Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Anatomy and morphology in plants

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-OG-EN-AMP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Anatomy and morphology in plants
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) none

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in lectures- 30 hrs

- consultations - 10 hrs


Self-study hours:

- preparation for lectures - 10 hrs

- reading literature- 10 hrs

- preparation for final presentation - 20 hrs


Altogether: 80 hrs (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student

W1: explains and identifies different anatomical part of plants by different microscopy techniques which help to observe ultrastructural parts of biological samples

W2: identify the different levels of the internal structure of plants

W3: explains the main contribution that plant anatomy has in science

W4: identifies and explains the structure of plant organs

W5: has basic knowledge of adaptations and modifications in the structure of the plant organs


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student

U1: is able to use source information in English, performs analysis, synthesis, summarizes and makes a critical assessment about different internal plant structures

U2: is able to use a foreign language to communicate at a basic level

U3: has ability to discuss information from various sources to analyze and identify the main characteristics of anatomy and morphology in plants

U4: has basic skills in plant identification


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student

K1: understands the need to improve the knowledge of plant anatomy and morphology in science with the use of scientific books and journals in order to improve their professional skills

K2: is aware of the importance of increasing his knowledge concerning internal structure of plants for science

K3: is willing to cooperate and work in a team and follow the defined rules


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

presentation, video / computer, pointer, banners image

Stating teaching methods:

- informative lecture

Searching teaching methods:

- discussion

- presentation

- observation


Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to present basic information on plant anatomy and morphology, present the most important internal structures and methods for microstructural identification, discussion of anatomical features, enabling identification of plant cells components and arrangement of the different structural levels. Different microscopy techniques will be also presented as an important tool for plant anatomy observation at different levels, microstructural and ultrastructural. Observation of live and herbarium specimens will allow students to become acquainted with the morphological structures enabling identification of plant species.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the lecture is to present basic information on plant anatomy, present the most important internal structures such as epidermis, stomata and palisade cells as well as vascular tissue and methods for microstructural identification, discussion of anatomical features, enabling identification of plant cells and tissue components and arrangement of the different structural levels. Different microscopy techniques such as light microscopy, fluorescence, scanning electron microscopy, transmission electron microscopy among others will be also presented as an important tool for plant anatomy observation at different levels: microstructural and ultrastructural. During the course students get acquainted also with the structure of flowers and inflorescences, fruits, leaves and stems. Observation of live and herbarium specimens will allow students to undertake independent attempts to identify plants using the keys to the plant identification.

Literatura: (tylko po angielsku)

1.Richard Crang, Sheila Lyons-Sobaski, Robert Wise. (2018) Plant Anatomy (A Concept-Based Approach to the Structure of Seed Plants). Springer

2.Margaret Y. Stant. 1973. The Role of the Scanning Electron Microscope in Plant Anatomy. Vol. 28, No. 1, pp. 105-115

3. Boer et al., 2015, Nature Methods, 12, 503–513, https://doi.org/10.1038/nmeth.3400

4. Adrian D. Bell, Alan Bryan. 2008. Plant Form: An Illustrated Guide to Flowering Plant Morphology. Timber Press

5. Francis Rose, Clare O'Reilly. 2006. The Wild Flower Key - How to identify wild plants, trees and shrubs in Britain and Ireland. Frederick Warne Books

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

Oral presentation prepared in groups

Assessment criteria:

content - 3 points (W1-W3, K2, K3, U1, U4)

work in the group, exercises in microscope - 1 point (K4, U4)

presentation – 1 point (U2, U3, K1)

fail- 2 pts (40%)

satisfactory- 3 pts (60%)

satisfactory plus- 3.5 pts (70%)

good - 4 pts (80%)

good plus- 4.5 pts (90%)

very good- 5 pts (100%)

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

Laboratory:

1. Light Microscopy, the most useful tool for plant´s anatomy

2. Different microscopes produce different anatomical images of the same specimens

3. Plant cells anatomy, main structures and compartments

4. Cells, organelles, vacuoles role in water and ion balance

5. Cell walls: structural matrix of cellulose and compartmentalization

6. Primary and secondary cell walls

7. Parenchyma, Collenchyma, and Sclerenchyma

8. Vascular tissue: xylem, phloem

9. Epidermis

10. Trichomes and emergences – to serve and to protect

11. Stem and leafs – can you confuse them?

12. Flowers and inflorescences – how to fool pollinators

13. Fruits and seeds – spread or die

14. Plant identification – you can do that (monocotyledons)

15. Plant identification – you can do that (dicotyledons)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefany Cardenas Perez
Prowadzący grup: Stefany Cardenas Perez, Dariusz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefany Cardenas Perez
Prowadzący grup: Stefany Cardenas Perez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)