Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Transfer technologii w branży life science

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DM-TTLF-2-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Transfer technologii w branży life science
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (8 godz.):


- udział w wykładach - 8


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (42,0 godz.):

- przygotowanie do wykładów - 8

- przygotowanie do zaliczenia – 30

- udział w konsultacjach – 4


Łącznie: 50 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W01 Student ma wiedzę o sposobach pozyskiwania funduszy na badania naukowe, badania przemysłowe i prace rozwojowe K_W11, 14

W02 Ma wiedzę o możliwościach komercjalizacji badań naukowych, wdrożeń K_W11, 14, 18

W03 Zna pojęcia innowacyjność, przedsiębiorca, przedsiębiorczość K_W14, 15

W04 Zna zasady tworzenia i prowadzenia form indywidualnej przedsiębiorczości K_W14, 15

W05 Ma wiedzę na temat cyklu realizacji projektu: wyboru obszaru zainteresowania, opracowania koncepcji badań, wstępnych ocen, rozliczenia i/lub wdrożenia projektu K_W10, 11, 21


Efekty uczenia się - umiejętności:

U01 Student potrafi korzystać z prac badawczo-rozwojowych i transformacji wyników badań do zastosowań praktycznych K_U06, 09, 14

U02 Student wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji K_U07, 08, 14

U03 Student wykorzystuje dostępne źródła informacji K_U06

U04 Wykonuje zadania wynikające z podziału obowiązków pracy w grupie, szanuje pracę własną i innych członków zespołu K_U02

U05 Student planuje własne drogi rozwoju zawodowego K_U 21


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01 Jest zdolny do wyciągania i formułowania wniosków w oparciu o nabytą wiedzę K_K06, 08

K02 Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy K_K02,03,04,07

K03 Student potrafi współpracować w grupie K_K09


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające – Wykład informacyjny z elementami wykładu problemowego

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką z zakresu innowacji w gospodarce. Efektem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy na temat specyfiki innowacji, istoty i organizacji procesów innowacyjnych, uwarunkowań oraz skutków kreowania innowacji.

Pełny opis:

Treści programowe

1. Podstawy teoretyczne innowacji i innowacyjności (pojęcie i istota innowacji, rodzaje innowacji, procesy innowacyjne, innowacje a innowacyjność, orientacja popytowa i podażowa kreowania innowacji, znaczenie innowacyjności w gospodarce opartej na wiedzy)

2. Specyfika trendów innowacyjnych w różnych branżach i sektorach gospodarki (specyfika innowacyjności w szkolnictwie wyższym, klasyfikacja branż i przemysłów wg poziomu stosowanych technologii)

3. Metody pomiaru i ocena poziomu innowacyjności (rankingi innowacyjności, klasyfikacja i charakterystyka miar innowacyjności, ocena poziomu innowacyjności w Polsce na tle innych krajów)

4. Systemy wspierania innowacyjności: struktury europejskie w dziedzinie badań i rozwoju oraz wspierania innowacyjności, tendencje rozwojowe sektora jednostek badawczo-rozwojowych, programy i projekty proinnowacyjne, ochrona własności intelektualnej,

5. Systemy wspierania innowacyjności - infrastruktura gospodarcza - instytucje otoczenia biznesu, instytucje i organizacje proinnowacyjne)

6. Organizacja transferu technologii - formy transferu technologii, instytucje i programy wspierające transfer technologii,

7. Trendy innowacyjne w naukach przyrodniczych.

Literatura:

1. http://www.proakademia.eu/gfx/baza_wiedzy/455/innowacje_i_komercjalizacja_w_biotechnologii.pdf

2. https://www.ibch.poznan.pl/uploads/ibch/aktualno%C5%9Bci/Ekspertyza_KB_PAN_Biogospodarka_biotechnologia_i_nowe_techniki_inzynierii_genetycznej.pdf

3. Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, K. Santarek (red.), PARP,Warszawa 2008

4. Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne. M. Golińska-Pieszyńska, Wyd. Scholar, 2009.

5. Quicklook jako metoda oceny potencjału komercyjnego innowacji i technologii. E. Gwarda-Gruszczyńska (2010); Acta Universitatis Lodziensis, Folia oeconomica 234.

6. Poradnik dla oceniających innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej PO KL (2011) Wosik E, Nowak Ł, Centrum Projektów Unijnych

7. Ocena poziomu innowacyjności projektów współfinansowanych ze środków publicznych. Waściński T, Bienias D. Politechnika Warszawska Wydział zarządzania, IX Kongres Ekonomistów Polskich

Metody i kryteria oceniania:

Ocena sumująca wiedzę, umiejętności i kompetencje

K_W10, 11, 14, 15, 18, 21K_U02, 06, 07, 08, 14, 21K_K02, 03, 04, 06, 07, 08

Wykład – obecność na wykładzie, przygotowanie wstępnej koncepcji biznes planu - analiza porównawcza pomysłów biznesowych za pomocą dedykowanego narzędzia (indywidualnie bądź w grupie), ocena sumująca wiedzę (test) Zaliczenie: ocena sumująca wiedzę (60%), pisemne opracowanie (biznes plan) (40%). Wymagany próg na ocenę dostateczną -55-60%, dostateczny plus -61-70%, dobry -71-80%, dobry plus 81-90%, bardzo dobry -91-100%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adriana Szmidt-Jaworska
Prowadzący grup: Adriana Szmidt-Jaworska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adriana Szmidt-Jaworska
Prowadzący grup: Adriana Szmidt-Jaworska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adriana Szmidt-Jaworska
Prowadzący grup: Adriana Szmidt-Jaworska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.