Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-GENBIOL-2-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Genetyka
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z biochemii i biologii komórki.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Godziny realizowane z udziałem nauczycieli akademickch (32 godz):


- udział w wykładach - 15 h

- udział w ćwiczeniach - 15 h

- udział w konsultacjach - 2 h


2.Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:(68 godz.)


- przygotowanie do ćwiczeń/laboratoriów - 30 h

- przygotowanie to końcowego zaliczenia - 38 h


Łącznie 100 godz. (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

1. K_W11 - student zna podstawowe pojęcia z zakresu genetyki klasycznej i genetyki populacyjnej

2. K_W09 - student zna i omawia zasady dziedziczenia zgodnego z prawami Mendla i dziedziczenia niemendlowskiego; zna dowody wyjaśniające, że DNA jest substancją dziedziczną

3. K_W10 - student rozumie zależność fenotypu od genotypu oraz wpływ środowiska na genotyp, rozumie jakie znaczenie dla przetrwania gatunku mają zmienność mutacyjna i rekombinacyjna

4. K_W10 - student wylicza czynniki wpływające na zaburzenie równowagi w populacji

5. K_W08, K_W10 - student objaśnia jak sposób zapisu informacji genetycznej umożliwia stałość i zmienność genomu

Efekty uczenia się - umiejętności:

1. K_U06, K_U08, K_U12 - student umie zinterpretować wyniki badań dotyczące sprawdzania mutagenności związków chemicznych (zinterpretować wynik testu Amesa); student interpretuje wyniki obserwacji przekazywania cech i potrafi na podstawie danych doświadczalnych określić genotyp

2. K_U12 - student analizuje dane zawarte w rodowodach, potrafi określić sposób dziedziczenia cechy

3. K_U12 - student na podstawie danych eksperymentalnych potrafi określić prawdopodobieństwo wystąpienia danej cechy w kolejnych pokoleniach oraz w populacji;

4. K_U08, K_U12 - student na podstawie danych określa sprzężenie genów oraz oblicza odległości pomiędzy genami

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. K_K01 - student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy

2. K_K09 - student jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt oraz poprawną i rzetelną realizację zadania badawczego

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną.

Ćwiczenia - prezentacja multimedialna, omówienie, pokaz, rozwiązywanie zadań genetycznych na podstawie dostarczonych danych.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Kurs zapoznaje studentów z podstawowymi działami genetyki oraz podstawowymi pojęciami genetycznymi. Student zapoznaje się z poprawnym zapisem genetycznym, sposobem interpretacji wyników krzyżówek genetycznych oraz rodowodów.Poznaje zasady dziedziczenia w populacjach.

Pełny opis:

WYKŁAD: Działy genetyki i ich przedstawiciele. Poziomy regulacji aktywności genu. Inicjacja i terminacja transkrypcji u prokariota. Operony i sposoby ich regulacji. Regulony. Złożoność regulacji aktywności genów u Eukariota. Prawa Mendla i ich molekularne podłoże. Pozorne i rzeczywiste odstępstwa od stosunków mendlowskich. Typy współdziałania genów. Dziedziczenie cech ilościowych. Odziedziczalność. Testy alleliczności. Rekombinacja i mapowanie genów. Mutacje i ich skutki, w tym nowotworzenie. Genetyczna determinacja płci. Mechanizmy kompensacji dawki genów. Dziedziczenie niemendlowskie: dziedziczenie pozachromosomowe, efekt matczyny, zmiany epigenetyczne. Geny w rozwoju. Genetyka populacyjna - prawo Hardy'ego-Weinberga, czynniki naruszające równowagę populacji. Genetyka człowieka.

ĆWICZENIA: Dziedziczenie mendlowskie (I i II Prawo Mendla). Współdziałanie genów. Zasady dziedziczenie cech sprzężonych z płcią. Mapowanie genów metodą analizy sprzężeń. Genetyka populacyjna (równowaga Hardyego-Weinberga).

Literatura:

1. Sadakierska-Chudy A., Dąbrowska G, Goc A. Genetyka ogólna. Skrypt do ćwiczeń dla studentów biologii. wyd, pierwsze, Wydawnictwo UMK, 2004

2. Sadakierska-Chudy A. (red) Genetyka ogólna. Instrukcje do ćwiczeń dla studentów biologii. wyd, pierwsze, Wydawnictwo UMK, 2004

3. Piątkowska B., Goc A., Dąbrowska G. Zbiór zadań i pytań z genetyki, wyd, pierwsze, Wydawnictwo UMK, 1998

4. Fletcher H.L., Hickey G.I., Winter P.C. Genetyka. Krótkie wykłady. wyd, trzecie zmienione, PWN, 2011

5. Harti D.L., Clark A.G. 2010. Podstawy genetyki populacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

6.Jorde L.B., Carey J.C., Bamshag M.J. 2013. Genetyka medyczna, Elsevier Urban& Partner

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych w zakresie wiedzy i umiejętności: ocena ciągła (bieżące przygotowanie studentów do zajęć i ich aktywność). W zakresie kompetencji społecznych: oceniana jest aktywność studenta na zajęciach i jego zaangażowanie oraz praca zespołowa. Ocena w skali 2-5.

Wykład - końcowy test pisemny

Ćwiczenia - końcowe pisemne zaliczenie i średnia z ocen uzyskanych na zajęciach ze sprawdzianów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Justyna Boniecka, Grażyna Dąbrowska, Zuzanna Garstecka, Anna Goc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Justyna Boniecka, Grażyna Dąbrowska, Agnieszka Mierek-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Grażyna Dąbrowska, Milena Kulasek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Grażyna Dąbrowska, Milena Kulasek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.