Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy biochemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-PBCHSA-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0512) Biochemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy biochemii
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student przed rozpoczęciem nauki biochemii powinien posiadać wiedzę na temat budowy komórki jako podstawowej jednostki strukturalnej i funkcjonalnej organizmów żywych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (39 godz):

- udział w wykładach -15 godz

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 24 godz

- konsultacje - 24 godz


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (62godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 15 godz.

- przygotowanie do kolokwium - 20 godz.

- przygotowanie do zaliczenia wykładu i obecność na zaliczeniu - 27 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna budowę chemiczną, właściwości i funkcje podstawowych klas związków chemicznych występujących w komórce (K_W03, K_W05, K_W06, K_W13).

W2: Student zna i rozumie zależności pomiędzy strukturą cząsteczki a jej funkcją (K_W03, K_W05, K_W06, K_W13).

W3: Student definiuje rodzaje energii wytwarzanej w organizmie człowieka oraz charakteryzuje procesy jej przetwarzania, magazynowania i uwalniania (K_W01, K_W03, K_W05, K_W06, K_W12, K_W13).

W4 : Zna zasady przygotowania raportów, opracowań, prac dyplomowych i publikacji: K_W05

W5: Zna podstawową literaturę polsko- i obcojęzyczną z zakresu wybranej specjalizacji: (K_W05, K_W07)

W6: Zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze umożliwiające badanie zjawisk przyrodniczych: (K_W01, K_W02, K_W07)

W7: Student zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postępuje zgodnie z zasadami BHP podczas zajęć laboratoryjnych ( K_W12).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student analizuje lokalizację i przebieg procesów związanych z przemianą energii w komórce i regulacją szlaków metabolicznych (K_U02, K_U03, K_U05, K_U13).

U2: Student objaśnia wybrane zagadnienia związane przebiegiem wybranych szlaków metabolicznych (K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U13).

U5: Student przeprowadza analizy ilościowe i jakościowe podstawowych związków chemicznych występujących w komórkach zwierząt i roślin (K_U01).

U5: Student przygotowuje dokumentację, interpretuje wyniki doświadczeń i poprawnie wyciąga wnioski (K_U02, K_U10).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i kompetencji zawodowych z zakresu nauk przyrodniczych: (K_K01, K_K05, K_K07)

K2: Student krytycznie odnosi się do obiegowych opinii i analizuje je w oparciu o zdobytą wiedzę ( K_K01).

K3: Student jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i innych (K_K04).

K5: Student potrafi współpracować w zespole (K_K05).


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny z prezentacjami multimedialnymi

Metody dydaktyczne eksponujące i poszukujące:

- ćwiczenia laboratoryjne mają charakter eksperymentalno-pokazowy, studenci realizują zadania w zespołach 2-osobowych (grupa ćwiczeniowa liczy maksymalnie 10 osób) z uwzględnieniem metodyki prowadzonych doświadczeń i obserwacji. Wykonują doświadczenia zgodnie z pisemną instrukcją oraz po omówieniu podstaw teoretycznych i zaplanowaniu pracy – dostęp do sprzętu laboratoryjnego oraz zachowanie podstawowych zasad BHP dotyczących pracy laboratoryjnej z materiałem biologicznym i odczynnikami chemicznymi.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

W czasie realizacji przedmiotu omówione zostaną podstawowe właściwości strukturalne i funkcjonalne białek, cukrowców, kwasów nukleinowych i lipidów i najważniejsze szlaki metabolizmu podstawowego,wraz z procesami przetwarzania energii chemicznej w komórce.

Pełny opis:

Przedmiot umożliwia studentom uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat budowy i funkcji związków budujących organizmy żywe oraz procesów metabolicznych, w których energia jest przekształcana w postać użyteczną biologicznie. Podczas wykładu zostaną przekazane następujące treści: Aminokwasy i białka: struktura, właściwości i funkcje. Cukrowce: podział, nomenklatura, izomeria, monosacharydy, disacharydy, polisacharydy, glikozydy – wiązania glikozydowe, glikoproteiny. Metabolizm nukleotydów; biosynteza białek. Lipidy: podział, struktura i funkcje. Błony biologiczne: struktura, funkcje i transport przez błony. Enzymy: budowa, klasyfikacja, nomenklatura, koenzymy, kinetyka reakcji enzymatycznych. Podstawowe pojęcia metabolizmu: źródła energii, ogólna strategia przemian metabolicznych, ATP jako przenośnik energii, wiązania wysokoenergetyczne, rodzaje fosforylacji. Pozyskiwanie energii w procesach metabolicznych: glikoliza, oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu, cykl Krebsa, utlenianie kwasów tłuszczowych. Łańcuch oddechowy jako ostatni etap utleniania komórkowego. Bilans energetyczny utleniania glukozy. Glukoneogeneza i metabolizm glikogenu. Fotosynteza (faza nie wymagająca światła, fosforylacja, porównanie z łańcuchem oddechowym)

Ćwiczenia laboratoryjne mają na celu zapoznanie studenta z różnymi technikami laboratoryjnymi umożliwiającymi ilościowe i jakościowe analizy składników chemicznych komórki zwierzęcej. Na ćwiczeniach zrealizowane będą następujące tematy: Obliczenia biochemiczne. Aminokwasy- budowa i właściwości. Oznaczanie stężenia białka metodą biuretową. Elektroforeza białek surowicy krwi. Kinetyka reakcji enzymatycznych. Mitochondria - oznaczanie enzymów z klasy oksydoreduktaz.

Literatura:

Zalecane podręczniki:

- Biochemia Harpera, R.K. Murray, D.K. Granner, V.W.Rodwell, PZWL 2012

- Biochemia, J.M Berg, J.L.Tymoczko, L.Stryer, PWN 2009.

-Bańkowski E. Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Elsevier Urban&Partner. Wrocław 2010

- Alberts B i wsp. Podstawy biologii komórki. PWN 2007

Literatura uzupełniajaca:

- Koolman J, Röhm K-H. Biochemia. Ilustrowany przewodnik. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005

- Kłyszejko-Stefanowicz L i wsp. Ćwiczenia z biochemii. PWN, 2005

- Zgirski A, Gondko R. Obliczenia biochemiczne. PWN, 1998

4. Instrukcje do ćwiczeń

5. Wybrane publikacje naukowe i popularno-naukowe (polsko- i anglojęzyczne).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu: Egzamin pisemny, pytania uwzględniające wymienione powyżej efekty kształcenia (wiedza i umiejętności, W01, W03, W05, W06, W12, W13, U02, U03, U05, U13)

Zaliczenie ćwiczeń: 1/ Kolokwium pisemne, uwzględniające wymienione powyżej efekty kształcenia (wiedza i umiejętności) 2/ Zaliczenie raportów z przeprowadzanych doświadczeń, 3/ aktywność studenta, bieżące przygotowanie do zajęć: kompetencje społeczne

Zaliczenie zdalne w formie testu na platformie Microsoft Teams

Kryteria oceniania:

Egzamin pisemny: ocena dostateczna - 55-60%, 61-70% - dostateczny plus, 71-80% - dobry, 81-90% - dobry plus, 91-100% - bardzo dobry.

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: ocena ciągła (bieżące przygotowanie studentów do zajęć i ich aktywność) (30%), końcowe pisemne zaliczenie na ocenę, obejmujące tematykę realizowanych zajęć (70%) zaliczenie piemnych raportów z wykonanych ćwiczeń; wymagany próg na ocenę dostateczną - 55-60%, dostateczny plus - 61-70%, dobry - 71-80%, dobry plus 81-90%, bardzo dobry - 91-100% .

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hetmann
Prowadzący grup: Anna Ciarkowska, Anna Hetmann, Barbara Wojczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hetmann
Prowadzący grup: Anna Ciarkowska, Joanna Czarnecka, Natalia Forbot, Anna Hetmann, Barbara Wojczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hetmann
Prowadzący grup: Anna Ciarkowska, Anna Hetmann, Dorota Nemecz, Maciej Ostrowski, Katarzyna Roszek, Barbara Wojczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)