Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-OWIBIOT-2-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (20 godz):


- udział w wykładach -15 godz.

- udział w kosultacjach - 5 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (5 godz):


-przygotowanie do zaliczenia -5 godz.Łącznie 25 godz. (1 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

W czasie zajęć przedstawione są podstawowe zasady dotyczące ochrony własności intelektualnej (przedmiot i przesłanki ochrony, porównanie z innymi dziedzinami) . Zdecydowana większość zajęć poświęcona jest ochronie przewidzianej w prawie autorskim, dokonywane są jednak porównania do zasad przewidzianych w pokrewnych dziedzinach prawa.


Po ukończeniu wykładu student definiuje i objaśnia podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego, rozpoznaje poszczególne uprawnienia względem dzieła (jakie posiada twórca oraz inne podmioty praw autorskich), rozróżnia prawa osobiste i majątkowe. Ponadto student wyjaśnia przesłanki ochrony utworu, tłumaczy zasady czasu ochrony tych praw, a także nazywa środki ochrony, jakie przysługują uprawnionemu w razie naruszenia jego praw do dzieła. Po ukończeniu zajęć student wyjaśnia także instytucję dozwolonego użytku oraz wylicza i wyjaśnia jego postacie, ilustrując je także przykładami.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student posiada umiejętność analizy przesłanek przyznania ochrony przewidzianej w prawie autorskim, potrafi wyjaśnić, czym jest dozwolony użytek, komu przysługują prawa autorskie oraz w jaki sposób można nimi rozporządzać

Poza tym umie samodzielnie sporządzić podstawową umowę oraz sformułować żądania w razie naruszenia jego praw autorskich

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, ma świadomość zmieniającej się rzeczywistości i konieczności dostosowania interpretacji przepisów prawa autorskiego do pojawiających się nowych przedmiotów ochrony

Ponadto potrafi pracować samodzielnie analizując przedstawione materiały i na ich podstawie formułować określone odpowiedzi i spostrzeżenia

Metody dydaktyczne:

wykład stacjonarny połączony z dyskusją

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami rządzącymi ochroną rezultatów pracy intelektualnej, ze szczególnym naciskiem na prawo autorskie

Pełny opis:

1.Wprowadzenie:

- pojęcie i rodzaje dóbr niematerialnych,

- charakter praw na dobrach niematerialnych,

- system źródeł prawa własności intelektualnej

II. Prawa autorskie i prawa pokrewne:

- przedmioty prawa autorskiego,

- podmioty prawa autorskiego,

- autorskie prawa osobiste,

- autorskie prawa majątkowe,

- dozwolony użytek chronionych utworów,

- rodzaje i treść praw pokrewnych,

- obrót prawami autorskimi i prawami pokrewnymi,

- naruszenie i środki ochrony praw autorskich i praw pokrewnych.

Literatura:

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2014

M. Poźniak - Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, pod red. M. Poźniak - Niedzielskiej, Bydgoszcz 2006.

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, wyd. 3, Warszawa 2013

System prawa prywatnego. Prawo autorskie, t. 13, pod red. J. Barty, Warszawa 2007, wyd. 3, Warszawa 2013

Metody i kryteria oceniania:

test pisemny obejmujący zagadnienia poruszane na wykładzie

Praktyki zawodowe:

n.d.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wałachowska
Prowadzący grup: Daria Gęsicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daria Gęsicka
Prowadzący grup: Daria Gęsicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Krupa-Lipińska
Prowadzący grup: Katarzyna Krupa-Lipińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Krupa-Lipińska
Prowadzący grup: Katarzyna Krupa-Lipińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.