Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy biologii molekularnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-PBMBIOL-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy biologii molekularnej
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy: _Biologia-plan studiów 2 rok 1 stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu biochemii, biologii komórki i genetyki ogólnej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (40 godz.):

- udział w wykładach – 15 h

- udział w ćwiczeniach - 15 h

- konsultacje - 10 h


Czas poświęcony na pracę indywidualna studenta (60 godz.) :

- praca własna studenta - 60 hŁącznie: 100 godzin (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna budowę genomu jądrowego i jego rolę w funkcjonowaniu organizmów

W2: ma wiedzę obejmującą znaczenie materiału biologicznego (materiału genetycznego, komórek i tkanek) w badaniach obejmujących diagnostykę molekularną

W3: posiada wiedzę dotyczącą zjawisk biologicznych, chemicznych i fizycznych leżących u podstaw metod wykorzystywanych w analizie materiału genetycznego (rozumie pojęcia replikacji, transkrypcji, translacji)

W4: zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane w biologii molekularnej

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: interpretuje wyniki prowadzonych eksperymentów obejmujących metod izolacji i analizy RNA i DNA

U2: potrafi dobrać i zastosować techniki molekularne i technologie wykorzystywane w badaniach materiału genetycznego – izolacja DNA, RNA i białek, mapowanie restrykcyjne

U3: potrafi właściwie dobrać i zastosować techniki molekularne do analiz różnego typu materiału biologicznego

U4: potrafi obsługiwać sprzęt dostępny w laboratorium molekularnym

U5: potrafi dbać o samokształcenie

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi korzystać z technologii informacyjnych do wyszukiwania i selekcjonowania informacji

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Przedmiot podstawy biologii molekularnej ma na celu zapoznanie studenta z budową genomów organizmów prokariotycznych i eukariotycznych (genomy jądrowe i organellowe). Program wykładów obejmuje zagadnienia wyjaśniające jak funkcjonują genomy poprzez regulacje aktywności genomu i drogi jego ewolucji.

Celem zajęć laboratoryjnych jest zapoznanie studentów z podstawowymi technikami wykorzystywanymi w biologii molekularnej i diagnostyce genetycznej.

Pełny opis:

Podczas wykładów omówione będą zagadnienia dotyczące: budowy i funkcji cząsteczek DNA i RNA i białek z uwzględnieniem wpływu struktury na funkcję i etapów cyklu komórkowego i jego regulacji. Realizowane będą zagadnienia odnośnie organizacji genów u organizmów eukariotycznych oraz anatomii genomów jądrowych i organellowych, organizacji genomu człowieka; roli białek wiążących DNA, inicjacja transkrypcji, poprzez syntezę i dojrzewanie RNA, syntezę i obróbkę proteomu z uwzględnieniem regulacji aktywności genomu.

Podczas zajęć laboratoryjnych realizowane będą nastepujące zagadnienia:

1. Zastosowanie metody izolacji kwasów nukleinowych (z wykorzystaniem CTAB do izolacji DNA genomowego oraz metody z wykorzystaniem odczynnika TRI Reagent do ekstrakcji RNA z tkanek roślinnych.

2. Analiza elektrofotometryczna i spektrofotometryczna jakości i ilości DNA. Restrykcja DNA z zastosowanem enzymów restrykcyjnych "rzadko i często tnących".

3. Technika PCR (identyfikacja sekwencji genu; wykonanie reakcji odwrotnej transkrypcji.

4. Analiza uzyskanych wyników odnośnie identyfikacji i analizy ekspresji genu.

Literatura:

1. Brown T.A.: Genomy, wyd. drugie, PWN, Warszawa 2009

3. Alberts B. i in.: Molecular biology of the cell. 5th ed., Garland Publishing 2008.

4. Sambrook J. i in.: Molecular cloning: a laboratory manual. Cold Spring Harbor Laboratory 3rd ed., 2001.

5. Lodish H. et al., Molecular cell biology 6th edition. W. H. Freeman & Co, 2007.

6. Bal J., Biologia molekularna w medycynie. PWN, Warszawa 2008.

7. Słomski R. Analiza DNA. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

8. Turner PC: McLennan AG, Bates AD, White MRH Biologia molekularna. Krótkie wykłady. wyd, drugie, PWN, 2009

9. Rewers M., Jędrzejczyk I., Dąbrowska G. 2017. Wybrane techniki biologii molekularnej. Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia studenta do pisemnego egzaminu jest zaliczenie części laboratoryjnej. Ocena zajęć praktycznych obejmuje napisanie kolokwium (kryteria podane poniżej) i poprawne wykonanie eksperymentów orz napisanie sprawozdania z wykonanych eksperymentów.

Kryterium otrzymania oceny pozytywnej z egzaminu pisemnego jest uzyskanie minimalnej liczby punktów (punktacja zamieszczona poniżej). W przypadku nie uzyskania minimalnej liczby z egzaminu pisemnego dopuszcza się dodatkowy termin. Poprawa jest identyczną metodą weryfikacji efektów kształcenia, jak w pierwszym terminie.

% uzyskanych punktów ocena

92-100 bdb

84-91. db+

76-83. db

68-75. dst+

56-67. dst

0-55 ndst

Powyższe kryteria oceny obowiązują na zaliczeniach końcowych, również poprawkowych.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Agnieszka Richert, Jarosław Tyburski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Agnieszka Richert, Jarosław Tyburski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Agnieszka Richert, Jarosław Tyburski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)