Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rośliny lecznicze w walce z patogenami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MK-RLBIOL-2-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Rośliny lecznicze w walce z patogenami
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy botaniki systematycznej

Podstawy chemii organicznej

Podstawy mikrobiologii

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (57 godz.):

- udział w wykładach – 15 h

- udział w ćwiczeniach - 30 h

- konsultacje - 12 h

Czas poświęcony na pracę indywidualna studenta (68 godz.) :

- praca własna studenta - 68 h

Łącznie: 125 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Wskazuje odpowiednie metody i procedury badawcze mikroorganizmów oraz procesów biologicznych wpływających na drobnoustroje, K_W03W2: Opisuje różnorodność struktury i funkcji organizmów roślinnych, ze szczególnym uwzględnieniem grupy roślin leczniczych K_W04

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykorzystuje wiedzę z zakresu mikrobiologii, botaniki, biochemii, ekologii roślin w analizie procesów mikrobiologicznych i ogólnoprzyrodniczych, K_U02U2: Dokonuje analiz i pomiarów, interpretuje uzyskane wyniki, i na ich podstawie opracowuje i prezentuje poprawne wnioski, K_U07U3: Samodzielnie przedstawia hipotezy naukowe oparte na logicznym rozumowaniu, K_U06

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy z wykorzystaniem czasopism naukowych, portali i baz danych naukowych oraz popularnonaukowych, K_K01K2: Jest krytyczny w odniesieniu do wyników swojej pracy; K_K05K3: Ma świadomość możliwości wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce i zawodzie, K_K11K4: Racjonalnie i krytycznie ocenia informacje pozyskane z literatury, internetu i innych źródeł masowego przekazu, a także obiegowych przekonań odnoszących się do mikrobiologii, K_K03K5: Jest krytyczny w odniesieniu do wyników swojej pracy, K_K05

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialnąDyskusja, pokaz, zajęcia laboratoryjne, eksperyment, burza mózgów

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

W toku zajęć zostaną omówione różne grupy roślin o znanych i potencjalnych właściwościach bakteriobójczych oraz metody ich identyfikacji. W toku zajęć zostaną omówione metody zbierania i konserwacji materiału roślinnego przeznaczonego do otrzymywania preparatów bakteriobójczych. Ponadto zostaną przedstawione różne metody otrzymywania preparatów bakteriobójczych lub bakteriostatycznych na bazie pozyskanego materiału roślinnego oraz różnych rozpuszczalników. Końcowo zostaną wykonane testy bakteriobójczości otrzymanych preparatów

Pełny opis:

W ramach wykładu studenci zostaną zapoznani z różnymi gatunkami roślin o udowodnionych oraz potencjalnych właściwościach biobójczych, informacjami o siedliskach, w których występują i zbiorowiskach roślinnych, które współtworzą. Omówione będą tradycyjne metody wykorzystania roślin leczniczych. Zostaną także zaprezentowane treści dotyczące prawidłowej identyfikacji roślin, metod ich zbierania, suszenia lub innych procedur konserwacji a także sposobów otrzymywania preparatów z wykorzystaniem różnych substancji chemicznych (rozpuszczalników i nośników).W toku ćwiczeń studenci zapoznają się praktykami zielarskimi, metodami oznaczania i rozpoznawania poszczególnych gatunków. Poza tym wykonywać będą różnego rodzaju nalewki i ekstrakty roślinne. Przygotowane preparaty zostaną przetestowane na materiale mikrobiologicznym, a wyniki testów będą poddane interpretacji.

Literatura:

Rutkowski L. 2012. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. PWN, Warszawa.Matuszkiewicz W. 2011. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.Borkowski Bogusław (red.) 2000. Rośliny lecznicze w fitoterapii. Prodruk, Poznań.Kempka J. 2014. Biologiczna ochrona roślin przed chorobami jako element integrowanej ochrony roślin. Centrum Doradztwa Rolniczego, Kraków.Byłka W., Farmakognozja : leki roślinne, Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu., 1997Salyers A.A, Whitt D.D - Różnorodność, chorobotwórczość i środowisko

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – opracowanie pisemne - projekt lub prezentacja na zadany temat, W2, U1, K1. K3Ćwiczenia laboratoryjne – kolokwium, test podłoża W1, W2, U1, U2, U3, K1, K2, K3, K4, K5Zaliczenie wykładu pisemne/ustne: 60-67% dostateczny, >67-79% dostateczny plus, 80-92 % dobry, 93- 99% dobry plus, 100% bardzo dobryĆwiczenie zaliczenie na ocenę (pisemne, elektroniczne)60-67% dostateczny, >67-79% dostateczny plus, 80-92 % dobry, 93- 99% dobry plus, 100% bardzo dobry

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piernik, Maciej Walczak
Prowadzący grup: Marta Michalska-Sionkowska, Lucjan Rutkowski, Maria Swiontek Brzezinska, Maciej Walczak, Anna Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.