Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metody analiz mikroskopowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DM-MAM-1-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody analiz mikroskopowych
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu biologii komórki.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (26 godz.):

- udział w ćwiczeniach audytoryjnych - 8

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 18

- udział w ćwiczeniach terenowych– 0


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (32,5 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 5

- praca własna nad opracowaniem projektu, pracy zaliczeniowej, sprawozdania, referatu lub prezentacji – 22,5

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 5

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student poznaje nowe techniki oraz urządzenia bioobrazowania komórkowego – K_W03, K_W04, K_W11, K_W15

W2: Zna podstawowe mechanizmy etapów przygotowanie materiału do badań w mikroskopie elektronowym – K_W03, K_W11

W3: Dobiera odpowiednie techniki mikroskopowe do postawionych zadań badawczych - K_W07, K_W09

W4: Zna zasady właściwej rejestracji obrazów w mikroskopie fluorescencyjnym i konfokalnym – K_W11, K_W14


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi przygotować materiał biologiczny do obserwacji mikroskopowych z wykorzystaniem różnych technik bioobrazowania na poziomie komórkowym i subkomórkowym - K_U03, K_U10,

U2: Potrafi wykonać analizy cytochemiczne, immunocytochemiczne, ultrastrukturalne oraz hybrydyzację in situ na poziomie mikroskopu świetlnego i/lub elektronowego - K_U03, K_U10

U3: Analizuje i rejestruje obrazy mikroskopowe, potrafi ocenić ich jakość pod względem technicznym i właściwie zinterpretować otrzymywane wyniki badań – K_U13, K_U14, K_U15, K_U21

U4: Obsługuje podstawowe funkcje oprogramowania do pomiarów morfometrycznych i ilościowych – K_U13, K_U15, K_U21

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość postępu wiedzy w technikach bioobrazowania – K_K01, K_K02, K_K07

K2: Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność przeprowadzonych analiz i badań– K_K02, K_K06

K3: Wykazuje szczególną dbałość o specjalistyczną aparaturę badawczą wykorzystywaną podczas realizacji zajęć laboratoryjnych – K_K06, K_K09


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne: Wstęp teoretyczny - prezentacja multimedialna, dyskusja. Cześć praktyczna - wykonywanie zadań zgodnie z instrukcją ćwiczeń w 2-4 osobowych zespołach (zależnie od tematu ćwiczeń), nadzorowanych przez osobę prowadzącą zajęcia. Ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy (m.in. szkodliwe odczynniki chemiczne) oraz cenną aparaturę badawczą, konieczne jest prowadzenie zajęć w grupach 8-12 osobowych. Ponadto ograniczona ilość osób w grupach warunkuje możliwość pełnego korzystania przez studentów z laboratorium oraz specjalistycznego sprzętu.

Skrócony opis:

Techniki mikroskopowe należą do podstawowych metod wykorzystywanych w badaniach naukowych i diagnostyce.

Celem kursu laboratoryjnego jest poznanie podstawowych metod bioobrazowania komórkowego oraz możliwości ich wykorzystania w praktyce. Na zajęciach student zapozna się z procedurami przygotowania materiału biologicznego do mikroskopii świetlnej i elektronowej. W dalszej części ćwiczeń, student zdobędzie praktyczną wiedzę w zakresie technik cytochemicznych, immunocytochemicznych i hybrydyzacji in situ na poziomie mikroskopu świetlnego. Uczestnicy kursu będą analizować i rejestrować obrazy mikroskopowe z przygotowanych w trakcie ćwiczeń preparatów.

Pełny opis:

Na ćwiczeniach rozpoczynających się wstępem teoretycznym studenci poznają następujące procedury:

• immunofluorescencyjna lokalizacja antygenów z wykorzystaniem mikroskopii fluorescencyjnej i/lub konfokalnej

• detekcja RNA przy zastosowaniu techniki FISH (ang. fluorescent in situ hybridization) wykorzystaniem mikroskopii fluorescencyjnej i/lub konfokalnej

• obsługa ultramikrotomu, mikroskopu świetlnego, fluorescencyjnego, konfokalnego i elektronowego

• rejestracja obrazów cyfrowych o wysokiej rozdzielczości z użyciem mikroskopu świetlnego i fluorescencyjnego

• obsługa oprogramowania do wykonania pomiarów morfometrycznych i densytometrycznych.

Literatura:

1. Alberts B., D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter. Postawy biologii komórki. Tom 1 i 2 + CD. Wyd. II. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

2. Kilarski W. Strukturalne podstawy biologii komórki. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003

3. Wróbel B., K. Zienkiewicz, D. J. Smoliński, J. Niedojadło,

M. Świdziński. Podstawy mikroskopii elektronowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005

4. Litwin J. A., M. Gajda. Podstawy technik mikroskopowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceniania:

Zaliczenie na ocenę (test końcowy) - K_W04, K_W05, K_W21, K_W22, K_W23; aktywność w trakcie zajęć - K_K01, K_K02, K_K03

Kryteria oceniania:

- co najmniej 80% frekwencja na zajęciach

- wymagany próg (zaliczenie końcowe):

60% - dostateczny

61-68% - dostateczny plus

69-76% - dobry

77-84% - dobry plus

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Smoliński
Prowadzący grup: Agnieszka Kołowerzo-Lubnau, Dariusz Smoliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Smoliński
Prowadzący grup: Agnieszka Kołowerzo-Lubnau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Smoliński
Prowadzący grup: Agnieszka Kołowerzo-Lubnau, Dariusz Smoliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)