Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-PD2-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia dyplomowa
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 r. ochrony środowiska S1
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Pracownia dyplomowa- 50h 2 pkt. ECTS

Praca własna studenta-50h 2pktECTS

konsultacje z promotorem-5h

Łącznie 105h - 4pkt.ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - objaśnia zasady przygotowywania raportów, opracowań i prac dyplomowych (K_W27);

W2 - wymienia podstawowe pozycje literatury polsko- i obcojęzyczne z zakresu wybranej specjalizacji (K_W28);


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - interpretuje wyniki obserwacji i pomiarów i na ich podstawie wyciąga poprawne wniosik (K_U11);

U2 - korzysta z informacji źródłowych w języku polskim i angielskim, prowadzi analizy, syntezy, podsumowania, krytyczne oceny i poprawne wnioskowania (K_U16);

U3 - uzasadnia wybór tematu pracy dyplomowej pod kątem planowanej kariery zawodowej lub naukowej (K_U28)
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - wykazuje chęć pogłębiania wiedzy z zakresu realizowanej pracy dyplomowe (K_K01)j;

K2 - wykazuje ostrożność i krytycyzm w przyjmowaniu informacji z literatury naukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach, mających odniesienie do ochrony środowiska (K_K02);

K3 - jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt, pracę własną i innych (K_K09).

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Kształtowanie u studentów umiejętności: formułowania myśli, dyskusji, zwięzłego i trafnego analizowania zjawisk i zależności w formie pisemnej; właściwej interpretacji tabel i wykresów; wizualizacji danych przestrzennych; krytycznego korzystania z literatury i innych źródeł informacji.

Pełny opis:

Pracownia dyplomowa obejmuje zbieranie materiałów i sporządzanie bibliografii: klasyfikacja materiałów źródłowych, ocena i selekcja zebranych materiałów, zasady przygotowania not bibliograficznych. Opracowanie i prezentacja tematu, celu i zakresu badań własnych z wykorzystaniem programów multimedialnych. Przygotowanie pracy dyplomowej.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1)Hajduk Z. 2002. Metodologia nauk przyrodniczych. Lublin,

2) Weiner J. 2003. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wyd. Nauk. PWN Warszawa,

3) Groble A. 2006. Metodologia nauk. Kraków,

4) Bjorn O. 2007. Research Methodology in the Medical and Biological Sciences. Academic Press, ISBN 13: 978-0-12-373874-5,

5) Pabis S. 2009. Metodologia nauk empirycznych, Koszalin.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1) Zaczyński W.P. 1995. Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich. Wyd. Żak Warszawa,

2) Żabski E. 2002. Nauka w oczach metodologów. O niektórych metodach badawczych z punktu widzenia logiki. Wrocław

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wykonanych zadań prowadzących do przygotowania pracy dyplomowej decydują o końcowej ocenie:

bardzo dobry- 93-100%

dobry plus- 86- 92%

dobry- 78- 85 %

dostateczny plus- 70-77%

dostateczny- 60- 69%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Filbrandt-Czaja
Prowadzący grup: Edyta Adamska, Jarosław Buszko, Małgorzata Jefimow, Tomasz Kakareko, Anna Lewandowska-Czarnecka, Tomasz Mieszczankin, Paweł Napiórkowski, Agnieszka Piernik, Małgorzata Poznańska-Kakareko, Janusz Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Filbrandt-Czaja
Prowadzący grup: Tomasz Kakareko, Krzysztof Kasprzyk, Jarosław Kobak, Agnieszka Ludwiczak, Janusz Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Filbrandt-Czaja
Prowadzący grup: Tomasz Kakareko, Krzysztof Kasprzyk, Agnieszka Piernik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Filbrandt-Czaja
Prowadzący grup: Tomasz Kakareko, Dariusz Kamiński, Krzysztof Kasprzyk, Maciej Markiewicz, Anna Wojciechowska, Janusz Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)