Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Systemy informacji geograficznej (GIS) dla przyrodników i nie tylko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-OG-GDP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Systemy informacji geograficznej (GIS) dla przyrodników i nie tylko
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

dysponowanie komputerem z możliwością zainstalowania darmowego oprogramowania GIS

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):


- udział w ćwiczeniach – 30

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 10


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):


- przygotowanie do ćwiczeń – 15

- praca własna nad opracowaniem projektu – 20


Łącznie: 75 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: wymienia podstawowe i wybrane specjalistyczne programy komputerowe i objaśnia możliwość ich wykorzystania przy pozyskiwaniu, gromadzeniu i interpretacji danych geoprzestrzennych - K_W07

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi obsługiwać wybrane oprogramowanie typu GIS na poziomie podstawowym - K_U06, K_U07

U2: posługuje się Systemem Informacji Geograficznej (GIS) jako podstawowym narzędziem do tworzenia baz danych o środowisku -

K_U07

U3: potrafi wykonać podstawowe zadania praktyczne wykorzystując dane geoprzestrzenne pozyskane z różnych źródeł - K_U06, K_U07,

K_U15


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę samokształcenia i podnoszenia kompetencji zawodowych z zakresu informacji geoprzestrzennej - K_K01

K2: jest chętny do pracy w zespole jako jego członek - K_K10

K3: jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt, pracę własną i innych - K_K09


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające: opis,

Metody dydaktyczne poszukujące: ćwiczeniowa; projektu; pomiaru w terenie


Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Skrócony opis:

Jeżeli wykonujesz pracę badawczą w terenie - pobierasz próby, wykonujesz obserwacje, dokumentujesz lokalizacje i potrzebujesz zapisać dane powiązane ze współrzędnymi geograficznymi oraz wykonać prostą mapę prezentującą ich rozmieszczenie w przestrzeni - to są to zajęcia dla Ciebie.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami korzystania z programów systemu GIS w zakresie samodzielnego gromadzenia danych przestrzennych, ich analizy i wizualizacji informacji w postaci map. Studenci poznają: zasady funkcjonowania systemu informacji geograficznej (GIS); możliwości pozyskiwania informacji geoprzestrzennych z różnych źródeł; podstawowe zasady tworzenia baz danych przestrzennych, łączenia ich z zewnętrznymi bazami danych, wprowadzanie własnych danych; podstawy posługiwania się programami GIS opartymi o kod otwarty (QGIS).

Pełny opis:

Założeniem zajęć jest wyposażenie studenta w umiejętność samodzielnej pracy z programem komputerowym środowiska GIS o kodzie otwartym (QGIS) na poziomie pozwalającym na samodzielne zebranie danych w terenie, wprowadzenie ich do bazy danych, wykonanie podstawowych analiz przestrzennych i wizualizację informacji na mapie. Nabycie umiejętności weryfikowane jest w trakcie wykonywania projektu zaliczeniowego.

Zajęcia laboratoryjne prowadzone są w pracowni komputerowej oraz w bezpośrednim otoczeniu budynku Wydziału NBiW w zakresie niezbędnym do samodzielnego zebrania danych środowiskowych. Tematyka zajęć obejmuje zapoznanie z interfejsem programu (na przykładzie QGIS), naukę tworzenia podstawowych baz danych przestrzennych, wektoryzacji danych, rektyfikacji danych, pozyskiwania informacji z serwerów WMS i innych baz danych dostępnych on-line, przeprowadzenie podstawowych pomiarów i analiz przestrzennych oraz wizualizacji informacji przestrzennej i redakcji mapy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Urbański J. 2012. GIS w badaniach przyrodniczych – e-book (https://kiw.ug.edu.pl/pl/ebooki/644-gis-w-badaniach-przyrodniczych.html)

2. Iwańczak B. 2016. QGIS. Tworzenie i analiza map. Wyd. Helion.

3. Nowotarska M. 2009. Wprowadzenie do Quantum GIS. Szczecin-Wrocław (http://qgis-polska.org/_media/czytelnia/wprowadzenie_do_quantum_gis.pdf)

4. QGIS User Guide (https://www.qgis.org/en/docs/index.html)

Literatura uzupełniająca:

1. Olszewski R., Gotlib D., Iwaniak A. 2007. GIS. Obszary zastosowań. Wydawnictwo Naukowe PWN

2. Litwin L., Myrda G. 2005. Systemy Informacji Geograficznej - zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Wyd. Helion.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Zajęcia laboratoryjne – zaliczenie na ocenę na podstawie wykonanego samodzielnie projektu K_U06, K_U07, K_U15, K_K01, K_K09,

Kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie projektu - przygotowanie bazy danych przestrzennych oraz wizualizacji zawartych w niej danych w postaci mapy. Baza musi zawierać, co najmniej: - jedną utworzoną samodzielnie warstwę poligonową, jedną utworzoną samodzielnie warstwę liniową oraz jedną utworzoną samodzielnie warstwę punktową – na podstawie danych zebranych w terenie przy pomocy odbiornika systemu GPS (aplikacja Locus lub podobne) lub odczytanych z ortofotomapy. Baza może zawierać dodatkowo gotowe warstwy wektorowe, pobrane z serwerów/stron internetowych.

Kryteria ocen:

ocena dostateczna – zawartość bazy wskazana powyżej, jako podstawowa + mapa w pliku pdf

ocena dobra – wymagania oceny dostatecznej + dołączenie danych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych

ocena bardzo dobra – wymagania oceny dobrej + przeprowadzenie analizy przestrzennej danych

Pod uwagę brane będą: staranność wykonania warstw wektorowych, czytelność wizualizacji danych i poprawność wykonania mapy.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)