Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metody analizy biologicznego materiału kopalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DM-MAK-2-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody analizy biologicznego materiału kopalnego
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza podstawowa z zakresu genetyki, biologii molekularnej i mikrobiologii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- wykłady - 10 godz.

- ćwiczenia - 20 godz.

- konsultacja z osobami prowadzącymi zajęcia - 18 godz.

2. Praca własna studenta:

- przygotowanie do ćwiczeń - 25 godz.

- przygotowanie do kolokwiów i egzaminu - 25 godz.

3. Udział w zaliczeniu wykładów i ćwiczeń - 2 godz.


Łącznie: 100 godz. (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Charakteryzuje ślady biologicznego materiału kopalnego i ich przydatność w badaniach genetycznych

W2. Omawia metody izolacji DNA genomowego biologicznego materiału kopalnego i jego oczyszczania

W3. Zna zasady obowiązujące podczas pobierania i przechowywania biologicznego materiału kopalnego.

W4. Potrafi dobrać odpowiednie metody badawcze do danego problemu.

W5. Potrafi zinterpretować wyniki uzyskanych badań mikrobiologicznych i genetycznych w aspekcie biologicznego materiału kopalnego.

W6. Omawia i wskazuje znaczenie norm ISO w badaniach biologicznych.

W7. Rozumie znaczenie analiz aDNA w badaniach filogenetycznych, populacyjnych oraz w archeologii i kryminalistyce.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Potrafi wyizolować aDNA z materiału kopalnego oraz zaprojektować i przeprowadzić reakcję amplifikacji

U2. Dokonuje we właściwy sposób pobierania materiału kopalnego.

U3. Potrafi przygotować preparaty do analiz mikroskopowych z biologicznego materiału kopalnego (skamieniałe drewno, skóra).

U4. Wykonuje posiewy mikrobiologiczne metodą: stempla, odcisków i rozcieńczeń i posiewu redukcyjnego.

U6. Dokonuje izolacji DNA genomowego z materiału biologicznego kopalnego różnymi metodami.

U7. Potrafi wyizolować z materiału kopalnego mikroorganizmy do dalszych analiz i wyekstrahować ich aDNA).

U8. Umie wyszukiwać i korzystać z norm, ISO prowadząc badania w aspekcie biologicznego materiału kopalnego.

U9. Dokonuje analizy uzyskanych wyników badań i interpretuje pozyskane wyniki.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Nabywa zdolności do pracy w zespole - K_K09

K2. Jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt - K_K08

K3. Jest odpowiedzialny za powierzony materiał do badań i wykonanie zadania - K_K03, K_K10

K4. Pracuje w sposób bezpieczny dla siebie i innych - K_K07

K5. Krytycznie analizuje uzyskane rezultaty i wyciąga wnioski - K_K02, K_K05

K6. Pracuje w sposób zapewniający wiarygodność uzyskanych rezultatów - K_K03, K_K04


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny (konwencjonalny) z prezentacją multimedialną.


Zajęcia laboratoryjne - objaśnienia prowadzącego z prezentacją multimedialną, pogadanka, omówienie poszczególnych metod. Studenci wykonują eksperymenty zgodnie z pisemnymi instrukcjami w zespołach 2-3-osobowych pod nadzorem prowadzącego. Po zakończeniu ćwiczeń, omówienie i analiza uzyskanych wyników oraz dyskusja.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rodzajami biologicznego materiału kopalnego i wyjaśnienie zastosowania kopalnego DNA w archeologii i kryminalistyce oraz w badaniach filogenetycznych i populacyjnych. Student poznaje strategie oraz problemy związane z analizą kopalnego DNA oraz gatunki mikroorganizmów, roślin i zwierząt, w przypadku których takie analizy były przeprowadzone. W trakcie zajęć studenci poznają różne metody analiz śladów biologicznych (drewno fosylne, dziegieć, kości, nasiona itp.).

Pełny opis:

W ramach wykładów omówione będą zagadnienia z zakresu paleogenetyki i paleogenomiki. Omówione będą metody ekstrakcji oraz strategie analizy aDNA. Szczegółowo przedstawione będą problemy dotyczące kontaminacji i degradacji aDNA stanowiące źródło problemów w analizach. Zaprezentowane będą przykłady badań z wykorzystaniem aDNA ze szczątków ludzkich m. in. rodziny królewskiej cara Mikołaja II Romanowa, Wikingów i in.. Omówione aDNA bakterii jako źródło informacji o epidemiach na przestrzeni wieków. Molekularna archeobotanika i jej zastosowanie w identyfikacji gatunków roślin użytkowych. Przedstawione będą techniki SEM, AFM, FTIR i ich zastosowanie w analizach biologicznego materiału kopalnego.

Literatura:

1. M. Richards 2005. Archaeometry and antique analysis | organic and biological materials. Encyclopedia of Analytical Science (Second Edition) str. 127-132.

2. V. Marx 2017. Genetics: new tales from ancient DNA. Nature Methods 14(8): 771.

3. A.C. Stone, A.T. Ozga 2019. Ancient DNA in the Study of Ancient Disease

w Ortner's Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains (Third Edition), str. 183-210.

4. S.A. Elias 2015. Overview of Fossil Beetles. Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences, str 161-172.

5. S. Marciniak. 2016. Hunting for Pathogens: Ancient DNA and the Historical Record w: Beyond the Bones. Engaging with Disparate Datasets str. 81-100.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie przygotowanych sprawozdań z eksperymentów wykonanych podczas zajęć laboratoryjnych i napisania testu.

Zaliczenie wykładu na podstawie napisania testu. Możliwość zaliczenia testów on-line.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Grażyna Dąbrowska, Agnieszka Richert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Grażyna Dąbrowska, Agnieszka Richert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Grażyna Dąbrowska, Agnieszka Richert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Grażyna Dąbrowska, Agnieszka Richert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)