Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia magisterska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-PM2BIOL-2-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Pracownia magisterska
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 r. biologii S2
Punkty ECTS i inne: 15.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- pracownia dyplomowa - 60 godzin

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- wyszukiwanie i analiza literatury - 20

- przygotowanie pracy dyplomowej - 50 godzin

- udział w konsultacjach - 20

Łącznie: 150 godzin (6 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student ma pogłębioną wiedzę teoretyczną z dyscyplin kierunkowych umożliwiającą pracę badawczą i działania praktyczne w zakresie biologii – K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_W11

W2: Zna specjalistyczną terminologię i język angielski w stopniu niezbędnym do posługiwania się specjalistyczną literaturą w zakresie nauk biologicznych – K_W16

W3: Definiuje zadanie i problem badawczy oraz dobiera właściwe metody eksperymentalne do ich rozwiązania – K_W03, K_W09, K_W11, K_W12

W4: Wykazuje znajomość zaawansowanych technik analitycznych, biochemicznych i molekularnych stosowanych w naukach biologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod w ramach wybranej specjalizacji oraz stosowanych podczas realizacji zadania wyznaczonego tematem pracy magisterskiej – K_W03, K_W08, K_W09, K_W12

W5: Zna i rozumie aktualnie dyskutowane w literaturze specjalistycznej problemy związane z tematyką badań w ramach realizowanej pracy magisterskiej – K_W15

W6: Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa patentowego oraz etyki i jest przekonany o konieczności przestrzegania ich w przyszłej pracy zawodowej – K_W13, K_W14

W7: Zna zasady tworzenia form indywidualnej przedsiębiorczości – K_W18

W8: Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii – K_W17

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student samodzielnie wyszukuje i efektywnie korzysta z literatury naukowej oraz popularno-naukowej w języku polskim i angielskim w zakresie tematyki przygotowywanej pracy magisterskiej, posiada umiejętność selekcji oraz krytycznej oceny analizowanych danych oraz wyciągania wniosków – K_U01, K_U02, K_U04, K_U09, K_U11, K_U12

U2: Pod kierunkiem promotora planuje i realizuje powierzone zadanie badawcze, analizuje i interpretuje uzyskane wyniki opierając się na danych literaturowych, krytycznie je dyskutuje oraz formułuje wnioski – K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10

U3: W celu realizacji powierzonego zadania badawczego stosuje zaawansowane techniki i metody nauk przyrodniczych – K_U03, K_U06, K_U08, K_U10

U4: Przygotowuje pracę magisterską zgodnie z regułami pisania oryginalnych prac naukowych – K_U04, K_U14, K_U15

U6: Przestrzega zasad etyki – K_U13

U5: Posiada umiejętność wyboru specjalizacji oraz planuje własną karierę zawodową – K_U16

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Krytycznie analizuje wyniki własnych badań oraz badań innych autorów i ma świadomość konieczności podejmowania działań podnoszących ich wartość i zwiększających efektywność pracy– K_K03, K_K04, K_K06

K2: Rozumie i konsekwentnie stosuje zasadę podnoszenia swoich kompetencji zawodowych z zakresu nauk przyrodniczych, również po skończeniu studiów, ma świadomość znaczenia podejmowania własnych inicjatyw – K_K01, K_K02, K_K07, K_K12, K_K13

K3: Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność przeprowadzonych analiz i ekspertyz oraz konieczności przestrzegania zasad etyki – K_K04, K_K05

K4: Jest chętny do pracy zespołowej i jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych – K_K09, K_K10, K_K11

K5: Jest świadomy roli społecznej absolwenta kierunku biologia i ryzyka wykonywanej działalności oraz ponoszenia odpowiedzialności w zakresie stosowanych metod badawczych – K_K04, K_K07, K_K09, K10, K_K12

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

• eksponujące: pokaz

• podające: opis, pogadanka

• poszukujące: ćwiczeniowa, doświadczeń, laboratoryjna, projektu


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

W ramach pracowni magisterskiej student pod kierunkiem promotora/opiekuna naukowego przygotowuje pracę magisterską realizując powierzone zadanie badawcze z zakresu nauk przyrodniczych oraz zgodnie z tematyką badań wybranej specjalizacji/katedry.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodologią pracy laboratoryjnej oraz pisania oryginalnych prac naukowych. W ramach zajęć pracowni magisterskiej student pod kierunkiem promotora/opiekuna naukowego przygotowuje pracę magisterską: formułuje problem badawczy, stawia cele, planuje eksperymenty z wykorzystaniem nowoczesnych, metod badawczych wybranej specjalizacji, analizuje i interpretuje uzyskane wyniki, które dyskutuje z danymi literaturowymi, stawia hipotezy i formułuje wnioski, przygotowuje się do egzaminu magisterskiego

Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim zgodne z tematem realizowanej pracy magisterskiej wyszukane samodzielnie przez studenta oraz wskazane przez promotora pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz cząstkowych ocen z poszczególnych etapów realizowanej pracy magisterskiej K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W15, K_W16, K_U01, K_U02, K_U3, K_U04, K_U09, K_U11, K_U12, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K06, K_K07

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Patrycja Golińska, Dariusz Kamiński, Wiesław Kozak, Justyna Maliszewska, Ewa Rogowska, Maryla Szczepanik, Michał Wojciechowski, Elżbieta Żbikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Drozd-Lipińska, Marcin Gołębiewski, Krzysztof Jaworski, Tomasz Jędrzejewski, Hanna Kletkiewicz, Wiesław Kozak, Janusz Niedojadło, Dariusz Smoliński, Brygida Świeżawska-Boniecka, Sylwia Wrotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Niedojadło
Prowadzący grup: Aleksandra Burkowska-But, Tomasz Kakareko, Dariusz Kamiński, Jarosław Kobak, Małgorzata Poznańska-Kakareko, Adriana Szmidt-Jaworska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach pracowni magisterskiej student pod kierunkiem promotora/opiekuna naukowego przygotowuje pracę magisterską realizując powierzone zadanie badawcze z zakresu nauk przyrodniczych oraz zgodnie z tematyką badań wybranej specjalizacji/katedry.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodologią pracy laboratoryjnej oraz pisania oryginalnych prac naukowych. W ramach zajęć pracowni magisterskiej student pod kierunkiem promotora/opiekuna naukowego przygotowuje pracę magisterską: formułuje problem badawczy, stawia cele, planuje eksperymenty z wykorzystaniem nowoczesnych, metod badawczych wybranej specjalizacji, analizuje i interpretuje uzyskane wyniki, które dyskutuje z danymi literaturowymi, stawia hipotezy i formułuje wnioski, przygotowuje się do egzaminu magisterskiego

Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim zgodne z tematem realizowanej pracy magisterskiej wyszukane samodzielnie przez studenta oraz wskazane przez promotora pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Niedojadło
Prowadzący grup: Edyta Adamska, Magdalena Czarnecka, Patrycja Golińska, Przemysław Grodzicki, Tomasz Kakareko, Krzysztof Kasprzyk, Marcin Koprowski, Małgorzata Poznańska-Kakareko, Maria Swiontek Brzezinska, Joanna Świątczak, Michał Wojciechowski, Elżbieta Żbikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach pracowni magisterskiej student pod kierunkiem promotora/opiekuna naukowego przygotowuje pracę magisterską realizując powierzone zadanie badawcze z zakresu nauk przyrodniczych oraz zgodnie z tematyką badań wybranej specjalizacji/katedry.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodologią pracy laboratoryjnej oraz pisania oryginalnych prac naukowych. W ramach zajęć pracowni magisterskiej student pod kierunkiem promotora/opiekuna naukowego przygotowuje pracę magisterską: formułuje problem badawczy, stawia cele, planuje eksperymenty z wykorzystaniem nowoczesnych, metod badawczych wybranej specjalizacji, analizuje i interpretuje uzyskane wyniki, które dyskutuje z danymi literaturowymi, stawia hipotezy i formułuje wnioski, przygotowuje się do egzaminu magisterskiego

Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim zgodne z tematem realizowanej pracy magisterskiej wyszukane samodzielnie przez studenta oraz wskazane przez promotora pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Niedojadło
Prowadzący grup: Mateusz Augustyniak, Tomasz Kakareko, Agnieszka Kalwasińska, Agnieszka Ludwiczak, Anna Stanicka, Maria Swiontek Brzezinska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach pracowni magisterskiej student pod kierunkiem promotora/opiekuna naukowego przygotowuje pracę magisterską realizując powierzone zadanie badawcze z zakresu nauk przyrodniczych oraz zgodnie z tematyką badań wybranej specjalizacji/katedry.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodologią pracy laboratoryjnej oraz pisania oryginalnych prac naukowych. W ramach zajęć pracowni magisterskiej student pod kierunkiem promotora/opiekuna naukowego przygotowuje pracę magisterską: formułuje problem badawczy, stawia cele, planuje eksperymenty z wykorzystaniem nowoczesnych, metod badawczych wybranej specjalizacji, analizuje i interpretuje uzyskane wyniki, które dyskutuje z danymi literaturowymi, stawia hipotezy i formułuje wnioski, przygotowuje się do egzaminu magisterskiego

Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim zgodne z tematem realizowanej pracy magisterskiej wyszukane samodzielnie przez studenta oraz wskazane przez promotora pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Niedojadło
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach pracowni magisterskiej student pod kierunkiem promotora/opiekuna naukowego przygotowuje pracę magisterską realizując powierzone zadanie badawcze z zakresu nauk przyrodniczych oraz zgodnie z tematyką badań wybranej specjalizacji/katedry.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodologią pracy laboratoryjnej oraz pisania oryginalnych prac naukowych. W ramach zajęć pracowni magisterskiej student pod kierunkiem promotora/opiekuna naukowego przygotowuje pracę magisterską: formułuje problem badawczy, stawia cele, planuje eksperymenty z wykorzystaniem nowoczesnych, metod badawczych wybranej specjalizacji, analizuje i interpretuje uzyskane wyniki, które dyskutuje z danymi literaturowymi, stawia hipotezy i formułuje wnioski, przygotowuje się do egzaminu magisterskiego

Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim zgodne z tematem realizowanej pracy magisterskiej wyszukane samodzielnie przez studenta oraz wskazane przez promotora pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.