Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka molekularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-GMBIOT-2-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Genetyka molekularna
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

podstawowe kursy biologii komórki, biochemii, genetyki, biologii molekularnej


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (57 godz.):

- udział w wykładach – 15 h

- udział w ćwiczeniach - 30 h

- konsultacje - 12 h

Czas poświęcony na pracę indywidualna studenta (93 godz.) :

- praca własna studenta - 93 h


Łącznie 150 godz. (6 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

1. ma pogłębiona wiedzę zakresu genetyki, biologii i ewolucji molekularnej (K_W01, K_W02, K_W03)

2. opisuje budowę, funkcje i ewolucję chromosomu eukariotycznego oraz sposoby tworzenia drzew filogenetycznych (K_W01,K_W02,K_W03, K_W12)

3. tłumaczy ewolucję genomów (K_W01, K_W02)

4. charakteryzuje rodzaje mechanizmów epigenetycznych, ich pochodzenie oraz znaczenie dla metabolizmu komórki (K_W01, K_W02, K_W03)

5. zna systemy i narzędzia bioinformatyczne stosowane w badaniu metylacji DNA i ewolucji molekularnej (K_W12, K_W13)

6. zna techniki służące badaniu metylacji DNA (K_W05)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

1. zaplanować i przeprowadzić kilkoma metodami doświadczenia badające poziom metylacji DNA (K_U01, K_U06, K_U07, K_U13)

2. zinterpretować uzyskane wyniki eksperymentalne (K)U11, K_U13)

3. potrafi użyć metody bioinformatyczne do konstruowania drzewa filogenetycznego i identyfikowania wysp CpG (K_U09)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

1. ustawicznie podnosi poziom swojej wiedzy (K_K01, K_K04)

2. przygotowując prezentacje przestrzega poszanowania praw autorskich (K_K05)

3. zachowuje rzeczową i krytyczną ocenę pracy własnej (K_K07)

4. przestrzega zasad uczciwej i bezpiecznej współpracy przy wykonywaniu wspólnego projektu (K_K02, K_K03, K_K09)


Metody dydaktyczne:

wykład z prezentacja multimedialną

ćwiczenia - objaśnienia prowadzącego, pisemne instrukcje, doświadczenia przeprowadzane w zespołach 2-3-osobowych pod nadzorem prowadzącego przy użyciu drobnego sprzętu laboratoryjnego, gotowych roztworów odczynników i urządzeń specjalistycznych


W przypadku konieczności przeprowadzenia zajęć w trybie zdalnym, elementy praktyczne zostaną przedstawione w formie nagrania lub/i zdjęć z dokładnym ich opisem. Część teoretyczna ćwiczeń zostanie przedstawiona w formie prezentacji.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Kurs omawia mechanizmy ewolucji oraz epigenetycznej regulacji genów. Szczególną uwagę poświęcono roli chromatyny, wysp CpG i metylacji DNA.

Pełny opis:

Wykład: Mechanizmy zmienności genomów - duplikacje, delecje, inwersje, insercje, rearanżacje chromosomowe, rekombinacja genów, poziomy transfer genów. Hipoteza tasowania eksonów. Ewo-devo na przykładzie genów homeotycznych. Sieci regulatorowe genów i ich ewolucja. W poszukiwaniu genów człowieczeństwa. Epigenetyka. Struktura chromatyny - wersje histonów, pozycjonowanie histonów, modyfikacje histonów, metylacja DNA, białka wiążące zmetylowane DNA, miejsca nadwrażliwe na DNazę, pętle chromatyny, macierz jądrowa, izolatory. Rola chromatyny w regulacji ekspresji genów. Remodelowanie chromatyny. Rola wysp CpG w regulacji transkrypcji genów i dziedziczeniu epigenetycznym. Niekodujące RNA.

Ćwiczenia: Izolacja DNA genomowego rzepaku. Trawienie restrykcyjne gDNA enzymami o różnej wrażliwości na metylację. Przygotowanie sondy molekularnej znakowanej nieizotopowo. Elektroforeza trawionego DNA i jego kapilarny transfer na błonę. Hybrydyzacja Southerna. Wizualizacja hybrydyzacji metoda kolorymetryczną. Sulfonowanie DNA. Amplifikacja na matrycy sulfonowanego gDNA. Podsumowanie ćwiczeń.

W przypadku konieczności przeprowadzenia zajęć w trybie zdalnym, elementy praktyczne zostaną przedstawione w formie nagrania lub/i zdjęć z dokładnym ich opisem. Część teoretyczna ćwiczeń zostanie przedstawiona w formie prezentacji.

Literatura:

Brown TA 2018 Genomy, wyd.2, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Nicoglou A, Merlin F. 2017 Epigenetics:A way to bridge the gap between biological fields. Stud Hist Philos Biol Biomed Sci., 66:73-82.

Huang B, Jiang C, Zhang R. 2014 Epigenetics: the language of the cell? Epigenomics, 6:73-88.

Metody i kryteria oceniania:

wykład - egzamin pisemny; procent poprawnych odpowiedzi wymagany na ocenę: dst - 60%, dst+ - 68%, db - 76%, db+ - 84%, bdb- 92%

ćwiczenia- pisemne zaliczenie końcowe

Zaliczenie ćwiczeń jak i egzamin mogą odbyć się zdalnie.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Goc
Prowadzący grup: Justyna Boniecka, Anna Goc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Goc
Prowadzący grup: Justyna Boniecka, Anna Goc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Boniecka
Prowadzący grup: Justyna Boniecka, Milena Kulasek, Agnieszka Mierek-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

Zaliczenie ćwiczeń jak i egzamin mogą odbyć się zdalnie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Boniecka
Prowadzący grup: Justyna Boniecka, Milena Kulasek, Agnieszka Mierek-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

W przypadku konieczności przeprowadzenia zajęć w trybie zdalnym, elementy praktyczne zostaną przedstawione w formie nagrania lub/i zdjęć z dokładnym ich opisem. Część teoretyczna ćwiczeń zostanie przedstawiona w formie prezentacji.

Zaliczenie ćwiczeń jak i egzamin mogą odbyć się zdalnie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Boniecka
Prowadzący grup: Justyna Boniecka, Milena Kulasek, Agnieszka Mierek-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

W przypadku konieczności przeprowadzenia zajęć w trybie zdalnym, elementy praktyczne zostaną przedstawione w formie nagrania lub/i zdjęć z dokładnym ich opisem. Część teoretyczna ćwiczeń zostanie przedstawiona w formie prezentacji.

Zaliczenie ćwiczeń jak i egzamin mogą odbyć się zdalnie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.