Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Porosty – rzecz o grzybach które odkryły rolnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-OG-PRGR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Porosty – rzecz o grzybach które odkryły rolnictwo
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (18 godz.):

- udział w wykładach – 15

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim – 3


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (12 godz.):

- przygotowanie do zaliczenia – 6

- zapoznanie się z literatura przedmiotu – 6


Łącznie (30 godz., 1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Wyjaśnia pojęcia biologiczne oraz związki i zależności pomiędzy strukturą i funkcją porostów czyli grzybów zlichenizowanych

W2: Charakteryzuje podstawy dotyczące budowy, biologii oraz ekologii porostów

W3: Wyjaśnia rolę porostów jako bioindykatorów oraz ich znaczenie w przyrodzie i przemyśle, w tym ich potencjał farmakologiczny


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykorzystuje zdobytą wiedzę do interpretacji znaczenia porostów w środowisku przyrodniczym

U2: Korzysta krytycznie z danych z literatury z czasopism polskich i anglojęzycznych dostępnych w formie papierowej i elektronicznej

U3: Dostrzega obecność porostów w ekosystemach oraz ich znaczenie bioindykacyjne.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy

K2: Racjonalnie i krytycznie podchodzi do informacji uzyskanej z literatury naukowej i środków masowego przekazu, a szczególnie do roli porostów w funkcjonowaniu ekosystemów

K3: Jest chętny do popularyzacji wiedzy dotyczącej funkcjonowania porostów w środowisku naturalnym, a zwłaszcza ich roli jako biowskaźników


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające – Wykład informacyjny (konwencjonalny), jedno wyjście w teren - zapoznanie się z siedliskami występowania porostów oraz grupami ekologicznymi

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- pomiaru w terenie

Skrócony opis:

Podczas wykładu studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi porostów czyli grzybów zlichenizowanych; a w szczególności z ich definicją, taksonomią, biologią, ontogenezą oraz znaczeniem dla człowieka i rolą biowskaźnikową w środowisku przyrodniczym. Celem wykładu jest przedstawienie charakterystyki tej ciekawej grupy ekologicznej grzybów o specyficznej strategii pokarmowej, polegającej na korzystaniu przez grzyby z produktów fotosyntezy ich samożywnego partnera – glonów. Zakłada się również zapoznanie słuchaczy z miejscami występowania porostów, identyfikacją taksonomiczną oraz ich znaczeniem bioindykatorowym zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a także jako potencjalnego źródła substancji farmakologicznie czynnych. W ramach wykładu planowane jest również wyjście w teren - zapoznanie studentów z miejscami występowania porostów.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami w zakresie biologii, ekologii i znaczenia porostów. Wykład obejmie takie zagadnienia jak: historia i zakres badań nad porostami; charakterystyka elementów budujących plechę porostu - mykobiont-fykobiont-bakteriobiont i wzajemne relacje między komponentami; definicja porostów; budowa morfologiczna i anatomiczna oraz rozmnażanie i wzrost plech porostowych; fizjologia, znaczenie wtórnych metabolitów. Studenci zapoznają się także z metodami określania przynależności taksonomicznej grzybów zlichenizowanych czyli porostów (metody anatomiczno-morfologiczne, barwne reakcje wskaźnikowe, UV-test), taksonomią porostów. Poza tym przedmiotem wykładu będą zagadnienia dotyczące: osobników i ekologii populacji porostów; ekologiczna klasyfikacja porostów – grupy ekologiczne; zależność porostów od środowiska zewnętrznego. Bardzo istotnym aspektem powszechnie kojarzonym z ta grupa organizmów żywych poruszanym na wykładzie będą metody wykorzystania porostów w bioindykacji zmian warunków siedliskowych, w tym zanieczyszczenia powietrza; porosty jako wskaźniki naturalności lasów; ochrona prawna i zagrożenie (Czerwona Lista). Poza tym - znaczenie porostów w przyrodzie i gospodarce (w medycynie, przemyśle kosmetycznym); znaczenie porostów w datowaniu obiektów - lichenometria. Przedstawione zostaną: (1)podstawowe zagadnienia dotyczące porostów (grzyby zlichenizowane): systematyka, budowa (morfologia, anatomiczna), fizjologia; (2) rola porostów w funkcjonowaniu ekosystemów, (3)relacje między komponentami porostowymi (4) znaczenie porostów w życiu i gospodarce człowieka (5) rola porostów jako bioindykatorów.

Literatura:

Najnowsze publikacje naukowe dotyczące danego tematu oraz:

Literatura podstawowa:

najnowsze publikacje naukowe dotyczące lichenologii oraz

- Nash III T. H. 2008. Lichen Biology. University Press, Cambridge

- Bystrek J. 1997. Podstawy lichenologii. Wyd. Marii Curie ? Skłodowskiej, Lublin.

- Fałtynowicz W., 1997. Wykorzystanie porostów do oceny zanieczyszczenia powietrza - zasady, metody, klucze do oznaczania wybranych gatunków. Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi, Krosno.

- Lipnicki L., Wójciak H., 1995. Porosty. Klucz - atlas. WSiP, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

- Adamska E. 2014. Biota porostów Torunia na tle warunków siedliskowych miasta. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń: ss. 205.

- Guzow-Krzemińska B., Kukwa M. 2013. Metody badawcze we współczesnej taksonomii porostów. Kosmos 62(1): 95–103.

- Smith C. W., Aptroot A., Coppins B. J., Fletcher A., Gilbert O. L., James P. W., Wolseley P. A. 2009. The lichens of Great Britain and Ireland. British Lichen Society, London: ss. 1046.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na ocenę w formie testu wyboru w zakresie: W1,W2, W3, U1, U2, U3 oraz obecność na wykładach

Kryteria oceny: na ocenę dostateczną student musi zdobyć 50 - 60% pkt, na ocenę dostateczny plus - 61-70% pkt, na ocenę dobry - 71-80% pkt, na ocenę dobry plus - 81-90% pkt, na ocenę bardzo dobry - powyżej 90% pkt.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Adamska
Prowadzący grup: Edyta Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Adamska
Prowadzący grup: Edyta Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Adamska
Prowadzący grup: Edyta Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)