Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ekspertyzy przyrodnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-OP-EPBIOL-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekspertyzy przyrodnicze
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela

- laboratorium - 30 h (w tym praca w terenie)

- udział w konsultacjach -5 h

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta

- przygotowanie do ćwiczeń – 30h


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: identyfikuje i charakteryzuje wybrane grupy kręgowców istotnych dla wykonywania ekspertyz przyrodniczych K_W02, K_W07, P1A_W07, P1A_W08

W2: charakteryzuje wybrane metody jakościowe i ilościowe oceny stanu populacji roślin i zwierząt oraz metody dokumentowania badań P1A_W05 P1A_W07

W3: opisuje zmiany i zagrożenia środowiska spowodowane działalnością człowieka na powierzchni ziemi, w glebach i wodach P1A_W04

W4:definiuje zasady przygotowywania planów ochrony obszarów cennych przyrodniczo oraz ocen oddziaływania na środowisko P1A_W07, P1A_W08

W5:wymienia i tłumaczy podstawowe regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska P1A_W05


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: wykorzystuje wybrane metody jakościowe i ilościowe oceny stanu populacji roślin i zwierząt oraz metody dokumentowania badań P1A_U01

U2: interpretuje obserwacje i pomiary i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski P1A_U07, P1A_U08

U3: sporządza oceny oddziaływania na środowisko oraz plany ochrony obszarów cennych przyrodniczo P1A_U09, P1A_U10, P1A_U11


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość ryzyka wykonywanej działalności oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności w zakresie działań związanych z ochroną środowiska P1A_K04, P1A_K07

K2: ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z etyką ekologiczną P1A_K04


Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, dyskusja, metoda projektów, prace kameralne i w terenie

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- referatu

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z metodologią sporządzania ekspertyz przyrodniczych w zakresie zoologii i botaniki. Podczas zajęć pogłębiane są umiejętności opracowywania i analizy danych uzyskanych podczas terenowych inwentaryzacji przyrodniczych oraz sporządzania opracowań w oparciu o aktualne wytyczne branżowe i poradniki dobrych praktyk.

Pełny opis:

Studenci poznają wymagania w zakresie dokumentacji niezbędnej dla ekspertyz przyrodniczych wykorzystywanych w ochronie i zarządzaniu przyrodą. Omawiane są założenia oraz metodyka badań stosowanych w ekspertyzach przyrodniczych – botanicznych (florystyczne i fitosocjologiczne) i zoologicznych – zwłaszcza chronionych prawnie grup zwierząt. Poznają ponadto podstawy prawne i procedury administracyjne obowiązujące w postępowaniu OOŚ tj. uzyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji mogących mieć wpływ na środowisko. Słuchacze kursu na przykładach uczą się weryfikacji materiałów źródłowych, poznają najnowszą literaturę w zakresie dobrych praktyk dotyczących prowadzenia inwentaryzacji oraz sporządzenia ocen oddziaływania inwestycji na środowisko. Na przykładach studenci zaznajomieni zostają ze specyfiką oddziaływań na środowisko konkretnych inwestycji tak w zakresie czasowym, przestrzennym, jak również ich siły i znaczenia dla populacji roślin i zwierząt.

Literatura:

Zestaw aktów prawnych na stronie: https://www.gov.pl/web/gdos/prawo4

Bohatkiewicz A. (red.). 2008. Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych http://siskom.waw.pl/nauka/literatura/podrecznik_dobrych_praktyk.pdf

Chylarecki P. i inni 2011. Wytyczne dotyczące ocen oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki. Projekt. https://www.researchgate.net/publication/260436975_Wytyczne_dotyczace_ocen_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_ptaki

Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.), 2009. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. GIOŚ W-wa.https://monitoringptakow.gios.gov.pl/publikacje.html?file=files/pliki/publikacje/PoradnikMonitoringPtakow_2009.pdf&cid=289

Engel J., 2009: Natura 2000 w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. https://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5073/Natura_2000_w_ocenach_oddzia.pdf

Stryjecki M., Mielniczuk K. 2011. Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych. GDOŚ Warszawa. https://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5073/Natura_2000_w_ocenach_oddzia.pdf

Wuczyński A. 2009. Wpływ farm wiatrowych na ptaki. Rodzaje oddziaływań, ich znaczenie dla populacji ptasich i praktyka badań w Polsce. Notatki Ornitologiczne, 50: 206–227

Zalewska A. (red.) 2013. Metody wykonywania waloryzacji przyrodniczych. Podręcznik metodyczny i przewodnik do zajęć terenowych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest prezentacja multimedialna z zakresu metodyki wymaganej dla ekspertyz faunistycznych lub florystycznych oraz zakresu Raportu wymaganego w procedurze OOŚ.

Ocena końcowa =

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat - 50%

ocena wynikająca z aktywności w trakcie zajęć - 30%

obecność na zajęciach – 20%

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kamiński, Krzysztof Kasprzyk
Prowadzący grup: Dariusz Kamiński, Krzysztof Kasprzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)