Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Morfologiczna identyfikacja zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MIZSA-1-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Morfologiczna identyfikacja zwierząt
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (XX godz.):60

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych – 30

- udział w wykładach - 24

- udział w konsultacjach -6


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (XX godz.):40

- przygotowanie do wykładu - 5


- przygotowanie do egzaminu - 10

- przygotowanie do ćwiczeń - 5

- przygotowanie do kolokwiów – 10


- praca własna nad zaliczeniem zajęć - 10

Efekty uczenia się - wiedza:

Student identyfikuje podstawowe grupy bezkręgowców i kręgowców w oparciu o ich morfologiczna charakterystykę (K_W09)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi zbierać i konserwować organizmy bezkręgowe, w celu ich dalszej diagnostyki laboratoryjnej (K_U02);

student rozpoznaje gatunki bezkręgowców i kręgowców na podstawie danych zawartych w kluczach do oznaczania taksonów (K_U04)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student jest gotowy do pogłębiania wiedzy z zakresu identyfikacji bezkręgowców i kręgowców (K_K01)

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną

Część praktyczna: obserwacje makroskopowe i mikroskopowe żywych lub utrwalonych przedstawicieli fauny, samodzielne oznaczanie prezentowanych okazów za pomocą kluczy w 2-3 osobowych grupach (pod nadzorem opiekuna), dyskusja nad związkami między zaobserwowanymi cechami budowy a występowaniem organizmów w środowisku.


Skrócony opis:

Wykład obejmuje charakterystykę podstawowych grup bezkręgowców i kręgowców oraz ich klasyfikację opartą na pokrewieństwie. Podczas ćwiczeń studenci poznają przedstawicieli podstawowych grup systematycznych w oparciu o samodzielnie przygotowane lub gotowe preparaty morfologiczne lub anatomiczne

Pełny opis:

Przedmiot Morfologiczna identyfikacja zwierząt realizowany w wymiarze 24h wykładu i 30h ćwiczeń laboratoryjnych ma na celu zapoznanie studentów z podstawami morfologicznej i anatomicznej klasyfikacji grup bezkręgowców i kręgowców. Podczas zajęć położony zostanie nacisk na rozpoznawanie cech pozwalających na identyfikowanie przynależności bezkręgowców i kręgowców do poszczególnych grup systematycznych. Celem zaplanowanych zajęć jest podstawowe przygotowanie studentów do pracy z próbami zawierającymi materiał zoologiczny.

Literatura:

Część I - bezkręgowce

Błaszak C., 2011: Zoologia. T. 2, cz. 1. Stawonogi: szczękoczułkopodobne i skorupiaki. PWN.

Błaszak C., 2012: Zoologia. T. 2, cz. 2. Stawonogi (Tchawkodyszne). PWN.

Błaszak C., 2013: Zoologia. T. 1, cz. 1. Nibytkankowce - pseudojamowce. PWN.

Błaszak C., 2013: Zoologia. T. 1, cz. 2. Wtórnojamowce (bez stawonogów). PWN.

Moraczewski J., 1982: Ćwiczenia z zoologii bezkręgowców. PWN.

Kołodziejczyk A., Koperski P., 2000: Bezkręgowce słodkowodne Polski. Klucz do oznaczania oraz podstawy biologii i ekologii makrofauny. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Piechocki A., 1979: Fauna słodkowodna Polski. Zeszyt 7, PWN, Warszawa-Poznań.

Piechocki A., Dyduch-Falniowska A., 1993: Mięczaki. Małże., PWN

część II - kręgowce

Z. Grodziński red. 1979. Zoologia. Przedstrunowce i strunowce. PWN

H. Szarski red. 1976. Anatomia porównawcza kręgowców.

Błaszak Cz. (red.). 2015. Zoologia. Szkarłupnie - płazy. Tom 3. PWN

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny – test.

Na ocenę dostateczną student musi poprawnie odpowiedzieć na 60-70% pytań, na ocenę dostateczny plus - 71-80%, na ocenę dobry - 81-87%, na ocenę dobry plus - 88-94%, na ocenę bardzo dobry - powyżej 94%.

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę poszczególnych bloków tematycznych zajęć laboratoryjnych (oceniane są zrealizowane zadania) i końcowego kolokwium (student losuje zestaw zadań praktycznych i realizuje je).

W zakresie wiedzy i umiejętności: zaliczenie poszczególnych bloków tematycznych zajęć i końcowego kolokwium: na ocenę dostateczną student musi poprawnie zrealizować 60-70% zadań, na ocenę dostateczny plus - 71-80%, na ocenę dobry - 81-87%, na ocenę dobry plus - 88-94%, na ocenę bardzo dobry - powyżej 94%.

W zakresie kompetencji społecznych: oceniana jest aktywność studenta na zajęciach i jego zaangażowanie oraz praca zespołowa. Ocena w skali 2-5.

Ocena ostateczna z ćwiczeń laboratoryjnych: średnia z uśrednionych ocen uzyskanych na zajęciach i oceny z końcowego kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryla Szczepanik
Prowadzący grup: Krzysztof Kasprzyk, Jarosław Kobak, Teresa Napiórkowska, Maryla Szczepanik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kasprzyk
Prowadzący grup: Anna Cichy, Krzysztof Kasprzyk, Jarosław Kobak, Teresa Napiórkowska, Małgorzata Poznańska-Kakareko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kasprzyk
Prowadzący grup: Anna Cichy, Krzysztof Kasprzyk, Teresa Napiórkowska, Małgorzata Poznańska-Kakareko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kasprzyk
Prowadzący grup: Anna Cichy, Krzysztof Kasprzyk, Teresa Napiórkowska, Małgorzata Poznańska-Kakareko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kasprzyk
Prowadzący grup: Anna Cichy, Krzysztof Kasprzyk, Teresa Napiórkowska, Małgorzata Poznańska-Kakareko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.