Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Fizjologia i toksykologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-FTSA-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fizjologia i toksykologia
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

wykład 25 godzin

ćwiczenia 30 godzin


Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 60

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 20

Czas wymagany do przygotowania się do egzaminu: 40


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna podstawowe pojęcia z dziedziny fizjologii i toksykologii - K_W05

W2: wyjaśnia podstawowe procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie człowieka oraz mechanizm działania substancji toksycznych; charakteryzuje objawy towarzyszące zatruciu – K_W03; K_W10

W3: wyjaśnia działanie układów i narządów oraz substancji uzależniających na organizm człowieka - K_W10


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: wykonuje obliczenia stężenia alkoholu we krwi (rachunek prospektywny i retrospektywny) - K_U01

U2: stosuje metody badawcze wykorzystywane w toksykologii do oceny zatruć ksenobiotykami - K_U05

U3: wykonuje podstawowe pomiary parametrów fizjologicznych - K_U01

U4: interpretuje obserwacje i pomiary i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski - K_U010


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych - K_K07

K2: jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt - K_K08

K3: jest gotowy do pogłębiania wiedzy z zakresu biologii-K _K01


Metody dydaktyczne:

Wykład: informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

Ćwiczenia: zajęcia z wykorzystaniem aparatury laboratoryjnej pod opieką prowadzącego, samodzielne wykonanie eksperymentu. W czasie ćwiczeń studenci pracują parami.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Część fizjologiczna ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi procesami zachodzącymi w organizmie człowieka natomiast część toksykologiczna z podstawami toksykologii ogólnej i sądowej. Przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące fizjologii oraz toksykologii, w tym objawy charakterystyczne obserwowane przy zatruciu ksenobiotykami. Studenci poznają zagadnienia związane z funkcjonowaniem organizmu człowieka w otoczeniu, alkohologią sądową, narkomanią sądową czy dopalaczami.

Pełny opis:

Podczas wykładów poruszane są następujące tematy:

Homeostaza i integracja

Układ nerwowy (przewodnictwo nerwowe, układ nerwowy ośrodkowy, obwodowy, somatyczny, autonomiczny, drogi czuciowe)

Zmysły człowieka

Koordynacja ruchowa, integracja czuciowa, mięśnie, ruch, odruchy

Układ hormonalny jako element integracji i homeostazy

Funkcjonowanie układów pokarmowego, oddechowego, wydalniczego i krwionośnego

Rytmy biologiczne w życiu człowieka, istota snu

Wstęp do toksykologii – pojęcie dawki, efekt dawki, wielkość dawki, rodzaje dawek. Definicja zatrucia, rodzaje i przyczyny zatruć. Czynniki wpływające na działanie ksenobiotyków. Interakcje ksenobiotyków.

Zasady opiniowania sądowo-lekarskiego. Symptomatologia ostrych zatruć, zabezpieczenie materiału do badań chemiczno-toksykologicznych, przygotowanie materiału biologicznego do badań i identyfikacja trucizn, interpretacja wyników analizy toksykologicznej

Toksykologia szczegółowa – trucizny żrące, metaliczne i lotne. Charakterystyka objawów zatrucia, zatrucia śmiertelne, opiniowanie w przypadku zatruć.

Charakterystyka trucizn układu parasympatycznego i sympatycznego.

Narkotyki i uzależnienia. Narkomania sądowa. Zatrucia lekami. Dopalacze, pigułki gwałtu, „serum prawdy”.

Tematyka ćwiczeń obejmuje:

Czynność komórek nerwowych i mięśniowych

Czucie i zmysły

Oddychanie

Regulacja poziomu glukozy we krwi, układ hormonalny

Czynność serca

Alkohol w toksykologii sądowej. Działanie toksyczne etanolu na organizm. Podstawy opiniowania w sprawach „alkoholowych”. Rachunek prognostyczny i retrospektywny. Interakcja alkoholu z innymi ksenobiotykami.

Toksyczność glikozydów nasercowych. Ocena wpływu glikozydów nasercowych na pracę serca.

Oznaczanie aktywności acetylocholinoesterazy jako markera zatruć pestycydami.

Wszystkie ćwiczenia studenci wykonują w parach lub grupach.

Literatura:

W. Ganong – Fizjologia. PZWL Warszawa;

J. Konopacki, T. Kowalczyk, R. Bocian „Podstawy fizjologii zwierząt. Zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia w wirtualnym laboratorium” (wydanie I 2017) – podręcznik dostępny w formie elektronicznej w Bibliotece UMK (wymaga zalogowania z konta studenta);

W.Z. Traczyk. Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL Warszawa;

W. Seńczuk „Toksykologia współczesna” (wydanie I 2005) - podręcznik dostępny w formie elektronicznej w Bibliotece UMK (wymaga zalogowania z konta studenta)

E. Tęgowska, A. Wosińska „Skrypt do ćwiczeń z toksykologii i ekotoksykologii dla studentów ochrony środowiska" (wydanie I, 2013)

E. Święcka, Z. Bargiel „Instrukcje do ćwiczeń z fizjologii zwierząt” (wydanie I 1997, wydanie II 2000)

Marek Z., Kłys M. Opiniowanie sądowo-lekarskie i toksykologiczne. Wyd. Zakamycze Kraków 2001;

Pach J (red.). Zarys toksykologii klinicznej. Wyd. UJ Kraków 2009;

Szajewski J., Feldman R., Glińska-Serwin M. Leksykon ostrych zatruć. Wyd. PZWL Warszawa 2000.

M. Tafil-Klawe, J. Klawe „Wykłady z fizjologii człowieka” (wydanie I 2017) – podręcznik dostępny w formie elektronicznej w Bibliotece UMK (wymaga zalogowania z konta studenta)

Efekty uczenia się:

W1: zna podstawowe pojęcia z dziedziny fizjologii i toksykologii - K_W05

W2: wyjaśnia podstawowe procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie człowieka oraz mechanizm działania substancji toksycznych; charakteryzuje objawy towarzyszące zatruciu – K_W03; K_W10

W3: wyjaśnia działanie układów i narządów oraz substancji uzależniających na organizm człowieka - K_W10

U1: wykonuje obliczenia stężenia alkoholu we krwi (rachunek prospektywny i retrospektywny) - K_U01

U2: stosuje metody badawcze wykorzystywane w toksykologii do oceny zatruć ksenobiotykami - K_U05

U3: wykonuje podstawowe pomiary parametrów fizjologicznych - K_U01

U4: interpretuje obserwacje i pomiary i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski - K_U010

K1: jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych - K_K07

K2: jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt - K_K08

K3: jest gotowy do pogłębiania wiedzy z zakresu biologii-K _K01

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Egzamin pisemny – W03, W05, W10. W przypadku zdalnego trybu nauczania - egzamin ustny on-line.

3 rodzaje pytań: opisowe, testowe, testowe złożone. Kryteria oceny:60% poprawnych odpowiedzi - dostateczny, od 65% - dostateczny plus, od 75% - dobry, od 85% - dobry plus, od 92.5% - bardzo dobry.

Możliwa jest tylko jednokrotna poprawa egzaminu.Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia: Kolokwia śródsemestralne: opisowe. Kryteria oceny: jak w przypadku egzaminu. Ocena końcowa z ćwiczeń to średnia arytmetyczna wyliczona z następujących ocen: średniej z ocen uzyskanych ze sprawdzianów wejściowych oraz ocen z kolokwiów śródsemestralnych -

- W03, W05,W10, U01, U05, U010.

Środsemestralne kolokwia oceniane są wg skali zależnej od liczby pytań: 3 pytania:

3p – 5

2.75p – 4+

2.5p – 4

2.25 – 4-

2p – 3+

1.75p – 3

4 pytania:

4p – 5

3.75p – 5-

3.5p – 4+

3.25p – 4

3p – 4-

2.75p – 3+

2.5p – 3

2.25 – 3

5 pytań:

5p – 5

4.75p – 5

4.5p – 4+

4.25p – 4+

4p – 4

3.75p – 4-

3.5p – 3+

3.25p – 3+

3p – 3

2.75p – 3

Sprawdziany wejściowe: test lub forma opisowa.

Ze względu na praktyczny charakter ćwiczeń, przy liczbie nieobecności przekraczającej 3, ćwiczenia nie są zaliczone.

Aktywność – K07, K08

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jefimow
Prowadzący grup: Przemysław Grodzicki, Małgorzata Jefimow, Hanna Kletkiewicz, Justyna Maliszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jefimow
Prowadzący grup: Małgorzata Jefimow, Hanna Kletkiewicz, Justyna Maliszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jefimow
Prowadzący grup: Przemysław Grodzicki, Małgorzata Jefimow, Hanna Kletkiewicz, Justyna Maliszewska, Anna Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)