Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy genetyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-PGNSA-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy genetyki
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu biologii komórki i biochemii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela - 15 godz.

- udział w zajęciach laboratoryjnych – 15 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (15 godz):

- przygotowanie do ćwiczeń – 10 godz.

- czytanie literatury - 3 godz.

- udział w konsultacjach - 2 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

1. K_W11 - student zna podstawowe pojęcia z zakresu genetyki i ma wiedzę o kwasach nukleinowych wykorzystywanych w badaniach molekularnych stosowanych w kryminalistyce

2. K_W09 - student omawia prawa dziedziczenia (dziedziczenie mendlowskie i niemendlowskie)

3. K_W10 - student rozumie zależność fenotypu od genotypu oraz wpływ środowiska na genotyp

4. K_W10 - student zna przyczyny zmienności organizmów i występowania mutacji

5. K_W10 - student zna czynniki zaburzające równowagę populacji

6. K_W08, K_W10 - student objaśnia jak sposób zapisu informacji genetycznej umożliwia stałość i zmienność genomu


Efekty uczenia się - umiejętności:

1. K_U06, K_U08, K_U12 - student interpretuje wyniki obserwacji przekazywania cech i potrafi na podstawie danych doświadczalnych określić genotyp

2. K_U12 - student analizuje dane zawarte w rodowodach, potrafi określić sposób dziedziczenia cechy

3. K_U12 - student na podstawie danych eksperymentalnych potrafi określić prawdopodobieństwo wystąpienia danej cechy w kolejnych pokoleniach oraz w populacji

4. K_U08, K_U12 - student na podstawie danych określa sprzężenie genów oraz oblicza odległości pomiędzy genami

5. K_U12 - student interpretuje wyniki reakcji PCR wykorzystywanej w identyfikacji płci człowieka


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. K_K01 - student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy

2. K_K02 - racjonalnie i krytycznie podchodzi do informacji uzyskanej z internetu, i innych źródeł masowego przekazu, a także obiegowych przekonań odnoszących się do informacji zakresu genetyki

3. K_K03 - student wyraża własną opinię dotyczącą wiedzy z zakresu genetyki popartą naukowymi podstawami, respektuje zdanie innych osób uczestniczących w zajęciach

4. K_K09 - student jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt i poprawną realizację zadania

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną.

Ćwiczenia - prezentacja multimedialna, pokaz, rozwiązywanie zadań z zakresu genetyki.


W przypadku konieczności przeprowadzenia zajęć w trybie zdalnym, elementy praktyczne zostaną przedstawione w formie nagrania lub/i zdjęć z dokładnym ich opisem. Część teoretyczna ćwiczeń zostanie przedstawiona w formie prezentacji. Zadania przewidziane do rozwiązania podczas zajęć będą rozwiązywane wspólnie.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy

Skrócony opis:

Kurs zapoznaje studentów z podstawowymi działami genetyki, podstawowymi pojęciami genetycznymi i metodami stosowanymi do badania kwasów nukleinowych. Poznaje zasady zapisu genetycznego wykorzystywanego m. in. do analizy rodowodów. Student zapoznaje: sposoby interpretacji wyników krzyżówek genetycznych, mapowania genów, podstawowe informacje z zakresu genetyki populacyjnej i genetyki człowieka.

Pełny opis:

Wykład:

Genetyka jako nauka (genetyka klasyczna, molekularna i populacyjna), rozwój badań, przełomowe osiągnięcia, możliwości wykorzystania. Budowa i organizacja materiału genetycznego, regulacja ekspresji genów organizmów prokariotycznych i eukariotycznych. Transformacja. Genetyka mendlowska (terminologia genetyczna, prawa Mendla). Współdziałanie genów. Chromosomowa determinacja płci oraz dziedziczenie cech sprzężonych z płcią. Transkrypcja, translacja i kod genetyczny. Dziedziczenie cytoplazmatyczne, genomy organellowe: chloroplastowy i mitochondrialny z uwzględnieniem ich pochodzenia i ewolucji. Zmienność organizmów. Mutacje i czynniki mutagenne. Naprawa uszkodzeń DNA. Molekularne metody badania genomu, markery genetyczne. Genetyka człowieka. PCR. Podstawy genetyki populacyjnej, prawo Hardy’ego-Weinberga - jego implikacje i metody testowania, dryf genetyczny i efektywna wielkość populacji, struktura i zróżnicowanie genetyczne populacji; czynniki wpływające na zmianę częstości alleli w populacjach.

Ćwiczenia:

Informacja genetyczna - kwasy nukleinowe. Dziedziczenie cech niezależnych (genetyka mendlowska). Wykorzystanie DNA w badaniach stosowanych w kryminalistyce. Genetyka człowieka - choroby genetyczne i ich diagnostyka. Genetyka populacyjna, analiza rodowodów, współczynnik i stopień pokrewieństwa.

W przypadku konieczności przeprowadzenia zajęć w trybie zdalnym, elementy praktyczne zostaną przedstawione w formie nagrania lub/i zdjęć z dokładnym ich opisem. Część teoretyczna ćwiczeń zostanie przedstawiona w formie prezentacji. Zadania przewidziane do rozwiązania podczas zajęć będą rozwiązywane wspólnie.

Literatura:

1. Sadakierska-Chudy A., Dąbrowska G, Goc A. Genetyka ogólna. Skrypt do ćwiczeń dla studentów biologii. wyd, pierwsze, Wydawnictwo UMK, 2004

2. Sadakierska-Chudy A. (red) Genetyka ogólna. Instrukcje do ćwiczeń dla studentów biologii. wyd, pierwsze, Wydawnictwo UMK, 2004

3. Piątkowska B., Goc A., Dąbrowska G. Zbiór zadań i pytań z genetyki, wyd, pierwsze, Wydawnictwo UMK, 1998

4. Fletcher H.L., Hickey G.I., Winter P.C. Genetyka. Krótkie wykłady. wyd, trzecie zmienione, PWN, 2011

5. Passarge E. 2004. Genetyka. Ilustrowany przewodnik. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

6. Bal J. (red) Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. wyd, drugie zmienione, PWN 2007

7. Brown TA (red) Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001

czasopismo Genetyka+Prawo. Katedra Medycyny Sądowej UMK

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - końcowy test pisemny

Ćwiczenia - końcowe pisemne zaliczenie i średnia z ocen uzyskanych na zajęciach.

Zaliczenie ćwiczeń w zakresie wiedzy i umiejętności: ocena ciągła (bieżące przygotowanie studentów do zajęć i ich aktywność). W zakresie kompetencji społecznych: oceniana jest aktywność studenta na zajęciach i jego zaangażowanie oraz praca zespołowa. Ocena w skali 2-5.

Zaliczenie ćwiczeń jak i egzamin mogą odbyć się zdalnie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Boniecka
Prowadzący grup: Justyna Boniecka, Magdalena Nocny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W przypadku konieczności przeprowadzenia zajęć w trybie zdalnym, elementy praktyczne zostaną przedstawione w formie nagrania lub/i zdjęć z dokładnym ich opisem. Część teoretyczna ćwiczeń zostanie przedstawiona w formie prezentacji. Zadania przewidziane do rozwiązania podczas zajęć będą rozwiązywane wspólnie.

Zaliczenie ćwiczeń jak i egzamin mogą odbyć się zdalnie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Boniecka
Prowadzący grup: Justyna Boniecka, Magdalena Nocny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W przypadku konieczności przeprowadzenia zajęć w trybie zdalnym, elementy praktyczne zostaną przedstawione w formie nagrania lub/i zdjęć z dokładnym ich opisem. Część teoretyczna ćwiczeń zostanie przedstawiona w formie prezentacji. Zadania przewidziane do rozwiązania podczas zajęć będą rozwiązywane wspólnie.

Zaliczenie ćwiczeń jak i egzamin mogą odbyć się zdalnie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)