Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rola ekotonów w środowisku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-E-RE-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0521) Ekologia i ochrona środowiska Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rola ekotonów w środowisku
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wskazane jest, aby studenci biorący udział w zajęciach ukończyli wcześniej kursy Bezkręgowce – identyfikacja i rola w środowisku i Rośliny – identyfikacja i rola w środowisku oraz posiadali znajomość podstaw ekologii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (25 godz.):

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych – 25 hCzas poświęcony na pracę indywidualna studenta (25 godz.) :

- przygotowanie do ćwiczeń, laboratorium – 5 h

- praca własna nad opracowaniem projektu i prezentacji – 10 h

- udział w konsultacjach – 5 h

- przygotowanie do zaliczenia i obecność na zaliczeniu – 5 h


Łącznie: 50 godzin (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student wymienia: rzędy, rodziny oraz rozpoznaje wybrane gatunki bezkręgowców i roślin związane z ekotonami wodno-lądowymi (K_W09)

W2: Student poprawnie dobiera metody oceny jakościowej i ilościowej organizmów zasiedlających badany ekosystem, metody oceny czynników abiotycznych oraz metody dokumentowania badań (K_W10)

W3: Student wyjaśnia: wpływ poszczególnych elementów ekosystemu oraz czynników fizykochemicznych na funkcjonowanie organizmów żywych zasiedlających ekosystem (K_W11)

W4: Student wskazuje znaczenie ekotonów wodno – lądowych, metody ich ochrony oraz wpływ antropopresji na wspomniane strefy (K_W16)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student wykonuje pomiary podstawowych parametrów fizykochemicznych w celu przedstawienia tła siedliskowego dla fauny i flory oraz ocenia skład jakościowy i ilościowy organizmów zasiedlających badany ekosystem (K_U02)

U2: Student wykorzystuje wiedzę z zakresu morfologii do identyfikacji gatunków przy użyciu odpowiednich kluczy (K_U03)

U3: Student posiada umiejętność wyszukiwania informacji, organizowania, dokumentowania i wstępnej analizy danych, sporządzania raportów oraz prezentacji uzyskanych wyników (K_U06)

U4: Interpretuje obserwacje, uzyskane wyniki i pomiary a na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski (K_U11)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Jest chętny do gromadzenia i pogłębiania wiedzy przyrodniczej i dostrzega jej praktyczne zastosowania (K_K01)

K2: Wykazuje zdolność wykorzystywania metod matematyczno-statystycznych i informatycznych do opracowania i prezentacji uzyskanych wyników i przeprowadzonych analiz (K_K07)

K3: Jest zdolny do pracy zespołowej (K_K10)


Metody dydaktyczne:

Laboratorium: prezentacja multimedialna wprowadzająca w zagadnienia związane z szeroko rozumianymi ekotonami słodkowodnymi. Pozyskanie materiału z terenu, pomiary czynników abiotycznych w terenie i wykonanie analiz w laboratorium. Nauka rozpoznawania zakonserwowanych przedstawicieli fauny i flory za pomocą mikroskopu świetlnego i stereomikroskopu przy użyciu odpowiednich kluczy.

Przedstawienie przygotowanego przez studentów (w podgrupach) opracowania uzyskanych w trakcie zajęć wyników w formie krótkiej prezentacji multimedialnej. Dyskusja uzyskanych wyników.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- obserwacji
- pomiaru w terenie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z funkcjonowaniem stref przejściowych, z różnorodnością flory hydromakrofitów, fauny bezkręgowców, metodami poboru makrofauny, metodami określania tła siedliskowego dla organizmów zasiedlających badany ekosystem, przystosowaniami roślin do życia w środowisku wodnym, podstawowymi typami zbiorowisk roślinnych występujących w strefach ekotonowych zbiorników i cieków wodnych a także doskonalenie umiejętności oznaczania fauny i flory na podstawie dostępnych kluczy.

Pełny opis:

Na wstępie studenci zostaną zapoznani z szeroko rozumianymi ekotonami słodkowodnymi. Zostaną przedstawione czynniki abiotyczne oddziałujące na faunę i florę w strefie przejściowej. Omówione zostaną również czynniki biotyczne takie jak bakterie, glony czy wrotki psammonowe. Przedstawiona zostanie makrofauna i hydromakrofity strefy przejściowej na różnych typach podłoży (różnorodność i obfitość). Omówione zostaną metody poboru prób terenowych: makrofauny, glonów, roślin naczyniowych, wrotków a także metody badań fizykochemicznych wody i osadów dennych oraz sposoby dokumentowania wyników. Część materiału oparta jest na najnowszych dostępnych wynikach badań dotyczących stref przejściowych (badania terenowe) oraz czynników mających znaczenie dla funkcjonowania tych stref (eksperymenty laboratoryjne), w tym również wynikach badań wykładowców.

W dalszej części zajęcia poświęcone będą zebraniu prób fauny i flory z dwóch rodzajów stref przejściowych, studenci dokonają oceny warunków siedliskowych (pomiary czynników abiotycznych w terenie i wykonanie analiz w laboratorium), oznaczą zebrane organizmy wodne za pomocą mikroskopu świetlnego i stereomikroskopu, oraz przy użyciu kluczy. Przeprowadzą analizę zależności rozmieszczenia hydromakrofitów w obrębie strefy ekotonowej od warunków siedliskowych. Na zakończenie studenci przedstawią przygotowane w podgrupach opracowanie uzyskanych w trakcie zajęć wyników, w formie krótkiej prezentacji multimedialnej i pisemnego raportu. Podsumowanie zajęć odbędzie się w formie dyskusji uzyskanych wyników.

Literatura:

Allan J. D., 1998: Ekologia wód płynących. PWN Warszawa.

Batzer D.P., Rader R.B., Wissinger S.A., 1999: Invertebrates in Freshwater Wetlands of North America: Ecology and Management. John Wiley & Sons.

Byatt A., Fothergill A., Holmes M., 2002: Błękitna planeta – historia naturalna oceanów. MUZA SA, Warszawa.

Kołodziejczyk A., Koperski P., Bezkręgowce słodkowodne Polski. Klucz do oznaczania oraz podstawy biologii i ekologii makrofauny. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000.

Lachavanne J.B. & Juge R. (eds): Biodiversity in land-inland water ecotones. – UNESCO, Paris and The Parthenon Publishing Group, Casterton Hall, Carnforth, New York.

Levinton J.S., 2001: Marine Biology. Function, biodiversity, eccology. Oxford University Press. New York – Oxford.

Mikulski J. St., 1982: Biologia wód śródlądowych. PWN Warszawa.

Naiman R. J. & Decamps H. (eds): The ecology and management of aquatic- terrestial ecotones. UNESCO, Paris and The Parthenon Publishing Group, Casterton Hall, Carnforth, New Jersey, New York

Piechocki A., Dyduch-Falniowska A., Mięczaki. Małże., PWN, 1993.

Piechocki A., Fauna słodkowodna Polski. Mięczaki Mollusca. Zeszyt 7, PWN, Warszawa-Poznań, 1979.

Radwan S. (red.). Ekotony słodkowodne: struktura, rodzaje i funkcjonowanie. Wyd. UMCS, 1998.

Radziejewska T., Masłowski J., Woźniczka A., Dworczak H., 2002: Oceanografia biologiczna. Wydaw. Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Starmach K., Wróbel S., Pasternak K., Hydrobiologia. Limnologia. PWN Warszawa.

Wolnomiejski N., Pawlikowski T., 2006: Zarys ekologii i ochrony mórz. Wydaw. UMK, Toruń.

Publikacje poświęcone ekotonom słodkowodnym.

Podręczniki do ekologii.

Podbielkowski Z., Tomaszewicz H. 1996. Zarys hydrobotaniki. Wyd. Nauk. PWN

Kajak Z. 2001. Hydrobiologia – Limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych. Wyd. Nauk. PWN

Szmeja J. 2006. Przewodnik do badań roślinności wodnej. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego

Rutkowski L. (różne wydania). Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. PWN, Warszawa

Szoszkiewicz K., Jusik Sz., Zgoła T. 2010. Klucz do oznaczania makrofitów dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. IOŚ. Biblioteka monitoringu środowiska. Warszawa.

Bernatrowicz S., Wolny P. 1974. Botanika dla limnologów i rybaków. Wyd.II, uzupełnione,PWRiL, Warszawa

Radwan S. (red.) 1998. Ekotony słodkowodne. Struktura–Rodzaje– Funkcjonowanie. Wydawnictwo UMCS

Kłosowski S., Kłosowski G. 2006. Rośliny wodne i bagienne. Multico Oficyna Wydawnicza

Mikulski J.S. 1985. Biologia wód śródlądowych. PWN, Warszawa.

Podbielkowski Z., Podbielkowska M. 1992. Przystosowania roślin do środowiska. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Żmudziński L. 1997. Hydrobiologia. Życie wód słodkich i morskich. WSP w Słupsku.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena uzyskanych w trakcie zajęć wyników, przedstawionych w formie krótkiej prezentacji multimedialnej oraz pisemnego raportu, przygotowanych przez studentów w podgrupach (W2, W3, W4, U1, U2, U3, U4, K2, K3).

Dodatkowo zostanie przeprowadzone kolokwium z części teoretycznej zajęć (W4, K1) oraz test z rozpoznawania typowych taksonów fauny (W1).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Poznańska-Kakareko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z funkcjonowaniem stref przejściowych, z różnorodnością flory hydromakrofitów, fauny bezkręgowców, metodami poboru makrofauny, metodami określania tła siedliskowego dla organizmów zasiedlających badany ekosystem, przystosowaniami roślin do życia w środowisku wodnym, podstawowymi typami zbiorowisk roślinnych występujących w strefach ekotonowych zbiorników i cieków wodnych a także doskonalenie umiejętności oznaczania fauny i flory na podstawie dostępnych kluczy.

Pełny opis:

Na wstępie studenci zostaną zapoznani z szeroko rozumianymi ekotonami słodkowodnymi. Zostaną przedstawione czynniki abiotyczne oddziałujące na faunę i florę w strefie przejściowej. Omówione zostaną również czynniki biotyczne takie jak bakterie, glony czy wrotki psammonowe. Przedstawiona zostanie makrofauna i hydromakrofity strefy przejściowej na różnych typach podłoży (różnorodność i obfitość). Omówione zostaną metody poboru prób terenowych: makrofauny, glonów, roślin naczyniowych, wrotków a także metody badań fizykochemicznych wody i osadów dennych oraz sposoby dokumentowania wyników. Część materiału oparta jest na najnowszych dostępnych wynikach badań dotyczących stref przejściowych (badania terenowe) oraz czynników mających znaczenie dla funkcjonowania tych stref (eksperymenty laboratoryjne), w tym również wynikach badań wykładowców.

W dalszej części zajęcia poświęcone będą zebraniu prób fauny i flory z dwóch rodzajów stref przejściowych, studenci dokonają oceny warunków siedliskowych (pomiary czynników abiotycznych w terenie i wykonanie analiz w laboratorium), oznaczą zebrane organizmy wodne za pomocą mikroskopu świetlnego i stereomikroskopu, oraz przy użyciu kluczy. Przeprowadzą analizę zależności rozmieszczenia hydromakrofitów w obrębie strefy ekotonowej od warunków siedliskowych. Na zakończenie studenci przedstawią przygotowane w podgrupach opracowanie uzyskanych w trakcie zajęć wyników, w formie krótkiej prezentacji multimedialnej i pisemnego raportu. Podsumowanie zajęć odbędzie się w formie dyskusji uzyskanych wyników.

Literatura:

Allan J. D., 1998: Ekologia wód płynących. PWN Warszawa.

Batzer D.P., Rader R.B., Wissinger S.A., 1999: Invertebrates in Freshwater Wetlands of North America: Ecology and Management. John Wiley & Sons.

Byatt A., Fothergill A., Holmes M., 2002: Błękitna planeta – historia naturalna oceanów. MUZA SA, Warszawa.

Kołodziejczyk A., Koperski P., Bezkręgowce słodkowodne Polski. Klucz do oznaczania oraz podstawy biologii i ekologii makrofauny. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000.

Lachavanne J.B. & Juge R. (eds): Biodiversity in land-inland water ecotones. – UNESCO, Paris and The Parthenon Publishing Group, Casterton Hall, Carnforth, New York.

Levinton J.S., 2001: Marine Biology. Function, biodiversity, eccology. Oxford University Press. New York – Oxford.

Mikulski J. St., 1982: Biologia wód śródlądowych. PWN Warszawa.

Naiman R. J. & Decamps H. (eds): The ecology and management of aquatic- terrestial ecotones. UNESCO, Paris and The Parthenon Publishing Group, Casterton Hall, Carnforth, New Jersey, New York

Piechocki A., Dyduch-Falniowska A., Mięczaki. Małże., PWN, 1993.

Piechocki A., Fauna słodkowodna Polski. Mięczaki Mollusca. Zeszyt 7, PWN, Warszawa-Poznań, 1979.

Radwan S. (red.). Ekotony słodkowodne: struktura, rodzaje i funkcjonowanie. Wyd. UMCS, 1998.

Radziejewska T., Masłowski J., Woźniczka A., Dworczak H., 2002: Oceanografia biologiczna. Wydaw. Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Starmach K., Wróbel S., Pasternak K., Hydrobiologia. Limnologia. PWN Warszawa.

Wolnomiejski N., Pawlikowski T., 2006: Zarys ekologii i ochrony mórz. Wydaw. UMK, Toruń.

Publikacje poświęcone ekotonom słodkowodnym.

Podręczniki do ekologii.

Podbielkowski Z., Tomaszewicz H. 1996. Zarys hydrobotaniki. Wyd. Nauk. PWN

Kajak Z. 2001. Hydrobiologia – Limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych. Wyd. Nauk. PWN

Szmeja J. 2006. Przewodnik do badań roślinności wodnej. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego

Rutkowski L. (różne wydania). Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. PWN, Warszawa

Szoszkiewicz K., Jusik Sz., Zgoła T. 2010. Klucz do oznaczania makrofitów dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. IOŚ. Biblioteka monitoringu środowiska. Warszawa.

Bernatrowicz S., Wolny P. 1974. Botanika dla limnologów i rybaków. Wyd.II, uzupełnione,PWRiL, Warszawa

Radwan S. (red.) 1998. Ekotony słodkowodne. Struktura–Rodzaje– Funkcjonowanie. Wydawnictwo UMCS

Kłosowski S., Kłosowski G. 2006. Rośliny wodne i bagienne. Multico Oficyna Wydawnicza

Mikulski J.S. 1985. Biologia wód śródlądowych. PWN, Warszawa.

Podbielkowski Z., Podbielkowska M. 1992. Przystosowania roślin do środowiska. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Żmudziński L. 1997. Hydrobiologia. Życie wód słodkich i morskich. WSP w Słupsku.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Poznańska-Kakareko
Prowadzący grup: Dariusz Kamiński, Małgorzata Poznańska-Kakareko, Krzysztof Szpila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z funkcjonowaniem stref przejściowych, z różnorodnością flory hydromakrofitów, fauny bezkręgowców, metodami poboru makrofauny, metodami określania tła siedliskowego dla organizmów zasiedlających badany ekosystem, przystosowaniami roślin do życia w środowisku wodnym, podstawowymi typami zbiorowisk roślinnych występujących w strefach ekotonowych zbiorników i cieków wodnych a także doskonalenie umiejętności oznaczania fauny i flory na podstawie dostępnych kluczy.

Pełny opis:

Na wstępie studenci zostaną zapoznani z szeroko rozumianymi ekotonami słodkowodnymi. Zostaną przedstawione czynniki abiotyczne oddziałujące na faunę i florę w strefie przejściowej. Omówione zostaną również czynniki biotyczne takie jak bakterie, glony czy wrotki psammonowe. Przedstawiona zostanie makrofauna i hydromakrofity strefy przejściowej na różnych typach podłoży (różnorodność i obfitość). Omówione zostaną metody poboru prób terenowych: makrofauny, glonów, roślin naczyniowych, wrotków a także metody badań fizykochemicznych wody i osadów dennych oraz sposoby dokumentowania wyników. Część materiału oparta jest na najnowszych dostępnych wynikach badań dotyczących stref przejściowych (badania terenowe) oraz czynników mających znaczenie dla funkcjonowania tych stref (eksperymenty laboratoryjne), w tym również wynikach badań wykładowców.

W dalszej części zajęcia poświęcone będą zebraniu prób fauny i flory z dwóch rodzajów stref przejściowych, studenci dokonają oceny warunków siedliskowych (pomiary czynników abiotycznych w terenie i wykonanie analiz w laboratorium), oznaczą zebrane organizmy wodne za pomocą mikroskopu świetlnego i stereomikroskopu, oraz przy użyciu kluczy. Przeprowadzą analizę zależności rozmieszczenia hydromakrofitów w obrębie strefy ekotonowej od warunków siedliskowych. Na zakończenie studenci przedstawią przygotowane w podgrupach opracowanie uzyskanych w trakcie zajęć wyników, w formie krótkiej prezentacji multimedialnej i pisemnego raportu. Podsumowanie zajęć odbędzie się w formie dyskusji uzyskanych wyników.

Literatura:

Allan J. D., 1998: Ekologia wód płynących. PWN Warszawa.

Batzer D.P., Rader R.B., Wissinger S.A., 1999: Invertebrates in Freshwater Wetlands of North America: Ecology and Management. John Wiley & Sons.

Byatt A., Fothergill A., Holmes M., 2002: Błękitna planeta – historia naturalna oceanów. MUZA SA, Warszawa.

Kołodziejczyk A., Koperski P., Bezkręgowce słodkowodne Polski. Klucz do oznaczania oraz podstawy biologii i ekologii makrofauny. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000.

Lachavanne J.B. & Juge R. (eds): Biodiversity in land-inland water ecotones. – UNESCO, Paris and The Parthenon Publishing Group, Casterton Hall, Carnforth, New York.

Levinton J.S., 2001: Marine Biology. Function, biodiversity, eccology. Oxford University Press. New York – Oxford.

Mikulski J. St., 1982: Biologia wód śródlądowych. PWN Warszawa.

Naiman R. J. & Decamps H. (eds): The ecology and management of aquatic- terrestial ecotones. UNESCO, Paris and The Parthenon Publishing Group, Casterton Hall, Carnforth, New Jersey, New York

Piechocki A., Dyduch-Falniowska A., Mięczaki. Małże., PWN, 1993.

Piechocki A., Fauna słodkowodna Polski. Mięczaki Mollusca. Zeszyt 7, PWN, Warszawa-Poznań, 1979.

Radwan S. (red.). Ekotony słodkowodne: struktura, rodzaje i funkcjonowanie. Wyd. UMCS, 1998.

Radziejewska T., Masłowski J., Woźniczka A., Dworczak H., 2002: Oceanografia biologiczna. Wydaw. Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Starmach K., Wróbel S., Pasternak K., Hydrobiologia. Limnologia. PWN Warszawa.

Wolnomiejski N., Pawlikowski T., 2006: Zarys ekologii i ochrony mórz. Wydaw. UMK, Toruń.

Publikacje poświęcone ekotonom słodkowodnym.

Podręczniki do ekologii.

Podbielkowski Z., Tomaszewicz H. 1996. Zarys hydrobotaniki. Wyd. Nauk. PWN

Kajak Z. 2001. Hydrobiologia – Limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych. Wyd. Nauk. PWN

Szmeja J. 2006. Przewodnik do badań roślinności wodnej. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego

Rutkowski L. (różne wydania). Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. PWN, Warszawa

Szoszkiewicz K., Jusik Sz., Zgoła T. 2010. Klucz do oznaczania makrofitów dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. IOŚ. Biblioteka monitoringu środowiska. Warszawa.

Bernatrowicz S., Wolny P. 1974. Botanika dla limnologów i rybaków. Wyd.II, uzupełnione,PWRiL, Warszawa

Radwan S. (red.) 1998. Ekotony słodkowodne. Struktura–Rodzaje– Funkcjonowanie. Wydawnictwo UMCS

Kłosowski S., Kłosowski G. 2006. Rośliny wodne i bagienne. Multico Oficyna Wydawnicza

Mikulski J.S. 1985. Biologia wód śródlądowych. PWN, Warszawa.

Podbielkowski Z., Podbielkowska M. 1992. Przystosowania roślin do środowiska. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Żmudziński L. 1997. Hydrobiologia. Życie wód słodkich i morskich. WSP w Słupsku.

Uwagi:

Ze względu na sytuację epidemiczną w roku akademickim 2020/2021 przedmiot prowadzono w formie hybrydowej obejmującej zarówno ćwiczenia w kontakcie jak i spotkania na platformie TEAMS - zdalnie.

Zaliczenie laboratorium z przedmiotu zaplanowano podczas ostatniego spotkania w formie prezentacji w grupach przez platformę MS Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)