E.coli oraz komercyjnie dostępnych szczepów komórek kompetentnych. Selekcja rekombinantów po transformacji (test oporności na antybiotyki, indukcja β-galaktozydazy i selekcja na podstawie koloru kolonii na płytkach, przygotowanie kultur płynnych pod izolację plazmidowego DNA)

Izolacja oraz charakterystyka plazmidowego DNA – porównanie różnych technik izolacji (zestaw miniprep oraz liza alkaliczna), oznaczanie stężenia DNA metodą spektrofotometryczną, zastosowanie endonukleaz restrykcyjnych w analizie DNA, elektroforeza DNA w żelu agarozowym, detekcja DNA w świetle UV, analiza wyników – ocena wielkości otrzymanych fragmentów DNA na podstawie wędrówki w żelu

Izolacja i charakterystyka całkowitego RNA z komórek roślinnych – porównanie wydajności różnych technik izolacji, analiza ilościowa (metoda spektrofotometryczna) i jakościowa (elektroforeza żelowa) preparatów RNA, przeprowadzenie reakcji odwrotnej transkrypcji w celu uzyskania matrycy cDNA

Izolacja i charakterystyka genomowego DNA z komórek roślinnych – porównanie wydajności różnych technik izolacji, analiza ilościowa (metoda spektrofotometryczna) i jakościowa (elektroforeza żelowa) preparatów DNA

Odmiany PCR – przebieg reakcji, przygotowanie matryc (cDNA, gDNA, plazmidowy DNA), zasady planowania eksperymentu, zastosowanie PCR do analizy rekombinantów otrzymanych na skutek transformacji – PCR na koloniach bakteryjnych, zastosowanie qPCR jako metody badania ekspresji genów, analiza wyników

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Brygida Świeżawska-Boniecka
Prowadzący grup: Maria Duszyn, Brygida Świeżawska-Boniecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Brygida Świeżawska-Boniecka
Prowadzący grup: Brygida Świeżawska-Boniecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Brygida Świeżawska-Boniecka
Prowadzący grup: Brygida Świeżawska-Boniecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Duszyn, Brygida Świeżawska-Boniecka
Prowadzący grup: Maria Duszyn, Adriana Szmidt-Jaworska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Duszyn, Brygida Świeżawska-Boniecka
Prowadzący grup: Brygida Świeżawska-Boniecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)